Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.07.2013

Spłata przewalutowanej pożyczki a różnice kursowe

Z uzasadnienia: Zgadzając się z organem, co do faktu, iż sama czynność przewalutowania jest podatkowo obojętna, sąd ocenia jednak, że po jego dokonaniu pożyczka jest już pożyczka udzieloną w walucie obcej. Oznacza to tym samym, że po dacie przewalutowania mogły wystąpić - oczywiście w momencie otrzymania spłaty- u podatnika różnice kursowe, które mają wpływ na uzyskany dochód.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Olejnik Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Borońska Sędzia WSA Marta Semiczek (sprawozdawca) Protokolant Anna Terlecka po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 20 czerwca 2013 r. przy udziale sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. z siedzibą we W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. - działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego:

I. uchyla zaskarżoną interpretację;
II. orzeka, że akt uchylony w pkt I nie podlega wykonaniu;
III. zasądza na rzecz skarżącego od Ministra Finansów kwotę 457,00 (czterysta pięćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą we W. (Strona, Skarżąca) jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w P., działającego w imieniu Ministra Finansów, z dnia [...] r. (nr [...]) udzielona w zakresie wykładni przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm.: dalej - u.p.d.o.p.) odnośnie do zagadnienia rozpoznania różnic kursowych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca udzielił spółkom zależnym, (które są hiszpańskimi rezydentami podatkowymi) pożyczek na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Zgodnie z postanowieniami umownymi, zarówno kwota pożyczek, jak i ich spłata (kwota główna oraz odsetki) zostały ustalone w walucie polskiej (PLN).

Jak dalej wskazano we wniosku, już po fakcie udzielenia pożyczek, w celu ograniczenia ryzyka kursowego ponoszonego przez spółki zależne, aneksami do poszczególnych umów pożyczek strony zadecydowały o przewalutowaniu udzielonych pożyczek na walutę euro (EUR), przy zastosowaniu kursu euro banku, z którego korzystają spółki hiszpańskie dla celów ustalania różnic kursowych.

W kwietniu 2012 r. doszło do spłaty udzielonych pożyczek w drodze potrącenia z innymi należnościami wyrażonymi w euro.

Na tle tak zarysowanego stanu faktycznego wnioskodawca zapytywał, czy w momencie spłaty przewalutowanych pożyczek, (która nastąpiła w drodze potrącenia) wnioskodawca jest zobowiązany do rozpoznania przychodów lub kosztów podatkowych z tytułu powstałych różnic kursowych, zgodnie z treścią art. 9b ust. 1 pkt 1 i art. 15a u.p.d.o.p.?

Zdaniem wnioskodawcy, Strona jest zobowiązana do rozpoznania różnic kursowych dla celów podatkowych w momencie spłaty każdej z udzielonych pożyczek, a do tego rozpoznania winno dojść w następujący sposób:

1) w przypadku, gdy w dniu otrzymania przez wnioskodawcę spłaty pożyczki jej wartość (przeliczona według kursu faktycznie zastosowanego) jest wyższa od wartości pożyczki określonej w umowie (przeliczonej według kursu przewalutowania), wnioskodawca rozpozna przychód podatkowy;

2) w przypadku, gdy w dniu otrzymania przez wnioskodawcę spłaty pożyczki jej wartość (przeliczona według kursu faktycznie zastosowanego) jest niższa od wartości pożyczki określonej w umowie (przeliczonej według kursu przewalutowania), wnioskodawca rozpozna koszt podatkowy.

Zdaniem Wnioskodawcy dla dopuszczalności rozpoznania różnic kursowych bez znaczenia pozostaje, że pierwotnie umowy pożyczki dotyczyły zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walucie polskiej. Podniósł w tym kontekście, że od momentu przewalutowania, strony łączyło zobowiązanie wyrażone w walucie obcej. W obcej walucie nastąpiła też spłata pożyczek.

Prezentowane stanowisko wnioskodawca poparł odwołaniem się do wybranych interpretacji podatkowych wydanych w indywidualnych sprawach, podkreślając dodatkowo, że przez kurs faktycznie zastosowany należy rozumieć kurs zastosowany do wyceny danej transakcji na określony dzień, w tym przypadku, na dzień przewalutowania.

W wydanej w dniu [...] r. (nr [...]) interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w P. uznał przedstawione we wniosku stanowisko spółki za nieprawidłowe.

Zdaniem organu podatkowego, przyjęty przez wnioskodawcę, jako podstawa rozliczenia tzw. różnic kursowych w związku z udzieleniem pożyczki spółkom zależnym przepis art. 15a ust. 2 pkt 4 oraz art. 15a ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.p. nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy umowa pożyczki została zawarta w walucie polskiej, a następnie, dokonano tylko przewalutowania kwoty pożyczki. Na tym tle organ podatkowy wyraził pogląd, w myśl którego, spełnienie wymogu, by w chwili zawarcia umowy pożyczki objęta ta umową kwota pożyczki była wyrażona walucie obcej stanowi zasadniczą przesłankę dla możliwości rozliczenia z tego tytułu różnic kursowych. Przyjęta wykładnię organ podatkowy wywiódł z językowej wykładni art. 15a ust. 2 pkt 4 oraz art. 15a ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.p., w którym ustawodawca nawiązuje do "wartości pożyczki w walucie obcej w dniu jej udzielenia". Na tej podstawie uznał Dyrektor Izby Skarbowej, że w stanie faktycznym sprawy wnioskodawca nie był uprawniony do rozp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »