Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.02.2015

Skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

Pytanie podatnika: Czy wyodrębniona ze spółki działalność dystrybucji bezpośredniej stanowić będzie w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji wniesienie działalności dystrybucji bezpośredniej (wraz z przypisanymi do niej aktywami i zobowiązaniami) aportem do spółki nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 24 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego, która podlega (i na moment opisanego zdarzenia będzie podlegać) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce. Jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce. Jedynym udziałowcem spółki jest spółka akcyjna (dalej: „Z”). Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest dystrybucja

napojów alkoholowych i bezalkoholowych, za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży, m.in. poprzez dystrybucję bezpośrednią, dystrybucję za pośrednictwem hurtowni i sklepów typu cashcarry, nowoczesne sieci sprzedaży takie jak ogólnokrajowe sieci handlowe, w tym dyskonty oraz stacje benzynowe, eksport. Spółka świadczy dla Z usługi dystrybucji na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej 1 stycznia 2010 r. Na podstawie tej umowy, Wnioskodawca przyjmuje zamówienia klientów i świadczy usługi logistyczne (m.in. sortowanie, rozładunek, usługi magazynowe w magazynach Wnioskodawcy, itp.), administruje procesem wystawiania faktur itp. Oprócz opisanych usług, działalność gospodarcza Wnioskodawcy obejmuje również budowanie marki (przygotowanie materiałów promocyjnych, marketing) i usługi w zakresie utrzymania sprzętu handlowego.

Planowane jest przeprowadzenie restrukturyzacji działalności Wnioskodawcy poprzez wyodrębnienie i przeniesienie do istniejącej Spółki z o.o. (dalej: „Spółka A”) działalności w zakresie dystrybucji bezpośredniej (dalej: „Działalność Dystrybucji Bezpośredniej”). Działalność Dystrybucji Bezpośredniej obejmuje dystrybucję bezpośrednią piwa produkowanego przez Z oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych niezależnych producentów poprzez tradycyjne kanały sprzedaży takie jak ogólnospożywcze sklepy detaliczne oraz sklepy alkoholowe, jak również przez hotele, restauracje i kawiarnie (dalej: „HoReCa”). Po wyodrębnieniu i przeniesieniu Działalności Dystrybucji Bezpośredniej, działalność Wnioskodawcy będzie obejmowała dystrybucję napojów alkoholowych i bezalkoholowych poprzez sprzedaż hurtową, sklepy typu cashcarry, nowoczesne sieci sprzedaży, eksport, jak również budowanie marki (przygotowanie materiałów promocyjnych, marketing) i utrzymanie sprzętu handlowego (działalność w tym zakresie nie zostanie przeniesiona do Spółki A). W ramach odrębnej transakcji zawartej pomiędzy Z, a Spółką A, Z wniesie do Spółki A część swojej działalności związaną ze sprzedażą bezpośrednią. Wyodrębniona Działalność Dystrybucji Bezpośredniej zostanie wniesiona przez Wnioskodawcę w drodze aportu (dalej: „Aport”) do Spółki A. W zamian za wniesienie Aportu, Spółka A wyemituje nowe udziały, które zostaną objęte przez Wnioskodawcę. Przeprowadzenie opisanej wyżej reorganizacji umożliwi Grupie do której należy Wnioskodawca skupienie się na jej głównej działalności i osiągnięcie efektywności poprzez odpowiednie zarządzanie kanałami dystrybucji bezpośredniej. W przyszłości, po dokonaniu aportu, Wnioskodawca może podjąć decyzję o zbyciu udziałów w Spółce A. Alternatywnie, Spółka A może dokonać sprzedaży swojego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie Działu Dystrybucji Bezpośredniej.

Aktualnie Działalność Dystrybucji Bezpośredniej stanowi w ramach struktury Wnioskodawcy odrębną działalność. W szczególności, Działalność Dystrybucji Bezpośredniej jest wyodrębniona w strukturze w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny. W ciągu następnych kilku tygodni zostaną podjęte działania w celu wzmocnienia tego wyodrębnienia (działania te są aktualnie podejmowane, w związku z czym pełne wyodrębnienie Działu Dystrybucji Bezpośredniej zostanie osiągnięte przed dokonaniem Aportu).

1. Wyodrębnienie organizacyjne.

Działalność Dystrybucji Bezpośredniej jest wyposażona we wszystkie niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji bezpośredniej, obejmujące w szczególności:

 • pracowników, tj. personel wykonujący funkcje logistyczne (np. magazynierów), przedstawicieli handlowych, pracowników biurowych, pracowników Centrum Obsługi Klienta;
 • aktywa trwałe (m.in. pojazdy, wyposażenie biurowe i wyposażenie hurtowni, meble, wózki widłowe itd.);
 • umowy leasingu pojazdów i użytkowania nieruchomości;
 • środki pieniężne i należności przypisane do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej;
 • zobowiązania przypisane do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej (m.in. zobowiązania z tytułu płatności dla firm transportowych).

Działalność Dystrybucji Bezpośredniej korzysta z aktywów, usług i funkcji, takich jak zarządzanie, wyposażenie i usługi w zakresie IT, wsparcie finansowo-księgowe, ubezpieczenie, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Usługi te są wspólne dla Działalności Dystrybucji Bezpośredniej i pozostałej działalności Wnioskodawcy, która nie zostanie z niej wyodrębniona. W związku z tym, zidentyfikowano w jakim zakresie Działalność Dystrybucji Bezpośredniej korzysta z tych aktywów, funkcji i usług. Na podstawie ustaleń i w oparciu o odpowiedni klucz alokacji, została dokonana alokacja części kosztów związanych z ww. aktywami, funkcjami i usługami do Działu Dystrybucji Bezpośredniej. Istniejące aktualnie faktyczne wyodrębnienie Działalności Dystrybucji Bezpośredniej w obrębie Spółki zostało formalnie potwierdzone w drodze uchwały zarządu Spółki. Ponadto, Wnioskodawca podjął już odpowiednie kroki w celu utworzenia w obrębie swojej struktury formalnego oddziału, który będzie obejmował Działalność Dystrybucji Bezpośredniej. Złożono odpowiedni wniosek o rejestrację Oddziału w KRS. W konsekwencji, istniejące aktualnie wyodrębnienie organizacyjne Działalności Dystrybucji Bezpośredniej w ramach Spółki zostanie w ciągu najbliższych tygodni sformalizowane i w pełni ukończone przed dokonaniem Aportu.

2.Wyodrębnienie finansowe.

Wyodrębnienie finansowe Działalności Dystrybucji Bezpośredniej istnieje już obecnie, poprzez możliwość alokowania do niej związanych z nią przychodów i kosztów. Dane dotyczące Działalności Dystrybucji Bezpośredniej są prezentowane dla celów zarządczych oddzielnie od danych dotyczących działalności Wnioskodawcy w pozostałym zakresie. Przychody Działalności Dystrybucji Bezpośredniej są identyfikowane w drodze odpowiedniej alokacji strumienia przychodów, natomiast koszty związane z tą działalnością są identyfikowane na podstawie struktury centrów kosztowych dla celów zarządczych. W taki sam sposób identyfikowane są zobowiązania i należności. Koszty ogólne (np. koszty ogólnego zarządu, IT, wsparcia finansowo-księgowego, windykacji, obsługi prawnej, kadr, ubezpieczenia, zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy), będące kosztami wspólnymi dla Działalności Dystrybucji Bezpośredniej i pozostałej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, można przyporządkować do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej w oparciu o odpowiednie klucze alokacji. Mając na uwadze powyższe, księgowość i dokumentacja finansowa Działalności Dystrybucji Bezpośredniej są prowadzone w sposób umożliwiający sporządzenie dla celów zarządczych odrębnego rachunku zysków i strat oraz bilansu dla tego działu. Ponadto, przed dokonaniem Aportu środki pieniężne zostaną przydzielone odpowiednio do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej i do pozostałej działalności.

3.Wyodrębnienie funkcjonalne.

Pracownicy Wnioskodawcy przyporządkowani do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej zajmują się przyjmowaniem zamówień od klientów, logistyką (sortowanie, rozładunek, usługi magazynowe w magazynach Z, itd.), obsługą administracyjną związaną z wystawianiem faktur, itd. Wszystkie funkcje zarządcze i związane z nimi koszty wspólne dla Działu Dystrybucji Bezpośredniej i pozostałej działalności Wnioskodawcy alokowane są w odpowiedniej części do Działu Dystrybucji Bezpośredniej. W rezultacie, Działalność Dystrybucji Bezpośredniej posiada pracowników, do których zadań należy dystrybucja bezpośrednia piwa produkowanego przez Z oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych niezależnych producentów za pośrednictwem tradycyjnych kanałów sprzedaży takich jak ogólnospożywcze sklepy detaliczne oraz sklepy alkoholowe, jak również za pośrednictwem HoReCa. W oparciu o wszystkie wskazane wyżej składniki materialne i niematerialne przydzielone do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej, świadczone są usługi dystrybucji bezpośredniej dla Z w sposób tożsamy, jakby czynił to niezależny przedsiębiorca. Działalność Dystrybucji Bezpośredniej posiada również zdolność pełnienia wszystkich funkcji biznesowych, które są potrzebne dla prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji bezpośredniej niezależnie od działalności prowadzonej przez Spółkę w pozostałym zakresie.

Działalność Dystrybucji Bezpośredniej nie powinna być traktowana jako zbiór aktywów przeznaczonych do pełnienia specyficznych funkcji dystrybucyjnych, lecz organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, wystarczający do utworzenia odrębnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność operacyjną, z uwagi na fakt, że swoim zakresem obejmuje:

 • pracowników, tj. personel wykonujący funkcje logistyczne (np. magazynierów), przedstawicieli handlowych, pracowników biurowych, pracowników Centrum Obsługi Klienta;
 • aktywa trwałe (m.in. pojazdy, wyposażenie biurowe i wyposażenie hurtowni, meble, wózki widłowe itd.);
 • umowy leasingu pojazdów i użytkowania nieruchomości;
 • środki pieniężne i należności przypisane do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej;
 • zobowiązania przypisane do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej (m.in. zobowiązania z tytułu płatności dla firm transportowych);


Aport Działalności Dystrybucji Bezpośredniej do Spółki A.

Opisana wyżej Działalność Dystrybucji Bezpośredniej zostanie wniesiona przez Wnioskodawcę w drodze Aportu do Spółki A w zamian za udziały w tej Spółce wyemitowane dla Wnioskodawcy. Zobowiązania alokowane do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej zostaną wniesione do Spółki A i zostaną przez nią przejęte. W ramach Aportu do Spółki A zostanie wniesiona struktura organizacyjna obejmująca odpowiednią grupę składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia odrębnej działalności gospodarczej. W rezultacie, w wyniku wniesienia Działalności Dystrybucji Bezpośredniej do Spółki A, funkcjonowanie Działalności Dystrybucji Bezpośredniej będzie kontynuowane. Pracownicy przypisani do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej zostaną przeniesieni do Spółki A na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Oznacza to, że część z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »