Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.06.2016

Skutki w PIT postawienia do dyspozycji świadczeń po zmarłym pracowniku

Pytanie podatnika: Zmarła pracownica Wnioskodawcy. Do rozliczenia z tytułu stosunku pracy po śmierci pracownicy pozostał zasiłek chorobowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a nadto odprawa pośmiertna. Czy wobec braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych osoby uprawnionej do odbioru ww. świadczeń prawidłowym było wyodrębnienie tychże należności z majątku spółki i postawienie ich do dyspozycji uprawnionego? Czy należy od ww. świadczeń obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczki na PIT? Jak przy braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych podatnika wypełnić PIT-11? Czy należności te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 marca 2016 r. (data wpływu do Biura - 30 marca 2016 r.), uzupełnionym 4 kwietnia 2016 r. oraz 23 i 31 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych postawienia do dyspozycji świadczeń po zmarłym pracowniku:

 • w zakresie wypełnienia druku informacji PIT-11 oraz wysłania do Urzędu Skarbowego właściwego dla płatnika - jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych postawienia do dyspozycji świadczeń po zmarłym pracowniku.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, w piśmie z 16 maja 2016 r. znak: IBPB-2-1/4511-231/16/MK oraz IBPB-1-1/4510-112/16/BK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Uzupełnienia dokonano 23 maja 2016 r. poprzez uiszczenie brakującej opłaty oraz 31 maja 2016 r. - pozostałe braki formalne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 10 kwietnia 2015 r. zmarła pracownica Wnioskodawcy. Do rozliczenia z tytułu stosunku pracy po śmierci pracownicy pozostał zasiłek chorobowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a nadto stosownie do postanowień art. 93 § 1 Kodeksu pracy odprawa pośmiertna. Zmarła pozostawiła pełnoletnie dzieci, które nie spełniają warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej w myśl ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z aktu zgonu wynika, że zmarła była osobą zamężną. Jak ustalono, małżonek zmarłej jest osobą, której przysługują uprawnienia do renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mąż zmarłej pracownicy, jako osoba uprawniona do uzyskania renty rodzinnej, jest więc osobą, której Spółka z o.o. zobowiązana była wypłacić wspomniane należności, tj. zasiłek chorobowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odprawę pośmiertną. Wnioskodawcy nie udało się ustalić danych identyfikacyjnych, ani też jakichkolwiek danych kontaktowych wdowca. Małżeństwo nie utrzymywało ze sobą kontaktu, podobnie takiego kontaktu nie utrzymywały z ojcem dzieci. Mąż zmarłej nie stawił się też po odbiór należnych mu świadczeń osobiście. Spółka z o.o. nie dysponuje danymi pozwalającymi zidentyfikować podatkowo męża zmarłej pracownicy (tj. adresu zamieszkania, PESEL, NIP). W związku z koniecznością rozliczenia praw majątkowych wynikających ze stosunku pracy po śmierci pracownicy, przy braku danych identyfikacyjnych osoby uprawnionej do odbioru należności, Wnioskodawca wyodrębnił rzeczone należności z majątku Spółki i postawił je do dyspozycji uprawnionego - męża zmarłej pracownicy. W związku z postawieniem ww. należności do dyspozycji, Wnioskodawca w deklaracji za maj 2015 r. obliczył, pobrał i wpłacił zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od zasiłku chorobowego i ekwiwalentu. Ponadto, Wnioskodawca w ustawowym terminie sporządził i przekazał do Urzędu Skarbowego PIT-4R oraz PIT-11, w których uwzględnił ww. podatek. Przy czym, wobec braku danych formularz PIT-11 został wypełniony w ten sposób, że w polu dotyczącym identyfikatora podatnika wpisany został ciąg znaków: „9999999999”, w miejscu przeznaczonym na datę urodzenia wpisano: „01.01.1901”, a w danych adresowych zaś wpisano: „brak danych”. PIT -11 został wysłany do Urzędu Skarbowego zgodnego z siedzibą Spółki. W związku z brakiem danych męża zmarłej pracownicy PIT-11 nie został przesłany podatnikowi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy w świetle powyżej zaprezentowanego stanu faktycznego, wobec braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych osoby uprawnionej do odbioru ekwiwalentu, zasiłku chorobowego i odprawy pośmiertnej po zmarłej, prawidłowym było wyodrębnienie tychże należności z majątku Spółki i postawienie ich do dyspozycji uprawnionego?
 2. Czy w świetle powyżej zaprezentowanego stanu faktycznego prawidłowym było obliczenie, pobranie i wpłacenie przez Wnioskodawcę, na konto właściwego dla Wnioskodawcy Urzędu Skarbowego, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu powstałego w związku z postawieniem do dyspozycji ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz zasiłku chorobowego?
 3. Czy w świetle powyżej ustalonego stanu faktycznego wobec braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych podatnika prawidłowym było wypełnienie formularza PIT-11 w ten sposób, że w polu dotyczącym identyfikatora podatnika wpisany został ciąg znaków: „9999999999”, w miejscu przeznaczonym na datę urodzenia wpisano: „01.01.1901” a w danych adresowych zaś wpisano: „brak danych” i wysłanie tak wypełnionego PIT-11 do Urzędu Skarbowego właściwego dla Spółki?
 4. Czy powyższe należności Wnioskodawca mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Ad. 1.

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa, a prawa majątkowe ze stosunku pracy po jego śmierci przechodzą, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów u.f.u.s. Powyższe wynika z art. 631 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 u.f.u.s do renty rodzinnej uprawnieni są członkowie rodziny spełniający określone w art. 68-71 warunki, w tym małżonek (wdowiec). Świadczenia wynikające ze stosunku pracy są więc wypłacane określonym podmiotom w wyniku zastosowania uproszczonej procedury przewidzianej w Kodeksie pracy (w szczególności z pominięciem Kodeksu cywilnego). Niezależnie od powyższego, rodzinie zmarłego pracownika należy się odprawa pośmiertna. Jest ona wypłacana w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby (art. 93. Kodeksu pracy). Wnioskodawca ustalił, że mąż zmarłej jest osobą uprawnioną do uzyskania renty rodzinnej. Skoro tak - to na Wnioskodawcy ciążył obowiązek rozliczenia się z uprawnionym ze świadczeń wynikających ze stosunku pracy po zmarłej pracownicy. Jednocześnie Wnioskodawca nie dysponował danymi kontaktowymi i danymi identyfikacyjnymi uprawnionego, sam zaś uprawniony nie stawił się po odbiór należnych mu świadczeń, w związku z tym należało wyodrębnić rzeczone środki i postawić je do dyspozycji uprawnionemu. Wnioskodawca zaznaczył, że nie był zobowiązany do poszukiwań osoby uprawnionej, taka osoba co do zasady sama powinna była się zgłosić do Wnioskodawcy.

Ad. 2.

W sytuacji gdy należne pracownikowi świadczenia nabywa małżonek lub inne osoby uprawnione do renty rodzinnej po nim, stanowią one u nich przychód, który dla celów podatku dochodowego zalicza się do przychodów z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek od tego przychodu zobowiązany jest jako płatnik zakład pracy zmarłego pracownika. Poboru tej zaliczki musi dokonać na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odprawa pośmiertna jest natomiast zwolniona od podatku dochodowego.

Ad. 3.

Stosownie do art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania (...) imienne informacje o wysokości dochodu sporządzone wedłu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »