Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.08.2013

Skutki wyprowadzenia nieruchomości z ewidencji środków trwałych

Pytanie podatnika: Czy po wyprowadzeniu z ewidencji środków trwałych nieruchomości, która była w działalności gospodarczej przedmiotem wynajmu, i przekazaniu jej na cele osobiste, Wnioskodawca musi zapłacić podatek VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2013 r. (data wpływu 29 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 lipca 2013 r. (data wpływu 9 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych i przekazania jej na cele osobiste – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych i przekazania jej na cele osobiste.

Przedmiotowy wniosek została uzupełniony pismem z dnia 8 lipca 2013 r., w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.(ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 2001 r. Wnioskodawca wybudował budynek. W czasie budowy odliczał VAT od materiałów budowlanych. 12.04.2003 Zainteresowany wynajął piętro budynku firmie X. W tym czasie na parterze prowadził własną działalność gospodarczą - handel. 04.04.2005 Wnioskodawca wynajął parter budynku firmie Y, sam natomiast przeniósł się do 15-metrowego pokoju na piętrze. O pokój ten zmniejszyła się powierzchnia przeznaczona na wynajem na piętrze. W zakres działalności Zainteresowany ma wpisany wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). Czynsz pobierany od najemców dokumentuje fakturami VAT. Wnioskodawca zamierza zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą, a przedmiotowy budynek wyprowadzić z ewidencji działalności gospodarczej i wynajmować prywatnie przy zastosowaniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r.

W piśmie z dnia 8 lipca 2013 r., Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakończenie budowy nastąpiło w październiku 2002 roku, a 1 listopada 2002 r. Zainteresowany rozpoczął w nim własną działalność gospodarczą. Przedmiotowy budynek jest zaliczony do środków trwałych i podlega amortyzacji. Wartość budynku zaliczonego do środków trwałych przekroczyła 15.000,00 zł. Od momentu przekazania do użytkowania budynek nie podlegał żadnym ulepszeniom. Wnioskodawca nie planuje również poddawać przedmiotowego budynku żadnym ulepszeniom w najbliższej przyszłości. Budynek nie wymaga żadnych prac ulepszających, w związku z tym nie występują żadne wydatki tym związane. Nie wystąpiły również żadne wydatki od momentu oddania budynku do użytkowania. Zainteresowany zamierza zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą, a przedmiotowy budynek wyprowadzić z ewidencji działalności gospodarczej i wynajmować prywatnie przy zastosowaniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy po wyprowadzeniu z ewidencji środków trwałych nieruchomości, która była w działalności gospodarczej przedmiotem wynajmu, i przekazaniu jej na cele osobiste, Wnioskodawca musi zapłacić podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, według art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.) nastąpi wtedy dostawa towaru, która pociąga za sobą obowiązek podatkowy, ale w świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, z uwagi na to, że od pierwszego zasiedlenia budynku upłynęło ponad 2 lata, czynność ta podlega zwolnieniu od podatku VAT. Na podstawie art. 90a pkt 1 ww. ustawy nie zachodzi również konieczność korekty podatku naliczonego odliczonego przy wytworzeniu nieruchomości, gdyż od jej oddania do użytkowania minęło ponad 120 miesięcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy zdefiniowano, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy te czynności są wykonywane odpłatnie.

Z opisanej we wniosku sytuacji wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 2001 r. Wnioskodawca wybudował budynek. W czasie budowy odliczał VAT od materiałów budowlanych. Zakończenie budowy nastąpiło w październiku 2002 roku, a 1 listopada 2002 r. Zainteresowany rozpoczął w nim własną działalność gospodarczą, Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. 12.04.2003 r. Zainteresowany wynajął piętro budynku firmie X. W tym czasie na parterze prowadził własną działalność gospodarczą - handel. 04.04.2005 r. Wnioskodawca wynajął parter budynku firmie Y, sam natomiast przeniósł się do 15-metrowego pokoju na piętrze. Przedmiotowy budynek jest zaliczony do środków trwałych i podlega amortyzacji.
Wartość budynku zaliczonego do środków trwałych przekroczyła 15.000,00 zł. Od momentu przekazania do użytkowania budynek nie podlegał żadnym ulepszeniom. Wnioskodawca nie planuje również poddawać przedmiotowego budynku żadnym ulepszeniom w najbliższej przyszłości. Zainteresowany zamierza zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą, a przedmiotowy budynek wyprowadzić z ewidencji działalności gospodarczej i wynajmować prywatnie przy zastosowaniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r.

Należy zauważyć, iż umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki.

Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, przy czym – jak wynika z § 2 tego samego artykułu – czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100