Spółdzielnie mieszkaniowe: Do kosztów można zaliczyć cały odpis na fundusz remontowy

W świetle art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych tworzony przez spółdzielnie mieszkaniowe, jako obciążający koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, do których należą lokale mieszkaniowe oraz lokale użytkowe, stanowi koszt uzyskania przychodów spółdzielni mieszkaniowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jerzy Płusa, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Bk 70/12 w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej [...] "M." z siedzibą w C. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2011 r. nr ITPB3/423-600/10/11-S/PS w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej [...] "M." z siedzibą w C. kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2012 r., I SA/Bk 70/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - po rozpoznaniu sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "M." w C. (dalej: Spółdzielnia lub Skarżąca) na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Ministra Finansów (dalej: organ), z dnia 29 listopada 2011 r., nr ITPB3/423-600/10/11-S/PS, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: p.d.o.p.) - (1) uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, (2) stwierdził, że zaskarżona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku, (3) zasądził od organu na rzecz Skarżącej kwotę 457 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Jako podstawę prawną powołano art. 146 § 1, a także art. 152, art. 200 i art. 205 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; dalej w skrócie: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez WSA w Białymstoku):

2.1. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku przebieg postępowania, WSA w Białymstoku podał, że Spółdzielnia wystąpiła do organu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiocie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w p.d.o.p. odpisów na fundusz remontowy w części dotyczącej lokalu użytkowego. We wniosku Spółdzielnia wyjaśniła, że w jej budynku mieszkalnym znajduje się lokal użytkowy, który przydzielono członkowi Spółdzielni, na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Członek zajmujący ten lokal uiszcza na rzecz Spółdzielni opłaty eksploatacyjne zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm., powoływanej dalej jako "u.s.m.") oraz dokonuje wpłat na fundusz remontowy, utworzony przez Spółdzielnię zgodnie z art. 6 ust. 3 u.s.m. W związku z powyższym Spółdzielnia zadała następujące pytanie: czy tworzony przez spółdzielnię odpis na fundusz remontowy na lokal użytkowy znajdujący się w budynku mieszkalnym, do którego zostało ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest kosztem uzyskania przychodów z działalności spółdzielni, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a/ ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: u.p.d.o.p.)? Wyrażając własne stanowisko w tej sprawie Spółdzielnia wskazała, że odpis na fundusz remontowy, dotyczący lokalu użytkowego, do którego zostało ustanowione przez Spółdzielnię spółdzielcze własnościowe prawo, będzie kosztem uzyskania przychodów stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a/ u.p.d.o.p.

2.2. W wydanej 7 lutego 2011 r. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego organ uznał stanowisko Spółdzielni za nieprawidłowe. Organ stwierdził, że lokale użytkowe nie należą do żadnej z grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Tym samym, lokale użytkowe nie stanowią zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. Skoro wszelkie lokale użytkowe (niemieszkalne, zarówno te, na których ustanowiono, jak i nie ustanowiono spółdzielczych własnościowych praw) nie mogą zostać zaliczone do zasobów mieszkaniowych, zatem w tej części odpisy dokonywane na fundusz remontowy nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a/ u.p.d.o.p.

2.3. Wyrokiem z 13 lipca 2011 r., I SA/Bk 213/11, WSA w Białymstoku uchylił w całości wymienioną wyżej interpretację indywidualną. Sąd stwierdził, że organ podatkowy, wskazując na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w art. 6 ust. 3 u.s.m. (w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a/ u.p.d.o.p.) dokonał wykładni pojęcia "zasoby mieszkaniowe" i "gospodarka zasobami mieszkaniowymi", bazując na potocznym rozumieniu tego terminu, obejmującym - obok samych mieszkań (lokali mieszkalnych) - budynki, budowle i urządzenia, niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań oraz zapewniające sprawne ich funkcjonowanie oraz administrowanie. Zdaniem Sądu, organ nie poddał analizie innych przepisów u.s.m., pod kątem ustalenia zakresu odpisów (wpłat) na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w art. 6 ust. 3 u.s.m. Wywodzenie zakresu odpisów na fundusz jedynie z jego nazwy ("zasobów mieszkaniowych"), bez konfrontacji z pozostałym unormowaniem u.s.m., Sąd uznał za niewystarczające.

2.4. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, organ wydał 29 listopada 2011 r. indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego nr ITPB3/423-660/10/11-S/PS, w której powtórzył, że nie jest prawidłowe stanowisko Spółdzielni, co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych odpisów na fundusz remontowy w części dotyczącej lokalu użytkowego.

W uzasadnieniu tej interpretacji organ przywołał treść przepisów art. 1 ust. 1 i 2, art. 2 ust. 1, art. 4, art. 6 ust. 3 i art. 4 ust. 41 pkt 2 u.s.m. i stwierdził, że bazując na wykładni systemowej przepisów u.s.m., nie można jednoznacznie przesądzić, że obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych dotyczyć może również lokali użytkowych. O ile bowiem zgodnie z art. 2 ust. 1 u.s.m., lokalem w rozumieniu ustawy jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, to nie sposób nie zgodzić się z tezą, że funkcja mieszkaniowa jest zasadniczą cechą wyróżniającą dla uznania, że mamy do czynienia z zasobem mieszkaniowym. O ile celem spółdzielni mieszkaniowej jest zarówno zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, jak i innych potrzeb, przez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu, to nie można jednoznacznie przesądzić, że odpisy na fundusz remontowy spółdzielni obciążające koszty gospodarki...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »