Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.02.2016

Spółka cywilna a podatek od nieruchomości

Teza: W przypadku spółek nieposiadających osobowości prawnej, koniecznym dla przypisania im statusu podatnika podatku od nieruchomości w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.), jest wystąpienie więzi prawnej takiej spółki z nieruchomością, w postaci: prawa własności (art. 3 ust. 1 pkt 1); posiadania samoistnego (pkt 2), użytkowania wieczystego (pkt 3) albo posiadania w warunkach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Nie ulega natomiast wątpliwości, że spółka cywilna nie może we własnym imieniu nabywać praw, w tym własności nieruchomości i innych praw rzeczowych.

SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Krzysztof Winiarski (sprawozdawca), Sędzia NSA Jerzy Płusa, Sędzia WSA (del.) Barbara Rennert, Protokolant Piotr Stępień, po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 1189/12 w sprawie ze skargi J. B., M. B., A. K., M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości uchyla zaskarżony wyrok w całości i oddala skargę.

UZASADNIENIE
Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 czerwca 2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie ze skargi J. B., M.B., A. K., M. K. uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2012 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości.

Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Burmistrz Miasta P. decyzją z dnia 14 grudnia 2011 r. działając w trybie art. 258 § 1 pkt 3 i § 3 Ordynacji podatkowej wygasił własną decyzję z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla B. spółka cywilna z uwagi na niedopełnienie obowiązków przewidzianych w tej decyzji i przepisach prawa podatkowego warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Zwrócono uwagę, że organ podatkowy pierwszej instancji wskazał, iż spółka obowiązana była do dochowania wszystkich wymogów sprawozdawczych wynikających z uchwały Rady Miasta P. z dnia 23 kwietnia 2003 r. Nr [...] w sprawie utworzenia Stref Aktywizacji Gospodarczej P. oraz zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta P., polegających na składaniu do dnia 20 stycznia każdego roku (począwszy od 2005 r.) informacji, o których mowa w § 6 pkt 5 uchwały. Organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że wobec niewywiązania się z tego obowiązku podatnik utracił prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Po rozpatrzeniu odwołań skarżących Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzją z dnia 13 sierpnia 2012 r. uchyliło w całości decyzję organu podatkowego pierwszej instancji i umorzyło postępowanie w sprawie.

W uzasadnieniu wskazano, że prawo użytkowania wieczystego opodatkowanej nieruchomości położonej w P. przy ul. [...] oraz własność postawionych na niej budynków, nabyte zostały przez: A. K., M. B., M.K. oraz J. B.we współwłasności łącznej jako wspólników spółki cywilnej B. Osoby te figurowały w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości do dnia 29 listopada 2007 r. kiedy to Sąd Rejonowy w Gliwicach dokonał wykreślenia M. K. z grona współużytkowników wieczystych gruntu. Podstawą wykreślenia był aneks z dnia 30 czerwca 2003 r. do umowy spółki cywilnej z podpisami notarialnie poświadczonymi w dniu 29 listopada 2007 r. Według stanu na dzień 12 grudnia 2007 r. w księdze wieczystej jako użytkownicy wieczyści gruntu oraz właściciele budynków znajdujących się na gruncie ujawnieni byli: A.K., M.B., J.B. - współwłasność łączna wspólników spółki cywilnej. Zwrócono uwagę, że zgodnie z sentencją decyzji Burmistrza zwolnienie przysługiwać miało firmie S. jako właścicielowi nieruchomości w związku z dokonaniem nakładów inwestycyjnych. SKO wskazało także, że A.K., R. K. i M.K. oraz M.B. i J.B.zawarli ugodę, w myśl której dla ostatecznego rozstrzygnięcia co do losów i składu spółki przyjęto, że: ze spółki cywilnej pod firmą B. wystąpili wspólnicy M.K., M.B., J.B. a pozostali w niej A.K. i R.K. Równocześnie J.B.i M.B. po połowie nabyli prawo użytkowania działki [...] o powierzchni 6229 m2, a pozostały majątek przypadł wspólnikom R. i A.K. Zdaniem SKO za nieskuteczne należy uznać wystąpienie ze spółki cywilnej jednego spośród wspólników polegające na zawarciu porozumienia pomiędzy wspólnikami dokonane w zwykłej formie pisemnej, w sytuacji gdy dotychczasowym wspólnikom przysługuje na zasadzie współwłasności łącznej prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własności posadowionych na nich budynków. Zwrócono uwagę, że w rozpoznawanej sprawie decyzja Burmistrza Miasta P. z dnia 30 kwietnia 2004 r. została wydana wobec spółki cywilnej B. jednakże w innym składzie osobowym, niż ten który uznać należało za skład spółki mającej status podatnika podatku od nieruchomości obejmującym wspólników będących zarazem współwłaścicielami łącznymi przedmiotów opodatkowania.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skarżący wskazali, że organ drugiej instancji błędnie uznał, że decyzja Burmistrza o zwolnieniu z podatku ze względu na skład osobowy Spółki była bezprzedmiotowa. W uzasadnieniu skarg ich autorzy – co do meritum – byli zgodni i wyrazili tożsame stanowisko, podważające pogląd organu drugiej instancji o "bezprzedmiotowości decyzji Burmistrza".

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach podtrzymało swoje dotychczasowe stanowisko.

Postanowieniem z dnia 12 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym połączył sprawę o sygn. akt I SA/Gl 1190/12 ze skarg J.B. i M.B. do sprawy o sygn. akt I SA/Gl 1189/12 ze skarg A. K. i M. K. do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał, że odwołanie się stron od decyzji Burmistrza Miasta P. z dnia 14 grudnia 2011 r. wygaszającej decyzję tegoż organu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie stwierdzenia uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości przez B. s.c. z uwagi na niedopełnienie przewidzianych w tej decyzji i przepisach prawa podatkowego warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia podatkowego wymagało dokonania przez organ drugiej instnacji merytorycznej oceny zaskarżonego rozstrzygnięcia. Zdaniem sądu pierwszej instancji nie jest przesłanką stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania uznanie przez Kolegium, że decyzja Burmistrza Miasta P. z dnia 30 kwietnia 2004 r. nie wywołuje skutków prawnych, skoro istnieje ona w obrocie prawnym od roku 2004, i co istotne – nie została z niego wyeliminowana.

Za zasadne uznano twierdzenia skarżących, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie spełnia wymogów wynikających z art. 210 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej nakazujących zawrzeć w decyzji rzetelne i wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne. Bez usunięcia opisanych braków merytoryczna kontrola zasadności rozpoznania odwołania nie jest możliwa. Zdaniem sądu pierwszej instancji z treści uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że organ odwoławczy nie rozpatrzył sprawy ponownie poprzestając na wyrywkowej ocenie decyzji, która była przedmiotem rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji podjętego w trybie art. 258 § 1 pkt 3 i § 2 O.p. nie odniósł się do zawartych tam norm i ich zaistnienia, w objętej badaniem sprawie. Ponadto wskazano, że wśród podmiotów, na których spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ustawodawca wyodrębnił w sposób wyraźny i jednoznaczny spółki nieposiadające osobowości prawnej, do których – co nie ulega wątpliwości – zalicza się między innymi spółki cywilne. Ponadto podatnikiem podatku od nieruchomości w sytuacji, gdy nieruchomość została nabyta przez wspólników dla celów prowadzenia działalności gospodarczej nie jest spółka jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a jej wspólnicy.

Od powyższego wyroku pełnomocnik Samorządowego Kolegium Odwoławczego wywiódł skargę kasacyjną, w której na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012, poz. 270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a to art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w związku z:
- art. 210 § 4, art. 210 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »