Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

19.07.2013

Składki ZUS: Częściowo odpłatne korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych

Korzyści uzyskane przez pracownika z tytułu udostępnienia przez pracodawcę do korzystania z samochodu dla celów prywatnych po cenach niższych niż rynkowe będą wyłączone z podstawy wymiaru składek pod warunkiem, że uprawnienia te pracodawca wprowadzi do regulaminu wynagradzania lub wynikać będą ze stosownych zapisów zawartych w jednym z aktów wskazanych w tymże przepisie tj. układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub przepisach o wynagradzaniu - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Lublin, dnia 12 lipca 2013 r.
Znak: WPI/200000/451/886/2013

DECYZJA Nr 886/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział W Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 24.06.2013 r. w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości świadczenia, które pracownik uzyska w związku z korzystaniem z samochodu służbowego do celów prywatnych na podstawie uprawnienia wynikającego z zapisów regulaminu wynagradzania obowiązującego u Wnioskodawcy w sytuacji, gdy pracownik ponosi częściową odpłatność za otrzymane świadczenie.

UZASADNIENIE

W dniu 24.06.2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek płatnika ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca przedstawił opis stanu faktycznego, w którym wskazał, że rozważa możliwość zakupienia kilku samochodów osobowych, które mają służyć niektórym pracownikom spółki do celów służbowych. Wnioskodawca poinformował, ze przyznanie pracownikom samochodów służbowych zależeć będzie m.in. w zależności od rodzaju zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków służbowych. Wnioskodawca wskazał, że przekazane samochody służbowe służyć będą przykładowo na tj. dojazdy na spotkania klientami, na organizowane przez wnioskodawcę szkolenia. Ponadto wnioskodawca przewiduje możliwość udostępniania tym pracownikom tychże samochodów służbowych również do celów prywatnych. W tym celu wnioskodawca zamierza wprowadzić w regulaminie wynagradzania bądź w umowach o prace z pracownikami zapis o następującej treści lub zbliżonej treści:

„§ 1. Pracownik jest uprawniony do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych pod warunkiem uiszczenia przez niego opłaty w wysokości ... zł, w pozostałej części koszty korzystania przez pracownika z samochodu służbowego finansuje pracodawca.” Wnioskodawca wskazał, że pracownicy mieliby ponosić jedynie symboliczną stałą ryczałtową odpłatność za możliwość korzystania z powierzonych samochodów służbowych do celów prywatnych poprzez potrącenie tejże odpłatności z wynagrodzeń pracowników w miesiącu następującym po miesiącu użytkowania samochodu służbowego. Wnioskodawca poinformował, że sama wartość świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego przez pracownika do celów prywatnych będzie równa cenom rynkowym usług świadczonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie najmu samochodów osobowych. Przy czym pracownicy mieliby ponosić jedynie część tejże wartości w postaci symbolicznej kwoty. Wnioskodawca poinformował, że różnica w postaci ponoszonej przez pracowników odpłatności a całą wartością nieodpłatnego świadczenia stanowić będzie dla tychże pracowników przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca podał, że od wartości tej będzie pobierana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z przedstawionym przyszłym stanem faktycznym. Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy pracownik, który będzie korzystał z samochodu służbowego do celów prywatnych uzyska przychód (w wysokości różnicy ceny rynkowej za usługi najmu samochodów osobowych świadczonych przez podmioty prowadzące zawodowo tego typu działalność gospodarczą, a opłatą zapłaconą przez pracownika, o której mowa będzie w regulaminie wynagradzania bądź w umowie o pracę), który powiększy podstawę obliczania składek na ubezpieczenia społeczne tego pracownika?

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Zdaniem Wnioskodawcy pracownik korzystający częściowo nieodpłatnie z samochodu służbowego do celów prywatnych uzyska zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.(Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ze stosunku pracy z tytułu korzystania z częściowo odpłatnego świadczenia. Za przychody ze stosunku służbowego stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zdaniem Spółki pracownik uzyska przychód w wysokości różnicy między cena rynkową usług świadczonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie najmu samochodów osobowych, a opłatą określoną w regulaminie wynagradzania bądź w umowie o pracę, którą uiści w celu uzyskania możliwości korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych. Różnica ta, stanowiąca przychód pracownika nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne u tego pracownika w części zarówno jego dotyczącej jak i w części dotyczącej pracodawcy jako płatnika.

Wnioskodawca podnosi, że zgodnie z art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.U. 1998 nr 137 poz.887) podstawą obliczania składek na ubezpieczenia społeczne jest przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Należy mieć jednak na uwadze, iż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.) - podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. W opinii Wnioskodawcy, w przepisie tym. nie sprecyzowano czy powyższe dotyczy publicznych czy niepublicznych środków lokomocji. Skoro zatem ustawodawca nie stworzył także katalogu środków lokomocji, nie można go więc zawężać tylko do publicznych środków lokomocji, a pod pojęciem środka transportu należy dopatrywać się znaczenia potocznego tego sformułowania czyli maszyny bądź urządzenia służącego do przemieszczania się ludzi lub rzeczy. Zdaniem Spółki przepis ten ma zastosowanie gdy spełnione zostaną dwie przesłanki; gdy świadczenia, z których korzysta pracownik - w tym przypadku prawo do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych - zostaną mu przyznane na podstawie układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu oraz gdy pracownik ponosi częściową odpłatność za otrzymane świadczenie (usługę) a w przypadku uznania, że mamy do czynienia z korzystaniem z przejazdów środkami lokomocji ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »