Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.07.2019

Same zeznania to jeszcze nie dowody - konieczna jest ocena wiarygodności

Z uzasadnienia: „Nowe okoliczności (...) nie mogą być równoważne znaczeniowo temu, co tkwi w złożonych zeznaniach (i wyjaśnieniach) określonych osób. (...) okolicznością nie jest bezpośrednio to, o czym osoby przesłuchiwane zeznają, czyli twierdzenia (treści) zawarte w owych zeznaniach. Dopiero bowiem na podstawie procesu oceny wiarygodności złożonych zeznań można poczynić ustalenia o wystąpieniu lub braku określonych zdarzeń, sytuacji, stanów, co do których wypowiadają się świadkowie.

Teza

Nowych okoliczności faktycznych w rozumieniu art. 240 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) nie stanowią same przez się twierdzenia osób przybierające formę zeznań czy wyjaśnień składanych w postępowaniu karnym skarbowym (lub w postępowaniu karnym), które wedle przekonania podatnika świadczyć mają o błędnie ustalonym w postępowaniu zwykłym stanie faktycznym

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Sędzia NSA Hieronim Sęk (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Marzena Łozowska, Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej I. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2016 r. sygn. akt I SA/Wr 1715/15 w sprawie ze skargi I. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie, podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia 2005 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od I. K. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu kwotę 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

1. Skarga kasacyjna i odpowiedź na skargę kasacyjną

1.1. I.K. (dalej: Skarżący) wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1715/15. Wyrokiem tym Sąd oddalił jego skargę (nadaną w dniu 24 sierpnia 2015 r.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu (dalej: Dyrektor IS) z dnia 27 lipca 2015 r. w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ostatecznej tego organu z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT) za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2005 r.

W postępowaniu zwykłym organy podważyły w rozliczeniach Skarżącego prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez S.A. (...), uznając, że nie dotyczyły one realnych transakcji, gdyż podmiot ten nie prowadził działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży złomu.

We wniosku o wznowienie postępowania z dnia 12 marca 2015 r. Skarżący wskazał, że wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne istniejące w dniu wydania decyzji a nieznane organowi ją wydającemu w postaci:

1) faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej przez S.A.;

2) czynnej i faktycznej współpracy Skarżącego z S.A. w zakresie niezależnie prowadzonych działalności gospodarczych w okresie objętym decyzją i nabywania złomu od tej osoby. Zdaniem Skarżącego te nowe okoliczności bezspornie wynikają z dowodów, które pozyskano w postępowaniu karnym zakończonym prawomocnym wyrokiem z dnia 19 grudnia 2014 r., sygn. akt [...] uniewinniającym Skarżącego od zarzucanych mu czynów, a mianowicie z zeznań świadków (S.A., M.K., A.D., J.K., K.K., M.M., M.B.) i wyjaśnień Skarżącego.

W postępowaniu wznowionym Dyrektor IS stwierdził, że powołana we wniosku przesłanka wznowienia nie zaistniała, a stanowisko to podzielił Sąd pierwszej instancji.

Na tle dokonanej przez Sąd kontroli legalności decyzji Dyrektora IS zasadnicza kwestia sporna dotyczyła zatem oceny, czy w sprawie podatkowej zakończonej decyzją ostateczną wystąpiła powołana przez Skarżącego przesłanka wznowienia postępowania przewidziana w art. 240 § 1 pkt 5 ab initio ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.; dalej: O.p.)

1.2. W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu pierwszej instancji Skarżący wniósł o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania temu Sądowi albo (ewentualnie) rozpoznanie skargi i uchylenie decyzji Dyrektora IS oraz poprzedzającej ją decyzji tego organu z dnia 12 maja 2015 r., a także o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

1.3. Sądowi pierwszej instancji zarzucił naruszenie:

1) art. 151 w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.; dalej: P.p.s.a.) w związku z art. 245 § 1 pkt 2 w związku z art. 240 § 1 pkt 5 O.p. przez niezasadne oddalenie skargi, w sytuacji gdy w sprawie odmiennie niż wadliwie przyjął to organ podatkowy wystąpiła przesłanka wznowieniowa powołana we wniosku, a wynikająca z wymienionych w nim dowodów, co w konsekwencji czyniło bezzasadnym odmowę zmiany decyzji ostatecznej i obligowało Sąd do uchylenia zaskarżonej decyzji;

2) art. 151 w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c P.p.s.a. w związku z art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 O.p. przez błędne zaaprobowanie twierdzeń organu podatkowego o braku znaczenia dla postępowania wznowionego okoliczności mających wynikać z dowodów osobowych przeprowadzonych w toku postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, podczas gdy z dowodów tych wynikają okoliczności faktyczne spełniające wymogi z art. 240 § 1 pkt 5 O.p., to jest prowadzenie działalności gospodarczej przez S.A. w okresie, którego dotyczyło postępowanie, jak również czynna i faktyczna współpraca Skarżącego z tą osobą oraz nabywanie od niej złomu, co obligowało Sąd do uchylenia zaskarżonej decyzji.

1.4. Dyrektor IS w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniósł o oddalenie tej skargi i zasądzenie kosztów postępowania.

2. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

2.1. W myśl art. 183 § 1 P.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej (podstaw kasacyjnych), chyba że zachodzą przesłanki nieważności postępowania sądowego wymienione w § 2 powołanego artykułu. Tego rodzaju przesłanek w niniejszej sprawie z urzędu nie odnotowano. Podobnie w trybie tym nie ujawniono podstaw do odrzucenia skargi ani do umorzenia postępowania przed Sądem pierwszej instancji, które obligowałyby Naczelny Sąd Administracyjny do wydania postanowienia przewidzianego w art. 189 P.p.s.a. (zob. uchwała NSA z dnia 8 grudnia 2009 r., sygn. akt II GPS 5/09, ONSAiWSA 2010, nr 3, poz. 40)

2.2. Wspomnieć należało również, że według art. 193 zdanie drugie P.p.s.a. uzasadnienie wyroku oddalającego skargę kasacyjną zawiera ocenę zarzutów skargi kasacyjnej. Mając na uwadze tę szczególną regulację w stosunku do art. 141 § 4 P.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny orzekając o oddaleniu skargi kasacyjnej mógł zrezygnować z przedstawienia pełnej relacji co do przebiegu sprawy i sprowadzić swoją dalszą wypowiedź tylko do rozważań mających znaczenie dla oceny owych zarzutów.

2.3. Skarga kasacyjna zbadana według reguły związania zarzutami w niej zawartymi (art. 183 § 1 ab initio P.p.s.a.) okazała się niezasadna i dlatego podlegała oddaleniu. Sąd nie naruszył bowiem podanych w zarzutach przepisów prawa - zwłaszcza na tle art. 240 § 1 pkt 5 O.p. - w sposób, który wymagałby uchylenia zaskarżonego wyroku.

2.4. Należało przypomnieć, że Sąd pierwszej instancji kontrolował decyzję wydaną ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »