Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.03.2015

Skutki w PIT częściowego zwrotu wkładu ze spółki osobowej

Pytanie podatnika: Czy w przypadku dokonywanego na rzecz Wnioskodawczyni częściowego zwrotu wkładu, wypłacone z tego tytułu przez spółkę osobową środki pieniężne do wysokości kwoty odpowiadającej wartości wkładu do spółki osobowej przypadającej na Wnioskodawczynię a wynikającej z umowy spółki osobowej będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych częściowego zwrotu wkładu ze Spółki osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych („PIT”) podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawczyni wraz z inną osobą fizyczną jest udziałowcem w krajowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”). Niewykluczone, że Spółka zostanie w przyszłości decyzją wspólników przekształcona w Spółkę osobową (Spółkę jawną lub Spółkę komandytową; dalej: jako „Spółka osobowa”). W momencie przekształcenia majątek Spółki stanie się majątkiem Spółki osobowej. Przekształcenie nastąpi zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).

Nie będzie ono przy tym nosiło znamion likwidacji Spółki. Na skutek przekształcenia Wnioskodawczyni oraz drugi wspólnik Spółki staną się wspólnikami Spółki osobowej. Wkład wspólników w Spółce osobowej będzie odpowiadał ich udziałowi w kapitale zakładowym Spółki przed przekształceniem. Wszystkie udziały wspólników, w tym udziały przysługujące Wnioskodawczyni, w kapitale zakładowym Spółki przed jej przekształceniem były objęte w zamian za wkład pieniężny. Po przekształceniu wkłady wspólników w Spółce osobowej odpowiadać będą wkładom wniesionym przez wspólników do Spółki przed jej przekształceniem. Możliwym jest również, że po przekształceniu Spółki w Spółkę osobową zostanie podjęta odpowiednia uchwała wspólników zobowiązująca ich do wniesienia dodatkowych wkładów pieniężnych do Spółki osobowej. Wnioskodawczyni zakłada przy tym, że z przyczyn biznesowych, w przyszłości może dojść do wycofania części środków pieniężnych zaangażowanych w działalność Spółki osobowej, co nastąpić może poprzez częściowy zwrot wkładu Wnioskodawczyni w Spółce osobowej (czyli przez zmniejszenie przysługującego Wnioskodawczyni udziału kapitałowego w Spółce osobowej). Częściowy zwrot wkładu nastąpi na mocy stosownej uchwały wspólników, a zrealizowany będzie poprzez dokonanie wypłaty na rzecz Wnioskodawczyni środków pieniężnych. Wartość wkładów poszczególnych wspólników będzie określona w umowie Spółki osobowej. Zakładane jest, że częściowe zwroty wkładów będą następowały po dniu l stycznia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku dokonywanego na rzecz Wnioskodawczyni częściowego zwrotu wkładu, wypłacone z tego tytułu przez Spółkę osobową środki pieniężne do wysokości kwoty odpowiadającej wartości wkładu do Spółki osobowej przypadającej na Wnioskodawczynię a wynikającej z umowy Spółki osobowej będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku dokonywanego na Jej rzecz częściowego zwrotu wkładu, wypłacone z tego tytułu przez Spółkę osobową środki pieniężne nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości kwoty odpowiadającej wartości wkładu do Spółki osobowej przypadającej na Wnioskodawczynię (tj. wydatków Wnioskodawczyni związanych z wniesieniem tego wkładu, tj. wydatków poniesionych na objęcie udziałów w Spółce przed przekształceniem oraz wydatków poniesionych w związku wniesieniem dodatkowych wkładów do Spółki osobowej po przekształceniu).

W pierwszej kolejności, Wnioskodawczyni wskazuje, że będące przedmiotem wniosku częściowe zwroty wkładów Spółki osobowej będą miały miejsce po 1 stycznia 2015 r. W konsekwencji, dla prawidłowej oceny skutków podatkowych tych zwrotów dla Wnioskodawczyni konieczne będzie odniesienie się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej jako: „ustawa o PIT”) w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2015 r., tj. w jej brzmieniu nadanym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., Nr 1328, dalej jako: „ustawa nowelizująca”). Stąd wszelkie prezentowane poniżej regulacje są oparte na treści ustawy o PIT w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą.

Wnioskodawczyni zwraca również uwagę, że dla określenia sposobu opodatkowania częściowego zwrotu wkładu w Spółce osobowej nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące wystąpienia wspólnika ze Spółki osobowej, czy też likwidacji tej Spółki, gdyż częściowy zwrot wkładu będący następstwem zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w Spółce osobowej, nie będzie zaś w żadnym wypadku skutkować wystąpieniem Wnioskodawczyni ze Spółki osobowej ani likwidacją tej Spółki osobowej.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o PIT, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Mając powyższe na względzie, Wnioskodawczyni stwierdza, że w związku z otrzymaniem przez Nią środków pieniężnych od Spółki osobowej, której będzie wspólnikiem, z tytułu obniżenia wartości wkładu do tej Spółki, u Wnioskodawczyni powstanie przychód podatkowy, uwzględniany przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania PIT.

Przy czym, przychód ten zaliczyć należy do określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT źródła przychodów, jakim m.in. są prawa majątkowe. Stosownie bowiem do treści tego przepisu, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Z kolei, w myśl przepisu art. 18 ustawy o PIT, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy o PIT, mimo że...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »