Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.09.2012

Skutki przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z o.o.

Pytanie podatnika: Czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2012 r. (data wpływu 19 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie nadania nowego numeru identyfikacji podatkowej w związku z przekształceniem spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie nadania nowego numeru identyfikacji podatkowej w związku z przekształceniem spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia jest osobą prawną posiadającą status spółdzielni pracy i działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm., dalej: ustawa – Prawo spółdzielcze), Statut oraz inne ustawy (§ 6 Statutu Spółdzielni).
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni (§ 3 oraz § 73 Statutu Spółdzielni). Jednym z obowiązków członka Spółdzielni jest deklarowanie i wpłacanie udziałów w ustalonych przez Statut terminach (§ 9 pkt 4 Statutu Spółdzielni). Warunkiem przyjęcia w poczet Spółdzielni jest m.in. wpłacenie wpisowego w wysokości określonej w Statucie oraz pozostawanie w stosunku pracy ze Spółdzielnią (§ 11 pkt 2 i 3 Statutu Spółdzielni).
Udział członkowski wynosi, zgodnie z § 26 ust. 1 Statutu Spółdzielni 500 zł. Z § 26 Statutu Spółdzielni wynika również, że członek Spółdzielni ma obowiązek wnieść ilość udziałów, których wartość pokrywa 10–krotne jego wynagrodzenia ustalone jako średnie z ostatnich 3 miesięcy roku obrachunkowego. Ilość zadeklarowanych udziałów winna być wyrażona w deklaracji członkowskiej. Zadeklarowane udziały wpłaca się jednorazowo lub w ratach miesięcznych. Raty wnoszone na pokrycie udziałów do wysokości 10-krotnego wynagrodzenia wynoszą 4 % miesięcznego wynagrodzenia netto. Raty powinny być płacone do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. Członek przebywający na urlopie wychowawczym, bezpłatnym wnosi raty na pokrycie udziałów w wysokości 4% najniższego wynagrodzenia netto. Po zamknięciu roku obrachunkowego, nie później jednak aniżeli przed terminem zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółdzielnia powiadamia członka o wysokości wpłat dokonanych na udziały oraz wysokość wpłat, które pozostały do spłacenia. Członek może zadeklarować i wpłacić dodatkowe – ponadobowiązkowe udziały (§ 27 statutu Spółdzielni).
Z § 75 Statutu Spółdzielni wynika ponadto, że Spółdzielnia tworzy następujące fundusze:

  • fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,
  • fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Spółdzielnia może tworzyć inne fundusze:

  • fundusz do dyspozycji Zarządu i Rady tworzony z podziału nadwyżki bilansowej,
  • inne fundusze przewidziane w odrębnych przepisach.

Statut Spółdzielni reguluje również kwestie powstania i rozdysponowania nadwyżki bilansowej. Na podstawie § 76 Statutu Spółdzielni, nadwyżkę bilansową stanowi zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych. Część nadwyżki pozostałą po dokonaniu odpisu, o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia, zwłaszcza na podział między członków, premie i nagrody, oprocentowanie udziałów, zasilanie funduszy, cele społeczne, składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, organizację Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zadeklarowane na dany rok przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet niewpłaconych udziałów. Jeżeli podział części nadwyżki bilansowej między członków ma nastąpić w formie oprocentowania udziałów, w podziale tym uwzględnia się byłych członków (lub spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów, które pozostawały w dyspozycji Spółdzielni na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek członkostwa. Podział nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania udziałów następuje z uwzględnieniem okresu przez jaki pozostawały w dyspozycji Spółdzielni. Szczegółowe zasady podziału nadwyżki bilansowej określa § 78 i § 80 Statutu Spółdzielni w następujący sposób. W podziale nadwyżki bilansowej biorą udział ci członkowie, którzy przepracowali w Spółdzielni cały rok kalendarzowy. Podstawą naliczenia wysokości udziału członka w nadwyżce bilansowej jest suma bieżącego wynagrodzenia za pracę w danym roku, poza wynagrodzeniem pobranym z tytułu zwolnień lekarskich. Do wysokości wynagrodzenia bieżącego członka wlicza się także wysokość zasiłków chorobowych z tytułu wypadku przy pracy, wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że do podstawy naliczenia wysokości udziału członka w nadwyżce bilansowej wlicza się także zasiłki z innego tytułu. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może podjąć uchwałę o innym sposobie podziału nadwyżki bilansowej z zachowaniem wymogów określonych przepisami. Natomiast w wypadku, gdy przyjęcie na członka nastąpiło w ciągu roku kalendarzowego a Walne Zgromadzenie tak postanowi, członek może korzystać z udziału w nadwyżce bilansowej w pełnej wysokości jak gdyby pozostawał członkiem przez cały okres zatrudnienia w Spółdzielni w roku obrachunkowym, jednakże jest on wówczas zobowiązany do wpłacenia udziałów za okres pozostawania ze Spółdzielnią w stosunku pracy.
Spółdzielnia zamierza przekształcić się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka z ograniczona odpowiedzialnością” lub „Spółka”) zgodnie z przepisami art. 203e-203x ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.). Spółdzielnia pracy wykazuje od lat dochody (nie wykazuje straty) w rozumieniu przepisó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »