Skutki podatkowe darowizny części przedsiębiorstwa rodzinnej spółki jawnej

Pytanie podatnika: Czy darowizna majątku spółki jawnej na rzecz osoby, która w relacji do wszystkich wspólników tej spółki zalicza się do kategorii podmiotów z katalogu I grupy podatkowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, korzystać będzie ze zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 4a ww. ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 15 czerwca 2016 r. (data wpływu do Biura - 29 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki jawnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni ma być beneficjentką darowizny, otrzymanej od spółki jawnej, w której wspólnikami są jej ojciec i brat. Majątek spółki obejmuje dwie odrębnie zorganizowane części przedsiębiorstwa działające w dwóch odrębnych branżach. Wspólnicy zamierzają przekazać jedną ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki jawnej, w skład której wchodzą nieruchomości, maszyny i urządzenia, zorganizowany zespół pracowników, baza klientów, należności i zobowiązania i in., na rzecz Wnioskodawczyni - córki jednego i siostry drugiego ze wspólników spółki jawnej. Właścicielem nieruchomości, maszyn i urządzeń, prawa do marki itp. jest spółka jawna. Czynność przeniesienia prawa własności do ww. części przedsiębiorstwa ma przybrać charakter nieodpłatny dla nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa - córki i siostry wspólników spółki jawnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy darowizna majątku spółki jawnej na rzecz osoby, która w relacji do wszystkich wspólników tej spółki zalicza się do kategorii podmiotów z katalogu I grupy podatkowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, korzystać będzie ze zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 4a ww. ustawy?

W ocenie Wnioskodawczyni, planowana czynność korzystać będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z art. 8 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Ustawa nie przyznaje jednak spółce jawnej osobowości prawnej - jej ułomny byt jest pochodną osobowości prawnej podmiotów spółkę tą tworzących.

Zgodnie ze stanowiskiem komentatorów, „podmiotowość spółki osobowej jest przejawem tzw. podmiotowej wspólności łącznej, a majątek i zobowiązania spółki są jednocześnie łącznymi prawami i zobowiązaniami wspólników” (Piotr Tereszkiewicz, Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 57 i następne).

W konsekwencji powyższego stanowiska, pomimo przyznania spółce jawnej zdolności prawnej, a więc m.in. zdolności do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, majątek spółki jest formą organizacyjnego wyodrębnienia majątku wspólników spółki jawnej, którzy dalej pozostają jego właścicielami.

Przyjęcie powyższej konstrukcji prowadzić musi do wniosku, iż darowizna majątku spółki jawnej na rzecz osoby, która w relacji do wszystkich wspólników spółki jawnej zalicza się do katalogu podmiotów z I grupy podatkowej - przy zachowaniu obowiązków przewidzianych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn - pozostaje czynnością zwolnioną od opodatkowania. Przez analogię należy tu bowiem zastosować symilarną konstrukcję zwolnienia od opodatkowania majątku spółki cywilnej, która podlegała ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a który w wyroku z 11 marca 2011 r., wydanym w sprawie sygn. akt III SA/Wa 1542/10 orzekł iż dokonanie darowizny z majątku spółki cywilnej jest możliwe, „zaś de iure dokonać jej mogą wspólnicy. Jeśli są oni wstępnymi względem obdarowanego, to taka darowizna jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Trudno obronić tezę, że oczywista intencja, jaka legła u podstaw nowelizacji tej ustawy z dniem 1 stycznia 2007 r., tj. intencja zapewnienia ochrony majątkowych interesów członków najbliższej rodziny oraz realizacji konstytucyjnej zasady pomocy rodzinie, traci na znaczeniu tylko dlatego, że darczyńcy - rodzice prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, ale zachowuje swoją aktualność wtedy, gdy dokonują tej darowizny wprost ze swojego majątku”.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „darowizna” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Na podsta...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »