Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.09.2014

Spłata kredytu a zwolnienie z PIT

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może uznać wydatkowanie przychodu na spłatę kredytu hipotecznego, kredytu gotówkowego i pożyczki konsolidacyjnej, zaciągniętych na budowę sprzedanego domu jako dochód wolny od podatku w związku z wydatkowaniem go na własne cele mieszkaniowe? Jaką kwotę należy uznać za wydatek na własne cele mieszkaniowe w przypadku zakupu mieszkania na kredyt... Czy będzie to cena wynikająca z aktu notarialnego czy też kwota faktycznie spłaconego kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w okresie dwóch lat?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2014 r. (data wpływu 7 maja 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 lipca 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17 lipca 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W styczniu 2010 r. Wnioskodawca wraz z małżonką nabył ze środków własnych działkę pod budowę domu za kwotę 42.000 zł (opłaty dodatkowe związane z nabyciem: notariusz i podatek od czynności cywilnoprawnych 2.306 zł 60 gr). W dniu 8 czerwca 2010 r. wydano pozwolenie na budowę.

W dniu 6 lipca 2010 r. Wnioskodawca wraz z małżonką zaciągnął kredyt hipoteczny na budowę domu, wypłata pierwszej transzy nastąpiła 16 lipca 2010 r. W dniu 27 września 2011 r. zaciągnął kredyt gotówkowy na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych, przeznaczony na dokończenie budowy, by móc oddać dom do eksploatacji. Do nowowybudowanego domu Wnioskodawca wraz z małżonką przeprowadził się w listopadzie 2011 r.

W dniu 15 marca 2013 r. Wnioskodawca wraz z małżonką zaciągnął pożyczkę konsolidacyjną na spłatę kredytu zaciągniętego 4 grudnia 2009 r. na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych przeznaczonego na zakup projektu, adaptację budynku, uzgodnienia i inne czynności związane z pozwoleniem na budowę i rozpoczęciem prac budowlanych. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, po konsultacjach w bankach, tylko taki kredyt gotówkowy był możliwy do udzielenia by nie kolidowało to z uzyskaniem kredytu hipotecznego na budowę domu.

W dniu 20 grudnia 2013 r. Wnioskodawca wraz z małżonką sprzedał dom za kwotę 300.000 zł. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży domu zostały przeznaczone na spłaty kredytów dotyczące sprzedanego domu:

 • kredyt hipoteczny w kwocie 249.133 zł 99 gr (kapitał+odsetki), spłata 2 stycznia 2014 r.,
 • kredyt gotówkowy w kwocie 9.042 zł 93 gr, spłata 20 grudnia 2013 r.,
 • pożyczka konsolidacyjna w kwocie 11.943 zł 2 gr, spłata 20 grudnia 2013 r.

Ponadto po sprzedaży domu Wnioskodawca ma zamiar kupić mieszkanie za kwotę 80.000 zł, na które zaciągnie kredyt. Składając zeznanie podatkowe PIT-39 dokona rozliczenia uwzględniając w kosztach uzyskania przychodu kwotę przeznaczoną na zakup działki. Natomiast pozostałą kwotę zadeklaruje jako dochód wolny od podatku w związku z dokonanymi spłatami kredytów oraz planowanym zakupem mieszkania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy Wnioskodawca może uznać wydatkowanie przychodu na spłatę kredytu hipotecznego, kredytu gotówkowego i pożyczki konsolidacyjnej, zaciągniętych na budowę sprzedanego domu jako dochód wolny od podatku w związku z wydatkowaniem go na własne cele mieszkaniowe?
 2. Jaką kwotę należy uznać za wydatek na własne cele mieszkaniowe w przypadku zakupu mieszkania na kredyt? Czy będzie to cena wynikająca z aktu notarialnego czy też kwota faktycznie spłaconego kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w okresie dwóch lat?

Zdaniem Wnioskodawcy, kredyty zostały przeznaczone na własny cel mieszkaniowy, tj. wybudowanie domu i powinny być uznane jako dochód wolny od podatku w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w przypadku zakupu mieszkania, koszty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty pośrednika oraz kwotę na zakup mieszkania wynikającą z aktu notarialnego należy wykazać jako dochód wolny od podatku. Uzyskany kredyt, który Wnioskodawca będzie spłacał na zakupione mieszkanie wraz z odsetkami i prowizją nie wpłynie bezpośrednio na podwyższenie wartości mieszkania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Zgodnie z treścią art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Natomiast jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ustawy).

Ponieważ pojęcie kosztów odpłatnego zby...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »