Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.06.2016

Rzetelność ksiąg podatkowych a szacowanie dochodu

Z uzasadnienia: Konsekwencją ustaleń podważających rzetelność ksiąg i zgodność z prawdą dokumentów dotyczących przychodów skarżącego było zastosowanie szacowania przychodu. O ile za uzasadnione można uznać odstąpienie od szacowania na podstawie metod wskazanych w art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej, to przyjęta metoda szacowania w ocenie Sądu nie spełniała określonego w art. 23 § 5 O.p. wymogu dążenia do określenia jej w wysokości zbliżonej do rzeczywistej.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak, Sędziowie Sędzia WSA Cezary Kosterna (sprawozdawca), Sędzia WSA Justyna Mazur, Protokolant Starszy referent Dominika Jeromin, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2016 r. w Radomiu sprawy ze skargi R. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowy od osób fizycznych za 2008 rok 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...]; 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz skarżącego R. K. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE
Przedmiotem skargi Pana R. K. (dalej: skarżący, strona lub podatnik) jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w [...] (dalej: organ odwoławczy lub Dyrektor IS) z [...] lipca 2015 r. nr [...].
Do wydania zaskarżonej decyzji doszło na skutek po przeprowadzeniu opisanego niżej postępowania.

W wyniku kontroli podatkowej przeprowadzonej przez pracowników [...] Urzędu Skarbowego w [...] w zakresie prawidłowości rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok ustalono, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą m.in. w zakresie instalacji gazowych do samochodów nie zaewidencjonował przychodów ze sprzedaży [...] sztuk instalacji gazowych i zbiorników na gaz do samochodów, zaniżając przychów o kwotę [...]zł. W związku z tymi ustaleniami Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w [...] (dalej: organ I instancji lub Naczelnik US) decyzją z [...] kwietnia 2013 r. określił podatnikowi zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok w kwocie [...]zł. Decyzja ta został uchylona przez Dyrektora IS w całości.

Po przeprowadzeniu postępowania Naczelnik US kolejną decyzją z [...] maja 2014 r. określił skarżącemu stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2008 r. w kwocie [...]zł. Ustalił, że podatnik nie zaewidencjonował w księgach podatkowych przychodu uzyskanego ze sprzedaży [...] sztuk butli i [...] sztuk instalacji gazowych zaniżając przychód o [...]zł.

W wyniku ponownie złożonego odwołania Dyrektor IS uchylił w całości decyzję Naczelnika US z [...] maja 2014 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Po kolejnym rozpatrzeniu sprawy Naczelnik US decyzją nr [...] z [...] kwietnia 2015 r. określił skarżącemu zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. w kwocie [...]zł w miejsce wykazanej w zeznaniu rocznym straty w kwocie [...] zł. Podstawą faktyczną tego rozstrzygnięcia było ustalenie, że podatnik zaniżał ceny sprzedaży instalacji gazowych wraz z usługą montażu.

Pełnomocnik skarżącego wniósł odwołanie od tej decyzji. W odwołaniu wniósł o jej uchylenie w całości i umorzenie postępowania, ewentualnie o przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego, to jest o przesłuchanie świadków – pracowników skarżącego i nabywców instalacji, oraz przesłuchanie strony. Zarzucił decyzji organu I instancji naruszenia przepisów postępowania prowadzące do wadliwego ustalenia stanu faktycznego, wadliwe oszacowanie podstaw opodatkowania i nieuwzględnienie przedawnienia zobowiązania podatkowego objętego decyzją.

Po rozpatrzeniu tego ostatniego odwołania zaskarżoną w sprawie niniejszej decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w [...] utrzymał w mocy decyzje organu I instancji.

Oceniając w pierwszej kolejności zarzut przedawnienia Dyrektor IS wskazał na przepisy art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, dalej: Ordynacja podatkowa lub O.p.). Zauważył, że [...] Urząd Skarbowy w[...]postanowieniem z [...] listopada 2014 r. wszczął dochodzenie w sprawie o przestępstwo skarbowe popełnione przez skarżącego polegające na podaniu nieprawdy w zeznaniu PIT-36L za 2008 r., wystawianiu nierzetelnych faktur VAT poprzez zaniżenie wartości sprzedaży i nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych w 2008 roku. Pismem doręczonym skarżącemu [...] grudnia 2014 r. zawiadomiono go o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. na skutek przesłanki określonej w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Przechodząc do meritum Dyrektor IS na wstępie wskazał na przepisy art., 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 200 r. Nr 14 poz. 176 ze zmianami, dalej: u.p.d.o.f.). Zauważył też, że zgodnie z art. 23 § 1 w zw. z art. 193 § 4 Ordynacji podatkowej szacowanie podstaw opodatkowania jest dopuszczalne po uznaniu księgi podatkowej za nierzetelną. Zgodził się z organem I instancji, że dla oszacowania niemożliwe było zastosowanie żadnej z metod określonych w art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej.

Dyrektor IS podzielił ustalenia faktyczne organu I instancji, że podatnik nie ujawnił przychodów ze sprzedaży w pełnej wysokości, przez co zadeklarował stratę, mimo że osiągnął zysk, co oznacza, ze księga podatkowa za 2008 r. w zakresie przychodów była nierzetelna.Za prawidłowe uznał organ odwoławczy oszacowanie przychodów ze sprzedaży instalacji gazowych wraz z montażem w kwocie [...]zł. Polegało to na zastosowaniu średniej arytmetycznej najniższych cen faktycznie stosowanych przez dwa podmioty gospodarcze z terenu działania urzędu skarbowego w [...] (to jest [...]zł) do tych wszystkich transakcji wskazanych przez stronę w fakturach czy paragonach sprzedaży ([...] sztuk), gdzie wskazano cenę niższą niż ta szacowana [...]zł. W ten sposób zamiast kwoty przychodu [...]zł z tych [...] zakwestionowanych transakcji przyjęto przychód oszacowany łącznie na kwotę [...]zł.

Odnosząc się do zarzutów naruszenia przepisów postępowania organ odwoławczy stwierdził, że organ I instancji rozpatrując po raz trzeci sprawę dokonał rzetelnej oceny całości materiału dowodowego, ustosunkowując się do wszystkich dowodów i uwzględniając dokumentację przedłożona w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego. Za nieuzasadniony uznano wniosek strony o przeprowadzenie wnioskowanych dowodów, który to wniosek został odmownie załatwiony postanowieniem organu odwoławczego. Wniosek o przesłuchanie strony został zrealizowany przez organ I instancji. Skarżący stawił się na przesłuchanie i odmówił składania wyjaśnień. Według Dyrektora IS nie można tego usprawiedliwiać jego bezpodstawnym wrażeniem o bezprawnym wszczęciu postępowania karnego skarbowego. Uzasadniając nieprzesłuchanie świadków powoływanych przez skarżącego (jego pracowników- organ odwoławczy powołał się na to, że potrzebne ustalenia były już dokonane na podstawie zeznań innych już przesłuchanych pracowników. Przesłuchanie kolejnych [...] wskazanych pracowników, z których [...] to osoby spokrewnione ze stroną, oraz jego klientów jest nieuzasadnione i prowadzące do przedłużenia postępowania.

Skarżący reprezentowany przez doradcę podatkowego wniósł w terminie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na wyżej omówioną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w [...] wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Zaskarżonej decyzji zarzucił:
- naruszenie przepisu art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, co doprowadziło do naruszenia przepisu art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez jego niezastosowanie,
- wyjątkowo rażące naruszenie przepisu art. 121 ust. 1 Ordynacji podatkowej poprzez fakt wydania w sprawie kolejnej trzeciej decyzji podatkowej, która pomimo wydania jej w tym samym stanie faktycznym i prawnym, drastycznie odbiega swą treścią od dwóch poprzednio wydanych w sprawie decyzji podatkowych;
- naruszenie przepisów art. 120, art. 121, art. 122, rat. 124, art. 191 Ordynacji podat...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »