Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

30.11.2017

Skutki podatkowe poddzierżawy gospodarstwa rolnego

Podstawową cechą działalności rolniczej jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej – nie stanowią przychodów z tej działalności.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawcy przysługuje pochodny tytuł prawny do gospodarstwa rolnego (najem/dzierżawa gospodarstwa na cele rolne). Wnioskodawca jest objęty ubezpieczeniem w KRUS. Wnioskodawca planuje podnajem/poddzierżawę na rzecz istniejącej spółki z o.o. – części posiadanego gospodarstwa – gruntu rolnego o powierzchni 4 ha oraz zabudowań gospodarczych o pow. 170 m2 związanych z produkcją rolną, na cele uprawy winorośli i docelowo produkcji wina.

Umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą z podnajemcą/poddzierżawcą miałaby zobowiązywać poddzierżawcę do wykorzystywania gruntu i zabudowań jedynie do celów rolniczych niezwiązanych z działami specjalnymi produkcji rolnej, a także do przetwarzania winogron na wino i miałaby być podpisana na okres dłuższy niż rok.

Wnioskodawca dopuszcza możliwość „rozdzielenia” umów – osobno co do podnajmu/ poddzierżawy gruntu oraz co do podnajmu/poddzierżawy zabudowań, względnie osobno co do części, w jakiej budynki miałyby być wykorzystywane do przetwarzania winogron, a w części w jakiej niezbędne jest to na cele produkcji rolnej – wytwarzania produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że na gruntach rolnych uprawiał (i nadal uprawia) rośliny owocowe, a zabudowania służyły do składowania niezbędnych maszyn i urządzeń, a także do przetwarzania i składowania plonów rolnych, które następnie w stanie nieprzetworzonym i przetworzonym Wnioskodawca sprzedawał.

Ponadto Wnioskodawca oświadczył, że jego działalność, w której były/są wykorzystywane mające być przedmiotem podnajmu/poddzierżawy składniki majątkowe nie stanowi ani też nie stanowiła działalności gospodarczej ani też pozarolniczej działalności gospodarczej wypełniającej definicję art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pytania i stanowisko podatnika

  1. Czy przychód z podnajmu/poddzierżawy gospodarstwa rolnego spółce z o.o. na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej (uprawy winorośli) nie podlega obowiązkowi uiszczenia od niego podatku dochodowego?
  2. Czy przychód z podnajmu/poddzierżawy zabudowań związanych z produkcją rolną nie podlega obowiązkowi uiszczenia od niego podatku dochodowego w całości, czy tylko w takiej części, w jakiej jest to niezbędne na cele produkcji rolnej, z wyłączeniem części przeznaczonej na przetwarzanie winogron?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z podnajmu/poddzierżawy gospodarstwa rolnego spółce z o.o. na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej (uprawy winorośli) nie podlega obowiązkowi uiszczenia od niego podatku dochodowego. Przychód z podnajmu/poddzierżawy zabudowań związanych z produkcją rolną nie podlega obowiązkowi uiszczenia od niego podatku dochodowego w całości.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Wyczerpująca definicja działalności rolniczej znajduje się w tej samej ustawie i zgodnie z nią działalność rolnicza obejmuje działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowo-fermowego oraz hodowlę ryb (...). Zatem podstawowymi cechami działalności rolniczej jest uzyskiwanie produktów pochodzących z uprawy, chowu lub hodowli w stanie nieprzetworzonym. Wszelkie inne przychody związane z działalnością rolniczą, czy też przy jej prowadzeniu powstające – nie stanowią przychodów.

Artykuł 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym wylicza wszystkie źródła przychodów podlegających z jego tytułu opodatkowaniu, zaliczając do nich najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Jak więc widać, źródłem przychodów w rozumieniu tego przepisu nie jest dzierżawa gospodarstwa lub jego składników na cele rolnicze.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji gospodarstwa rolnego, a jedynie odesłanie do definicji zawartej w ustawie o podatku rolnym. Zgodnie z tą ustawą za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381).

Taki stan prawny powoduje, że przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze nie podlega obowiązkowi uiszczenia od niego podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile przedmiotem najmu, dzierżawy (czy też innych umów wymienionych w cytowanym art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) są działy specjalne produkcji rolnej albo gospodarstwo rolne lub jego składniki i przedmiot ten musi być w wyniku zawartej umowy wykorzystywany na cele rolnicze.

Stosownie natomiast do regulacji art. 553 Kodeksu cywilnego za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »