Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

14.06.2013

Składki na FEP za pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych powinna być opłacana od wszelkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, bez względu więc na wymiar czasu pracy, czy też ustalone prawo do emerytury. Obowiązek opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych nie dotyczy tych, składników wynagrodzeń, które są należne za okresy pracy, w którym praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie była wykonywana - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Gdańsk, dnia 6 maja 2013 r.
Znak: DI/100000/451/596/2013

Decyzja nr 177.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010, nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) w związku z art. 83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2009, nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy ... z siedzibą ... , złożonym w dniu 23 kwietnia 2013 r., a dotyczącym braku obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Uzasadnienie

Dnia 23 kwietnia 2013 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 17 kwietnia 2013 r. złożony przez ... z siedzibą ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że zatrudnia pracowników, którzy pracują w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237, poz. 1656 ze zm.). W zbiorze tych osób wyróżnić można grupę (podzbiór) osób, które wykonują pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 29 § 1 pkt 4 k.p.). Osoby te nie są więc w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych pracownikami wykonującymi pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (art. 3 ust. 4 i 5 a contrario) i nie uzyskają zatem prawa do emerytury pomostowej, gdyż nie spełniają wymogu z art. 4 pkt 6 tej ustawy.

Na tle powyższego stanu faktycznego przedsiębiorca powziął wątpliwości, czy w stosunku do tej grupy osób (tj. zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze) Spółka jako płatnik składek jest zobowiązana do opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), skoro wiadomo, że osoby te nigdy nie nabędą prawa do emerytury pomostowej jako nie spełniające wymogu stanowionego przez art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

Jednocześnie spółka wyraża stanowisko, że obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych nie występuje wobec osób, które są zatrudnione w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy. Spółka argumentuje, że analiza przepisów ustawy o emeryturach pomostowych zawarta w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2012 r. (II UK 130/11, Legalis), w którym wskazał on, iż wynikający z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych dotyczy pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze czasu pracy". Sąd Najwyższy podkreślił, że .„istotą prawa ubezpieczeń społecznych jest (...) ścisła zależność między podleganiem ubezpieczeniu społecznemu a prawem do świadczenia z tego ubezpieczenia, stąd obowiązek ubezpieczenia nie może dotyczyć osoby, co do której od początku wiadomo, że nigdy świadczenia nie otrzyma. Nie chodzi w tym przypadku o zasadę wzajemności składki i prawa do świadczenia w ubezpieczeniu społecznym, która nie ma charakteru absolutnego (nie ma prostej zależności między prawem do świadczeń i ich wysokością a okresem opłacania i rozmiarem składki), ale o konstrukcyjną cechę stosunku zobowiązaniowego ubezpieczenia społecznego, w którym obie strony są względem siebie zobowiązane". Przedsiębiorca wskazuje, że w nauce prawa wskazuje się, że „składka jest przede wszystkim ceną gwarancji ubezpieczeniowej, czyli ceną pewnego komfortu psychicznego, z którego korzysta ubezpieczony. Komfort ten polega na pewności, że za wpłaconą składkę otrzyma się (w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego i spełnienia wymaganych warunków) określone świadczenie" (Inneta Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, W - wa 2012, s.37). Odnosząc tak scharakteryzowaną istotę stosunku ubezpieczenia społecznego do problemu osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy Sąd Najwyższy zauważył, że osoba taka nigdy nie uzyska prawa do emerytury pomostowej (wobec niespełnienia warunku z art. 4 pkt 6 ustawy), gdyż co do okresu zatrudnienia w ww. specyfice ustawodawca przyjął wymaganie pełnego wymiaru czasu pracy i w związku z tym skonkludował, że „skoro w przypadku takiego pracownika prawo do emerytury pomostowej jest wykluczone, to nie sposób przyjąć, że należy on do kręgu osób objętych ubezpieczeniem społecznym z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na mocy ustawy o emeryturach pomostowych.".

Obowiązek regulowania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (jako jedną z postaci ubezpieczenia społecznego) powstaje wówczas, gdy istnieje stosunek ubezpieczenia społecznego. Sens tego stosunku polega na tym, że „ w zamian za składkę instytucja (ubezpieczeniowa) w razie wystąpienia po stronie ubezpieczonego ustawowych przesłanek nabycia prawa do skonkretyzowanego świadczenia staje się stroną zobowiązaną do udzielenia określonych świadczeń (ich wypłaty)" (tak: Beata Gudowska, Jolanta Strusińska-Żukowska, Komentarz do art. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Legali), dlatego nie może więc istnieć stosunek ubezpieczenia społecznego wówczas, gdy z góry wiadomo, że pracownik nie uzyska prawa do emerytury pomostowej. Należy też zwrócić uwagę (za cytowanym orzeczeniem SN z dnia 22 lutego 2012 roku), że „oderwanie obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych od warunków, które muszą spełnić ubezpieczeni, aby uzyskać prawo do emerytury pomostowej, oznaczałoby, że składka na ten Fundusz nie miałaby charakteru składki na ubezpieczenie społeczne, ale stanowiłaby daninę publicznoprawną. Obciążenie nią pracodawców z tego tytułu, że zatrudniają oni pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymagałoby jednoznacznego uregulowania niepozostawiającego wątpliwości co do intencji ustawodawcy, Wynikająca z art. 2 Konstytucji RP zasada należytej legi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »