Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.09.2014

Samochód garażowany pod domem pracownika a wysokość odliczenia VAT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wprowadzić uprawnienie dla pracowników do garażowania samochodów pod domem pracownika w sytuacji gdy będzie to spowodowane koniecznością rozpoczęcia podróży służbowej poza obowiązującymi pracownika godzinami pracy i będzie udokumentowane w ewidencji przebiegu pojazdu oraz poleceniem wyjazdu służbowego. Czy pojazdy te będą uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej i będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia 100% kwoty podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2014 r. (data wpływu 19 maja 2014 r.) uzupełnionym pismami z dnia 4 lipca 2014 r. (data wpływu 9 lipca 2014 r.) i 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków tj. nabycia paliw silnikowych, usług naprawy lub konserwacji oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów samochodowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków tj. nabycia paliw silnikowych, usług naprawy lub konserwacji oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów samochodowych.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 4 lipca 2014 r. (data wpływu 9 lipca 2014 r.) i 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego, przeformułowania pytania oraz przedstawienia stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku):

Wnioskodawca Sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT wykonującym czynności opodatkowane.

Wnioskodawca - Sp. z o.o. posiada między innymi pojazdy samochodowe marki Volvo o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, są to samochody osobowe. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać ww. pojazdy wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W związku z powyższym Wnioskodawca na podstawie art. 86a ust. 3 pkt 1 a ustawy o VAT zamierza skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do następujących związanych z tymi pojazdami wydatków: nabycia paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów. Aby uznać wykorzystanie tych pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT Wnioskodawca zamierza:

 1. określić zasady używania tych pojazdów,
 2. założyć i prowadzić dla każdego z tych pojazdów ewidencje przebiegu pojazdu spełniającą wymogi określone w art. 86a ust. 6, 7 i 8 ww. ustawy,
 3. złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie określonym w art. 86a ust. 12 ww. ustawy.

W Zasadach używania ww. pojazdów Wnioskodawca zamierza:

 1. wprowadzić zapis o zakazie używania tych pojazdów do innych celów niż cele związane wyłącznie z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy,
 2. zobowiązać użytkowników tych pojazdów do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie z wymogami określonymi w powołanej powyżej ustawie,
 3. wprowadzić zapis o obowiązku zostawiania tych pojazdów po godzinach pracy na parkingu znajdującym się w siedzibie Wnioskodawcy, przy jednoczesnym zobowiązaniu pracowników ochrony do prowadzenia rejestru zawierającego datę i godzinę zjazdu danego pojazdu oraz datę i godzinę pobrania pojazdu z parkingu,
 4. wprowadzić zakaz pobierania tych pojazdów z parkingu znajdującego się w siedzibie Wnioskodawcy poza godzinami pracy,
 5. wprowadzić możliwość pobierania tych pojazdów poza godzinami pracy w sytuacji gdy będzie to uzasadnione koniecznością realizacji celu wynikającego wyłącznie z działalności gospodarczej Wnioskodawcy pod warunkiem, że będzie to prawidłowo udokumentowane w ewidencji przebiegu pojazdu oraz poleceniem wyjazdu służbowego,
 6. wprowadzić uprawnienie dla pracowników do garażowania ww. pojazdami pod domem pracownika w sytuacji gdy będzie to spowodowane koniecznością rozpoczęcia podróży służbowej poza obowiązującymi pracownika godzinami pracy i będzie udokumentowane w ewidencji przebiegu pojazdu oraz poleceniem wyjazdu służbowego (np. gdy celem odbycia podróży służbowej samolotem pracownik musi zgłosić się na lotnisku we wczesnych godzinach rannych w poniedziałek bądź gdy w związku z otrzymanym zleceniem naprawy serwisowej pracownik o godzinie 7 rano musi stawić się u klienta, który ma siedzibę w innym mieście niż siedziba Wnioskodawcy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku):

Czy w świetle obowiązujących przepisów art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011 r., Nr 177, poz. 1054, j.t. ze zm.) po wprowadzeniu do ustalonych przez Wnioskodawcę „Zasad używania pojazdów” postanowienia o którym mowa w punkcie „f” (opisanego zdarzenia przyszłego) pojazdy te będą uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika i zgodnie z art. 86 a ust. 3 pkt 1a ustawy o VAT będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia pełnego tj. w wysokości 100% kwoty podatku VAT naliczonego w odniesieniu do następujących związanych z tymi pojazdami wydatków: nabycia paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku):

W opisanym stanie przyszłym, o którym mowa w zapytaniu, Wnioskodawcy będzie przysługiwało na podstawie art. 86a ust. 3 pkt 1a ustawy o VAT prawo do odliczenia pełnego tj. w wysokości 100% podatku VAT naliczonego w odniesieniu do następujących związanych z tymi pojazdami wydatków: nabycia paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów albowiem są spełnione wymogi uznania tych pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko Wnioskodawca uzasadnia tym, że:

 1. sposób wykorzystania tych pojazdów przez pracowników Wnioskodawcy określony w ustalonych przez Wnioskodawcę zasadach używania pojazdów wyklucza ich użycie do celów prywatnych,
 2. w ustalonych przez Wnioskodawcę zasadach używania pojazdów określony został sposób kontroli użycia pojazdów,
 3. wykluczenie użytku prywatnego pojazdów będzie potwierdzone założoną i prowadzoną dla każdego z pojazdów ewidencją przebiegu pojazdów spełniająca wymogi określone w ustawie o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że usta...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »