Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.12.2014

Samochody przeznaczone na wynajem a prawo do odliczenia VAT

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy - wynajmującemu przysługiwało prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących opłatę wstępną jak i raty leasingowe w trakcie okresu, w którym pojazd był oddany w odpłatne użytkowanie z tytułu którego Wnioskodawca wystawiał faktury sprzedaży VAT wraz z naliczonym podatkiem należnym VAT w wysokości 23%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu „opłaty wstępnej” oraz rat leasingowych wynikających z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego w okresie oddania pojazdu w odpłatne użytkowanie jak również w sytuacji, gdy po upływie 6 miesięcznego okresu wynajmu samochód będzie dalej przeznaczony na wynajem i wykorzystywany do działalności opodatkowanej w stanie prawnym obowiązującym do 31 marca 2014 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu „opłaty wstępnej” oraz rat leasingowych wynikających z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego w okresie oddania pojazdu w odpłatne użytkowanie jak również w sytuacji, gdy po upływie 6 miesięcznego okresu wynajmu samochód będzie dalej przeznaczony na wynajem i wykorzystywany do działalności opodatkowanej w stanie prawnym obowiązującym do 31 marca 2014 r.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z rodzajów prowadzonej działalności jest wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (wg klasyfikacji PKD 2007 - 77.11.Z). Wnioskodawca zawarł w dniu 19 maja 2011 roku umowę leasingu operacyjnego nr z Sp. z o. o. na okres 47 miesięcy tj. do 22/4/2015 roku. Przedmiotem umowy leasingu jest samochód osobowy.

Wnioskodawca przeznaczył ww. samochód na wynajem i w okresie od VI/2011 roku do III/2012 roku zawarł szereg krótkoterminowych umów najmu, z tytułu których wystawiał faktury sprzedaży i jako czynność opodatkowaną podatkiem VAT obciążał należnym podatkiem VAT w wysokości 23%. Oznacza to, że Wnioskodawca w wyniku czynności opodatkowanych oddawał w najem przedmiotowy samochód przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. W okresie od IV/2012 roku do 31/3/2014 roku samochód nadal był przeznaczony do oddania w odpłatne użytkowanie podmiotom trzecim, jednak z powodu braku zainteresowania tego typu usługą Wnioskodawca wykorzystywał ww. samochód na inne cele związane z jego działalnością gospodarczą - w tym okresie nie wystawiał faktur sprzedaży opodatkowanych podatkiem VAT z tytułu najmu przedmiotowego samochodu.
Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Faktura dotycząca opłaty wstępnej została wystawiona na rzecz Wnioskodawcy, tj. ....
 2. Opłata wstępna miała związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 3. Opłata wstępna była płatnością ujętą w warunkach finansowych umowy leasingu zawartej przez Wnioskodawcę.
 4. Na pytanie: „Na kogo były wystawione faktury związane z leasingiem samochodu...”, Wnioskodawca odpowiedział: faktury wystawiane były na Wnioskodawcę.
 5. Oddanie samochodu w najem było u Wnioskodawcy czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.
 6. Przedmiotowy pojazd był wykorzystywany od początku przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy (od VI.2011 r. do III.2012 r.) wyłącznie na najem. Po upływie okresu najmu przedmiotowy pojazd był przeznaczony na pozostałe cele prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (usługowo-handlowej), której czynności były opodatkowane wyłącznie podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawcy - wynajmującemu przysługiwało prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących opłatę wstępną jak i raty leasingowe w trakcie okresu, w którym pojazd był oddany w odpłatne użytkowanie z tytułu którego Wnioskodawca wystawiał faktury sprzedaży VAT wraz z naliczonym podatkiem należnym VAT w wysokości 23%.

Czy Wnioskodawcy - wynajmującemu przysługiwało prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe począwszy od miesiąca IV/2012 do III/2014 roku tj. w okresie, w którym pojazd nie był już oddany w odpłatne użytkowanie z tytułu którego Wnioskodawca wystawiałby faktury sprzedaży VAT wraz z naliczonym podatkiem należnym VAT w wysokości 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, przy nabyciu samochodów osobowych kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż łącznie 6 tys. zł. Przepis ten jednak na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy nie dotyczy przypadków, gdy odsprzedaż lub oddanie w odpłatne użytkowanie tych samochodów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika i samochody te są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Oznacza to, że w przypadku przeznaczenia leasingowanego samochodu do wynajmu, dzierżawy itp. przez okres co najmniej 6 miesięcy, to podobnie jak w przypadku zakupu, Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia całej kwoty VAT wynikającej z faktur wystawionych przez leasingodawcę, przez cały okres obowiązywania umowy leasingu. Zapisy art. 3 ust. 6 o podatku VAT do samochodów o których mowa w art. 3 ust. 1 należy rozpatrywać w świetle art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy, który wymienia kategorie samochodów, do których ust. 1 nie ma zastosowania. W konsekwencji nie może mieć zastosowania także art. 3 ust. 6 dotyczący ograniczenia prawa do odliczenia VAT naliczonego przez usługobiorców używających samochody m.in. na podstawie umowy leasingowej.

Ponadto, aby skorzystać z prawa do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur dotyczących rat leasingowych, w świetle obowiązujących przepisów, musi ona spełnić przesłanki, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 7 tj. w przypadku gdy: przedmiotem jej działalności jest odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze, oraz gdy te samochody są przez Wnioskodawcę przeznaczone do wykorzystania wyłącznie na ww. cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Po upływie 6 miesięcy może Wnioskodawca przeznaczyć pojazd na pozostałe cele prowadzonej działalności, zachowując pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyłącznie fakt spełnienia przesłanki z art. 3 ust. 2 pkt 7 daje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu przez cały okres trwania umowy leasingu. Gdyby celem ustawodawcy było uzależnienie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego od przeznaczenia pojazdu wyłącznie na cele najmu przez cały okres jego posiadania, to oczywistym jest, że taką przesłankę zamiast 6 miesięcy zawarto by w treści ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (…).

Natomiast od 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy obowiązuje w brzmieniu: kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z ww. przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »