Spółka jawna: wycofanie składników majątku z jednej spółki w celu wniesienia ich do innej

Aporty wnoszone do spółek osobowych, niezależnie od tego jaką mają postać (jednego składnika majątku, zespołu składników majątkowych itp.) zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieodpłatne przekazanie uprzednio wniesionego aportu do majątku osobistego wspólnika również jest neutralne w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdarzenie przyszłe

Zakład (…) powstał w (…) Początkowo działalność prowadzona była w formie spółki (…), którą później od (…) przekształcono w spółkę jawną. Od 2014 r. wspólnikami są: (…) z udziałem w zysku 98% i (…) z udziałem w zysku po 1%. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jawnej zgodnie z PKD jest 10.13 Z, 10.12 Z, 10.11 Z. Działalność spółki polega na przetwórstwie mięsa oraz dystrybucji wyrobów mięsnych, a także wyrobów garmażeryjnych i kulinarnych. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

Ponadto w toku swojej działalności spółka nabyła oraz wybudowała nieruchomości, w których powierzchnie wynajmowane są innym podmiotom na cele związane z prowadzeniem działalności usługowej lub handlowej:

 • Nieruchomość – pawilon handlowy o powierzchni użytkowej 697 m 2, położony w (…) przy ul. (…) oraz (…), wybudowany na działce będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej (…), z którą spółkę łączy umowa dzierżawy zawarta na 29 lat począwszy od 3 sierpnia 2010 r. ze zobowiązaniem jej przedłużenia na kolejne 15 lat. Spółka nabyła ww. nakład na obcym gruncie w dniu 12 czerwca 2015 r. Transakcja podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Od dnia oddania do użytkowania lokale użytkowe znajdujące się w budynku są przedmiotem wynajmu.

 • Nieruchomość – pawilon handlowy o powierzchni użytkowej 1 179,49 m2, położony w (…) przy ul. (…), wraz z dźwigiem osobowym OH630z z napędem hydraulicznym, kompensatorem mocy pojemnościowej ConVari IND 0255/St/400, placami i drogami wewnętrznymi oraz dwoma wiatami śmietnikowymi. Pawilon został kupiony jako inwestycja w trakcie budowy od innego podmiotu. Transakcja została opodatkowana podatkiem VAT. Ukończenie budowy (oddanie do użytkowania) przez spółkę nastąpiło w dniu 19 marca 2018 r. Od zakupów materiałów i usług związanych z budową spółka odliczała podatek VAT naliczony. Budynek wraz z dźwigiem, kompensatorem, drogami i placami oraz dwoma wiatami śmietnikowymi, został wybudowany na gruncie będącym w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej (…), z którą spółkę łączy umowa dzierżawy zawarta na 29 lat począwszy do dnia 28 października 2016 r. ze zobowiązaniem do jej przedłużenia lub odkupem po cenie rynkowej z dnia odkupu nakładu. Od dnia oddania do użytkowania lokale użytkowe znajdujące się w budynku są przedmiotem wynajmu.

 • Budynek o powierzchni użytkowej 444,53 m2, wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu o powierzchni 1 374 m2 i zewnętrzną siecią wody i kanalizacji, zakupiony przez spółkę w dniu 12 października 2016 r. Transakcja zakupu podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W budynku znajdują się lokale użytkowe, gdzie w jednym spółka prowadzi sklep mięsny, a drugi jest wynajmowany innemu podmiotowi na prowadzenie lokalu gastronomicznego (gospody). Przed zakupem przez okres 10 lat spółka była najemcą całego budynku od poprzedniego właściciela.

Działalność spółki związana z wynajmowaniem nieruchomości jest przedmiotowo różna od podstawowej działalności, pełni inne funkcje gospodarcze, angażuje inne aktywa, posiada inne koszty oraz ma inny profil ryzyka gospodarczego. Dlatego też Zainteresowani planują podjąć uchwałę w przedmiocie wycofania wyżej wymienionych nieruchomości do majątku wspólnego wszystkich wspólników w takiej samej proporcji, w jakiej partycypują oni w prawie do udziału w zyskach tej spółki, a następnie planują przekazanie ich jako wkład do nowo powstałej spółki jawnej, (zajmującej się budową, zakupem, administrowaniem, wynajmowaniem nieruchomości), w której będą w tym samym udziale partycypować w zyskach. Nowa spółka jawna także będzie czynnym podatnikiem VAT. Wszelkie zawarte umowy najmu dotyczące tych nieruchomości będą kontynuowane. Powyższe plany podyktowane są względami biznesowymi, tj. odseparowaniem dwóch różnych obszarów działalności prowadzonych przez spółkę oraz chęci uporządkowania struktury biznesowej i zabezpieczenia majątku związanego z nieruchomościami, które służą innemu celowi niż działalność produkcyjna.

W piśmie z dnia 24 lipca 2019 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazano, że wycofanie składników majątkowych, o których mowa we wniosku i przekazanie ich nastąpi z majątku spółki jawnej do majątków prywatnych Zainteresowanych po to, aby wnieść je jako aport do nowo utworzonej i do tego powołanej spółki jawnej. Nieruchomości wniesione do nowo utworzonej spółki jawnej będą nadal wynajmowane i będą z tego tytułu generować przychód podlegający opodatkowaniu. Nieruchomości na etapie przeniesienia ich do majątków prywatnych Zainteresowanych nie wygenerują przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ wszystkie czynności planowane z przeniesieniem praw własności zaplanowane są na 1 dzień. Wobec czego nastąpi zakończenie umów z dotychczas wynajmującą spółką jawną i podpisanie nowych umów z nowo utworzoną spółką jawną dedykowaną tego rodzaju działalności.

Wskazano także, że składniki majątkowe wymienione we wniosku zostały wprowadzone przez spółkę jawną do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i dokonywane były od nich odpisy amortyzacyjne:

 • nieruchomość – pawilon handlowy przy ul. (…) – amortyzacja liniowa, stawka 2,5% rocznie,

 • nieruchomość – pawilon handlowy przy ul. (…) – amortyzacja liniowa, stawka 2,5% rocznie,

 • dźwig osobowy OH630z – amortyzacja degresywna, stawka 10%, współczynnik modyfikujący 2,

 • kompensator mocy pojemnościowej ConVari IND 0255/St/400 – amortyzacja degresywna, stawka 10%, współczynnik modyfikujący 2,

 • place i drogi wewnętrzne, dwie wiaty śmietnikowe – amortyzacja liniowa, stawka 4,5% rocznie,

 • nieruchomość, lokal handlowy i gastronomiczny w (…) przy ul. (…) – amortyzacja liniowa, stawka 10% rocznie.

Nowo utworzona spółka jawna będzie wynajmować dotychczasowej spółce jawnej lokale w których obecnie są prowadzone sklepy firmowe, w tym również lokal na ul. (…) w (…).

Pytania Wnioskodawcy

1. Czy wycofanie nieruchomości oraz inwestycji na cudzym gruncie z majątku spółki jawnej i przekazanie ich do prywatnych majątków wspólników, w taki sposób, że wspólnicy staną się współwłaścicielami przekazanych nieruchomości w udziałach odpowiadających udziałowi poszczególnych wspólników w majątku spółki (spółkowym udziałom kapitałowym poszczególnych wspólników), generować będzie dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Wycofanie nieruchomości odbędzie się na zasadzie nieodpłatnego przeniesienia ich własności z majątku spółki do majątku osobistego wspólników spółki jawnej.

2. Czy następnie wniesienie aportem do nowo powstałej spółki jawnej, tak wycofanych nieruchomości oraz inwestycji na cudzym gruncie, będzie rodziło u wspólników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

3. Czy nowy podmiot (nowa spółka jawna) będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuowania metody amortyzacji przyjętej w spółce jawnej, z której przedmiot wkładu został wycofany?

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

Ad. 1

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94., poz. 1037, z późn. zm., dalej: „Kodeks”), spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Stosownie do postanowień art. 8 § 1 ww. Kodeksu, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana

Z kolei, art. 28 ww. Kodeksu precyzuje, że majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Spółka jawna może zatem posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 351, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomościach,

 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 • prawa wieczystego użytkowania gruntów,

 • innych, rzeczy.

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pól roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy stanowi, że przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 • środkami trwałymi,

 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,

 • wartościami niematerialnymi i prawnymi.

– ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z treści powyższych przepisów wynika, że przychodami z działalność gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W przypadku nieodpłatnego przekazania wyżej wymienionych nieruchomości i inwestycji na cudzym gruncie przez spółkę jawną do majątku prywatnego jej wspólników, mamy niewątpliwie do czynienia ze zbyciem tych praw. W wyniku bowiem takich czynności dojdzie do przeniesienia prawa własności ze spółki (posiadającej odrębny majątek) na jej wspólników. Czynności takie nie będą miały jednak dla spółki charakteru odpłatnego, bowiem w zamian za przeniesienie prawa własności z majątku spółki do majątku prywatnego jej wspólników, spółka nie uzyska żadnych korzyści majątkowych.

Reasumując, biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, Zainteresowani uważają, że jeżeli przekazanie prawa własności wymienionych we wniosku nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątków osobistych jej wspólników będzie miało c...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »