Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

06.09.2013

Składki ZUS: Odszkodowanie za zakaz konkurencji

Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynikające z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może mieć zastosowania do odszkodowania wypłacanego w związku z powstrzymaniem się od działalności konkurencyjnej po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Lublin, dnia 20 sierpnia 2013 r.
Znak: WPI/200000/451/999/2013

DECYZJA Nr 999/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 205 poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział W Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 12.07.2013 r. przez przedsiębiorcę ... w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne kwoty odszkodowania z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej wypłacanego po zakończeniu wykonywania umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

UZASADNIENIE

W dniu 12.07.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy ... reprezentowanego przez ... wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższy wniosek został uzupełniony w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego pismem z dnia 29.07.2013 r. (wpływ do Oddziału w dniu 01.08.2013 r.).

Wnioskodawca poinformował, iż Spółka zawarła z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Na podstawie powyższej umowy Zarządzający zobowiązuje się do osobistego świadczenia na rzecz Spółki usług polegających na: kierowaniu Spółką, zarządzaniu majątkiem Spółki, reprezentacji Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów i osób trzecich w zakresie przedmiotowym określonym w Regulaminie Organizacyjnym Spółki dla Prezesa / Wiceprezesa Zarządu. Czynności te wykonywane są w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Zarządzającego.

W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy Zarządzający zobowiązuje się do powstrzymywania od działalności konkurencyjnej przez okres obowiązywania zakazu konkurencji po wygaśnięciu łub rozwiązaniu umowy. Działalność konkurencyjna została zdefiniowana w umowie jako m.in. świadczenie na podstawie umowy cywilnoprawnej usług na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

W okresie powstrzymywania się przez Zarządzającego od działalności konkurencyjnej po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, Spółka zobowiązana jest do wypłacania na rzecz Zarządzającego odszkodowania. Odszkodowanie płatne jest miesięcznie ostatniego dnia każdego miesiąca, w którym Zarządzający zobowiązany był do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej.

Pismem z dnia 29.07.2013 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony opis zdarzenia przyszłego wskazując, że podstawą wypłaty świadczenia (odszkodowania) będzie umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W związku z tym, źródłem takiego świadczenia będzie właśnie wspomniana umowa o świadczenie usług. W opinii Wnioskodawcy, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) wynagrodzenie otrzymywane na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, analogicznie należy potraktować odszkodowanie wypłacane w przypadku powstrzymywania się przez Zarządzającego od czynności konkurencyjnych w związku wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Jednocześnie, Wnioskodawca zauważa, że źródło przychodu określone na gruncie ustawy o PIT nie powinno każdorazowo determinować tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych wynikającego z przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Regulacje te są w swoich zakresach autonomiczne, a kwalifikacja przychodów do określonego źródła przychodów ma jedynie znaczenie dla podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazał, że może zdarzyć się sytuacja, że w trakcie obowiązywania zakazu konkurencji, Zarządzający dokona wykreślenia wpisu działalności gospodarczej z CEIDG (zaprzestając prowadzenia działalności gospodarczej), a wciąż będzie uprawniony do otrzymywania odszkodowania z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w sytuacji gdy umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania zostanie rozwiązana lub też wygaśnie, a na moment wypłaty odszkodowania Zarządzający nie będzie już posiadał wpisu działalności gospodarczej do CEIDG, tj. zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej - odszkodowanie wypłacane przez Spółkę stanowić będzie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a Spółka jako płatnik składek będzie zobowiązana do ich pobrania i wpłacenia do ZUS.

Wnioskodawca wskazał, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”.

Jak wskazano w stanie faktycznym Spółka zobowiązana jest do wypłaty odszkodowania na rzecz Zarządzającego w związku z powstrzymywaniem się przez niego od działalności konkurencyjnej. Wypłata wspomnianego odszkodowania ma swoje źródło w łączącym Zarządzającego i Spółkę stosunku zobowiązaniowym w postaci umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

W związku z powyższym, w opinii Spółki, w przypadku gdy Zarządzający otrzymywać będzie odszkodowanie i na moment otrzymania odszkodowania nie będzie posiadał wpisu z działalności gospodarczej do CEIDG i jednocześnie powstrzymywanie się od czynności konkurencyjnych nie będzie wykonywane w ramach prowadzonej przez Zarządzającego działalności gospodarczej - za tytuł do ubezpieczeń społecznych uznać należy umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W rezultacie obowiązek ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń społecznych należy wywodzić z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Jednocześnie, w myśl art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczenia społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, Zarządzający, który nie będzie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej (nie będzie posiadał wpisu do CEIDG) i w ramach tej działalności nie będą wykonywane czynności polegające na powstrzymywaniu się od działalności konkurencyjnej - osiągnie przychód, dla którego tytułem do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych będzie zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania, z której świadczenie takie wynika.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku umów o świadczenie usług stanowi (jeżeli w umowie takiej ustalono wynagrodzenie np. kwotowo) co do zasady przychód (art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne ustala się natomiast w oparciu o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pomniejszoną o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe potrącone przez płatnika.

Wnioskodawca zauważył, iż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r., nr 161 poz. 1106 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz &s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »