Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.06.2017

Skutki podatkowe sprzedaży przedmiotu leasingu

Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka w momencie zmiany Finansującego w umowie leasingu (tj. na moment przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na nowego Finansującego) rozpozna przychód ze sprzedaży przedmiotu leasingu w wysokości równej wartości niespłaconego przez Korzystającego kapitału?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia z 16 marca 2017 r. (data wpływu do tut. Organu 28 marca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży przedmiotu leasingu nowemu finansującemu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży przedmiotu leasingu nowemu finansującemu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej jako: "Spółka" lub "Wnioskodawca") w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy w szczególności usługi leasingu. Korzystającym - Leasingobiorcą w ramach umów leasingu są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne. Spółka zawiera m.in. umowy leasingu operacyjnego i finansowego w rozumieniu odpowiednio art. 17b i art. 17f ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, ze zm., zwana dalej: "u.p.d.o.p."), w których pełni funkcję Finansującego (Leasingodawcy). Spółka rozważa dokonanie zmian w umowach leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17b u.p.d.o.p. po stronie Finansującego, w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego wejdzie nowy Finansujący. Podstawą planowanej zmiany będzie umowa cesji, a prawo własności przedmiotu leasingu zostanie przeniesione na nowego Finansującego na podstawie aktu notarialnego. Wierzytelności z umowy leasingu przysługujące Spółce zostaną przeniesione na rzecz nowego Finansującego.

Nowy Finansujący przedmiot leasingu wprowadzi do ewidencji środków trwałych, obejmując go odpisami amortyzacyjnymi, zgodnie z art. 16a-16m u.p.d.o.p. W ten sposób dojdzie do zmiany wyłącznie po stronie Finansującego, natomiast inne postanowienia umowy leasingu, w tym w szczególności okres trwania umowy, a także suma opłat odpowiadająca co najmniej wartości początkowej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu, nie zostaną zmienione.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka w momencie zmiany Finansującego w umowie leasingu (tj. na moment przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na nowego Finansującego) rozpozna przychód ze sprzedaży przedmiotu leasingu w wysokości równej wartości niespłaconego przez Korzystającego kapitału?

W opinii Wnioskodawcy, ceną sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz nowego Finansującego będzie wartość kapitału niespłaconego przez Korzystającego, określona w momencie sprzedaży wierzytelności z umowy leasingu, której sprzedawany przedmiot dotyczy. Co za tym idzie, przychodem ze sprzedaży przedmiotu leasingu będzie kwota odpowiadająca wartości niespłaconego przez Korzystającego kapitału.

Możliwość zmiany stron umowy leasingu przewidziano w art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, ze zm., zwana dalej: "u.p.d.o.p."). Zgodnie z nim, w przypadku zmiany strony lub stron umowy leasingu podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

W przepisach rozdziału 4a u.p.d.o.p., które dotyczą opodatkowania stron umowy leasingu, nie została uregulowana kwestia przeniesienia własności przedmiotu leasingu pomiędzy dotychczasowym Finansującym a nowym Finansującym w przypadku zmiany Finansującego w zawartych umowach leasingu.

W opinii Wnioskodawcy, wyżej wskazane regulacje uzasadniają tezę, że przeniesienie własności przedmiotu leasingu pomiędzy dotychczasowym i nowym Finansującym powinno być dokonane po wartości kapitału niespłaconego przez Korzystającego, tzn. wartość początkowa przyjęta przez nowego Finansującego powinna być pomniejszona o wartość kapitału spłaconą dotychczas przez Korzystającego.

Zgodnie z art. 17b u.p.d.o.p. opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez Korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód Finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów Korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 (nie mających zastosowania w przedmiotowej sytuacji), jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

 1. została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
 2. została zawarta na czas oznaczony;
 3. suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Z kolei w myśl arf. 17f u.p.d.o.p., do przychodów Finansującego i do kosztów uzyskania przychodów Korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są poniższe warunki:

 1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,
 2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (...),
 3. umowa zawiera postanowienia, że w podstawowym okresie umowy leasingu:
 • odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, albo
 • Finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku, gdy Korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 16a u.p.d.o.p., amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 u.p.d.o.p., zwane środkami trwałymi.

Z przywołanych przepisów wynika, że w przypadku leasingu operacyjnego, o którym mowa w art. 17b u.p.d.o.p., odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący, tym samym przedmiot umowy leasingu jest ewidencjonowany (prezentowany) w księgach Finansującego, w tym w prowadzonej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Powyższe prowadzi do wniosku, że w przypadku zmiany po stronie Finansującego, nowy Finansujący ma obowiązek wprowadzić przedmiot umowy leasingu do swoich ksiąg, ma też prawo, zgodnie z art. 16a u.p.d.o.p. dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Podstawą odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa środków trwałych (art. 16f ust. 1 u.p.d.o.p.) określona jako cena nabycia (art. 16g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.).

W związku z tym, że strona korzystająca (Leasingobiorca) pozostaje bez zmian, zmiana Finansującego nie ma wpływu na postanowienia umowy odnoszące się do art. 17b ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p., czyli sumy ustalonych opłat odpowiadającej co najmniej wartości początkowej środka trwałego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p., przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Powyższa literalna interpretacja przepisów rozdziału 4a u.p.d.o.p. prowadzi do wniosku, że cena sprzedaży przedmiotu leasingu będąca następstwem zmiany Finansującego obejmuje wartość kapitału niespłaconego przez Korzystającego na moment zmiany Finansującego.

W ocenie Wnioskodawcy, tak ustalona cena jest ceną rynkową w rozumieniu art. 14 u.p.d.o.p. Wynika to przede wszystkim z cech umowy leasingu, wskazanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, dalej jako "k.c."). Zgodnie z art. 7091 § 1 k.c. przez umowę leasingu Finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystają...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »