Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.12.2015

Skutki wydania dwóch różnych interpretacji podatkowych

Tezy: Wydanie dwóch różnych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, z których następnie jedna, w terminie do wydania interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, zostaje, jako nieprawidłowa, na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) zmieniona - do stanu zgodności z drugą - nie stanowi niejednolitego stosowania prawa w interpretacjach indywidualnych, o którym mowa w art. 14a § 2 pkt 2 wymienionej ustawy.

SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia del. NSA Danuta Małysz, Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 3223/12 w sprawie ze skargi N. w W. na postanowienie Ministra Finansów z dnia 19 września 2012 r., nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od N. w W. na rzecz Ministra Finansów kwotę 280 (słownie: dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 3223/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone przez N. w W. postanowienie Ministra Finansów z dnia 19 września 2012 r. oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 lipca 2012 r. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco.
N. w W. (dalej jako: "Skarżąca" lub "Izba"), w dniu 19 kwietnia 2012 r. złożyła wniosek o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku posiadania statutu jako przesłanki skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej u.p.d.o.p.). Zdaniem Skarżącej treść dostępnych interpretacji indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2009 r. oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 czerwca 2009 r., jest sprzeczna.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, postanowieniem z dnia 13 lipca 2012 r., pozostawił wniosek Skarżącej bez rozpatrzenia. W uzasadnieniu postanowienia stwierdził, iż spośród dwóch wskazanych we wniosku przez Skarżącą interpretacji indywidualnych jedna z nich została zmieniona przez Ministra Finansów w dniu 28 czerwca 2012 r. w związku z związku z tym uznał, iż wniosek Skarżącej nie spełnia przesłanek wskazanych w art. 14 a § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze. zm. dalej jako " O.p."), albowiem na dzień wydania postanowienia w zakresie wskazanym we wniosku nie stwierdzono przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w tożsamych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych w tożsamym stanie prawnym.

Pismem z dnia 23 lipca 2012 r. Skarżąca złożyła zażalenie na powyższe postanowienie, wnosząc o jego uchylenie oraz rozpatrzenie sprawy zgodnie z wnioskiem.

Postanowieniem z dnia 13 września 2012 r. Minister Finansów utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

W uzasadnieniu wskazał, iż interpretacja indywidualna z dnia 30 października 2009 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w zakresie obowiązku posiadania statutu, jako przesłanki skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, została zmieniona przez Ministra Finansów pismem z dnia 28 czerwca 2012 r., w trybie art. 14e O.p. Minister Finansów wyraził stanowisko zbieżne z zaprezentowanym w interpretacji indywidualnej z dnia 19 czerwca 2009 r. (wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie). Zdaniem Ministra, w efekcie niejednolitość w stosowaniu przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe została usunięta, a zatem wniosek stracił aktualność.

W skardze na powyższe postanowienie Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia wraz z poprzedzającym je postanowieniem. Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie poszczególnych norm wynikających z art. 14a O.p., w szczególności zaś jego § 4 pkt 1 przez pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o interpretację ogólną, z niezasadnym powołaniem się na niespełnienie przez Stronę składającą wniosek, warunków określonych w art. 14 § 2 pkt 2 O.p.

W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 - zwanej dalej p.p.s.a.) zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. W ocenie Sadu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »