Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

22.02.2018

Spłata kredytu małżonków z przychodu ze sprzedaży nieruchomości z majątku odrębnego

Z uzasadnienia: Przeznaczone przez Wnioskodawczynię środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku, stanowiącego jej majątek odrębny na spłatę zaciągniętego wspólnie z mężem kredytu na własne cele mieszkaniowe - tj. zakup budynku mieszkalnego stanowiącego przedmiot współwłasności małżeńskiej, w którym zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe - korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Stan faktyczny

Wnioskodawczyni jest od 2001 r. zamężna. Małżonkowie posiadają wspólność majątkową od dnia ślubu. Nie korzystali ani nie korzystają z ulgi odsetkowej. W dniu 2 listopada 2010 r. zaciągnęli wspólnie kredyt hipoteczny na zakup domu (nr 1) na terytorium Polski. Akt notarialny kupna tego domu małżonkowie podpisali w dniu 14 grudnia 2010 r.

Dnia 11 listopada 2017 r aktem notarialnym Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży lokalu mieszkalnego (nr 2) nabytego w drodze spadku po dziadkach (½ udziału własności uzyskana prawomocnym orzeczeniem w dniu 10 maja 2011 r. oraz pozostała ½ udziału własności uzyskana w dniu 17 marca 2016 r.).

Uzyskane z tego tytułu, najpierw prawo własności nieruchomości, a następnie pieniądze z jej sprzedaży (w kwocie 119.000 zł) weszły zgodnie z treścią aktu notarialnego do majątku odrębnego zainteresowanej.

Ze względu na sprzedaż mieszkania przed upływem pięciu lat od dnia uzyskania własności ½ lokalu mieszkalnego, wystąpił obowiązek podatkowy od ½ udziału własności (czyli od 59.500 zł, stanowiący ½ kwoty przychodu ze sprzedaży = 119.000 zł).

Pomimo, że właścicielem sprzedanego lokalu mieszkaniowego była wyłącznie Wnioskodawczyni, zgodnie z jej wolą w dniu 19 lipca 2017 r. uzyskane ze sprzedaży mieszkania (nr 2) pieniądze, w części podlegającej opodatkowaniu (w kwocie 59.500 zł) zostały przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego (kwota na dzień spłaty: 61.697 zł 18 gr) zaciągniętego wcześniej wspólnie z mężem na zakup domu (nr 1).

Tym samym zostały one włączone do majątku wspólnego małżonków. Przeprowadzone w ten sposób rozszerzenie wspólności majątkowej nie zostało potwierdzone aktem notarialnym. Środki na spłatę kredytu hipotecznego i odsetek zostały przekazane z konta osobistego Wnioskodawczyni.

Pytanie i stanowisko podatnika

Czy przeznaczenie środków ze sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego (nr 2) uzyskanego przez Wnioskodawczynię w drodze spadku w części, która podlega opodatkowaniu (sprzedaż przed upływem 5 lat od dnia nabycia) oraz będącego jej majątkiem odrębnym, na spłatę zaciągniętego wcześniej wraz z mężem kredytu hipotecznego na zakup wspólnego domu (nr 1) objętego współwłasnością małżeńską będzie podlegało zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku dochodowego?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia podatkowego od podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego uzyskanego w drodze spadku (którego była właścicielką) przeznaczonych na spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego wraz z mężem na zakup nowego, wspólnego domu przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Spełnia ono wymóg ustawowy własnego celu mieszkaniowego (dom zakupiony za udzielony kredyt stanowi nieruchomość, w której Wnioskodawczyni wraz z mężem aktualnie zamieszkuje).

Ponadto zgodnie z art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wspólność majątkowa małżonków jest bezudziałowa i w trakcie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym (a w związku z tym, także w zaciągniętym wspólnie kredycie).

W związku z tym spłata wspólnego kredytu hipotecznego środkami uzyskanymi ze sprzedaży praw własności lokalu jednego z małżonków nie jest przeszkodą w uzyskaniu ww. zwolnienia podatkowego.

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

- nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do - domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

- prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- innych rzeczy,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.

Na podstawie treści wniosku przyjęto, że zbycie lokalu mieszkalnego, o którym mowa we wniosku nastąpiło przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia. Jak bowiem Wnioskodawczyni podała „(..) ze względu na sprzedaż mieszkania przed upływem pięciu lat od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego wystąpił obowiązek podatkowy (…)”.

Tym samym sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego - z uwagi na fakt, że nie minął pięcioletni okres, o którym mowa w wyżej cytowanym art. 10 ust. 1 pkt 8 - stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »