Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.02.2013

Służbowe przeloty pracowników a zwolnienie od akcyzy paliwa lotniczego

Wykorzystanie posiadanych statków powietrznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celach przewozu pracowników mieści się w pojęciu "prywatnych rejsów rekreacyjnych" (art.32 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym) zdefiniowanym na wzór, przepisów wspólnotowych, a więc za nie może korzystać z obligatoryjnego zwolnienia ustanowionego w art. 32 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski, Sędziowie sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska (spr.), sędzia WSA Wojciech Stachurski, Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 23 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi H. - Spółka z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] października 2012 r., nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym za niektóre miesiące 2010 i 2011 r.:

1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w B. z dnia [...].07.2012 r., nr [...] w części dotyczącej określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliwa lotniczego CN 2710 19 21 za marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik i listopad 2010 r. oraz marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2011 r.;
2. w pozostałej części oddala skargę,
3. stwierdza, że decyzje wymienione w punkcie 1 nie podlegają wykonaniu w części, w jakiej zostały uchylone do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku,
4. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w B. na rzecz strony skarżącej kwotę 2.942 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Celnej w B. z [...] października 2012 r. nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w B. z [...] lipca 2012 r. nr [...], w której określono H. Spółce z o.o. w B. (dalej jako spółka) zobowiązanie w podatku akcyzowym za: marzec - czerwiec, sierpień -listopad 2010 r., marzec - czerwiec 2011 r. i umorzono postępowanie podatkowe za styczeń i lipiec 2010 r. z uwagi na bezprzedmiotowość.

Zdaniem organów podatnik zużywał we wskazanych okresach benzynę lotniczą AVGAS 100LL o kodzie CN 2710 11 31 oraz paliwo lotnicze JETA-1 o kodzie CN 2710 19 21, podlegające zwolnieniu od akcyzy, niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Z zaskarżonej decyzji wynika, że spółka jako zarejestrowany podmiot zużywający, dokonywała zakupu benzyny lotniczej i paliwa lotniczego zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Paliwo zużywane było przez Spółkę w dwóch statkach powietrznych: helikopter [...] o numerze seryjnym [...] (znak rejestracyjny [...]) i samolot pasażerski CESNA [...] (znak rejestracyjny [...]) wydzierżawionych od W. K. Paliwo tankowane do tych środków transportu powietrznego zużywane było do przemieszczania pracowników spółki w celach służbowych - do placówek usytuowanych na terytorium kraju. Zużycie benzyny lotniczej i paliwa lotniczego w poszczególnych miesiącach 2010 r. oraz 2011 r. ustalono na podstawie prowadzonych ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Odwołując się do art. 32 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm. (dalej w skrócie: "u.p.a."), organ odwoławczy przyjął, że podmiot zużywający (nie posiadający certyfikatu przewoźnika lotniczego ani koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych, tym samym nie świadczący usług ani nie prowadzący działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób i ładunków), nie jest uprawnionym do zwolnienia z akcyzy paliwa lotniczego wykorzystywanego w statku powietrznym w celach służbowych. Dyrektor Izby Celnej powołał się na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-79/10 zgodnie z którym, artykuł 14 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. UE L z dnia 31 października 2003 r., Nr 283, s. 51 ze zm.) dalej jako "dyrektywa energetyczna", powinien być interpretowany w ten sposób, że ze zwolnienia z podatku od paliw wykorzystywanych do żeglugi powietrznej przewidzianego przez ten przepis nie może korzystać przedsiębiorstwo, które używa należącego do niego samolotu w celu zapewnienia transportu pracowników do klientów lub na targi handlowe, gdy ów transport nie służy bezpośrednio świadczeniu przez to przedsiębiorstwo odpłatnych usług lotniczych. Zdaniem organu odwoławczego art. 32 ust. 1 pkt 1 u.p.a. został w całości implementowany do prawa krajowego w stanie niezmienionym z dyrektywy Rady 2003/96/WE. W związku z tym interpretacja przepisu dyrektywy dokonana w wyroku Trybunału w sprawie C-79/10 ma bezpośrednie zastosowanie do zakresu stosowania wskazanego przepisu krajowego.

Dyrektor Izby Celnej wskazał, że nie zostały ponadto spełnione przez spółkę wszystkie warunki określone w art. 32 ust. 5-13 u.p.a. niezbędne do zastosowania zwolnienia od akcyzy benzyny lotniczej. Spółka nie dochowała bowiem warunków określonych w art. 32 ust. 5 pkt 3 i ust. 7 u.p.a. w związku z § 4 ust. 2 i 3 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075 ze zm.). W momencie zakupu benzyny lotniczej zwolnionej od podatku strona nie posiadała ewidencji tego wyrobu, co spowodowało niedokonanie wpisu do ewidencji zakupu tego wyrobu bezpośrednio po jego otrzymaniu oraz zużycia go w sierpniu i wrześniu 2010 r.

Organ odwoławczy zwrócił również uwagę, że przepis dotyczący zwolnienia benzyny lotniczej od akcyzy, w części gdzie jest mowa o świadczeniu usług za wynagrodzeniem, dotyczy podmiotów, które wynajmują własny statek powietrzny do odpłatnego transportu ludzi lub towarów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy środek transportu jest dzierżawiony przez podatnika od innego podmiotu za wynagrodzeniem. Ponadto, bez względu na to, jaki jest status prawny korzystania z samolotu i helikoptera, podstawowe znaczenie w sprawie ma charakte...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »