Ryczałt: Brak danych w deklaracji a termin do wydania decyzji

Konsekwencją działania podatnika, polegającego na tym że nie ujawnił w zeznaniu PIT-28 wszystkich danych, które były niezbędne zarówno do ustalenia wysokości zobowiązania według stawki podwyższonej, jak też określenia zobowiązania podatkowego według stawki podstawowej, jest nie tylko opodatkowanie przychodów podwyższoną stawką na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ale również przesunięcie końcowego terminu do wydania decyzji konstytutywnej w oparciu o przepis art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej (5-letni okres przedawnienia) - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Polańska, Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka (spr.), Sędzia WSA Joanna Wojciechowska, Protokolant Łukasz Górny, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 26 września 2013 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2007 oddala skargę.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie decyzją z 28 grudnia 2012 r., nr [...] utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 marca 2012 r. znak [...] określającej J. K. kwotę należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2007 w wysokości [...] zł.

Uzasadniając swoje stanowisko organ wskazał, że J. K. prowadził w 2007 r. działalność gospodarczą pod nazwą "Z. O. J. K". W dniu 13 grudnia 2011 r. wszczęto wobec wymienionego postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r., a następnie na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej przeprowadzona została kontrola w tym zakresie.

Analiza materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania kontrolnego pozwoliła na stwierdzenie, że podatnik otrzymał w 2007 r. 15 wpłat na rachunek bankowy w B. P. S.A. z tytułu wystawionych w tym roku podatkowym faktur o łącznej kwocie [...] zł, co szczegółowo przedstawiono na str. 3 decyzji organu pierwszej instancji. Ponadto ustalono, że podatnik w 2007 roku wystawił 20 faktur sprzedaży na łączną kwotę netto [...] zł, wykazując w nich łączną kwotę podatku VAT wysokości [...] zł. Trzy faktury nie zostały jednak potwierdzone przez kontrahentów.

W toku przesłuchania z 10 lutego 2012 r. J. K. potwierdził wystawienie wszystkich okazanych mu (potwierdzonych przez kontrahentów) faktur i wykonanie prac wymienionych w ich treści, w odniesieniu do podwójnych faktur wyjaśnił, że prawidłowe są faktury przesłane przez W Ł., a w kwestii nie ujęcia w ewidencji faktur sprzedaży jak i występowania podwójnych faktur podatnik zeznał: "nie mam w tej chwili nic do dodania".

Organ pierwszej instancji ustalił więc, że podatnik w ewidencji uwzględnił jedynie 8 faktur, 12 zaś niezaewidencjonował, przy czym 3 faktur nie potwierdzili kontrahenci.

W związku powyższym orany obu instancji wskazały, że faktycznie osiągnięte przychody J. K. w roku 2007 wyniosły [...] zł ([...] zł - kwota [...] zł wynikająca z niepotwierdzonej faktury), z czego wartość przychodów niezaewidencjonowanych wyniosła [...] zł ([...] zł - kwota [...] zł z PIT-28), co stanowiło [...] wykazanych przez podatnika przychodów.

W konsekwencji ewidencję przychodów za miesiące marzec-sierpień, oraz listopad 2007 roku uznano za nierzetelną na podstawie przepisu § 13 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych (Dz. U. Nr 219, poz. 1836 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze organ pierwszej instancji uznał, że w niniejszej sprawie powinny być zastosowane przepisy art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w celu ustalenia ryczałtu według stawki sankcyjnej w odniesieniu do niezaewidencjonowanych przez podatnika przychodów w kwocie [...] zł.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie rodzaj świadczonych przez podatnika usług i prac wykazanych w fakturach sprzedaży zakwalifikował zgodnie z Polską Kwalifikacją Wyrobów i Usług do działu 45 tej klasyfikacji, tj. robót budowlanych, które w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podlegają ryczałtowej stawce 5,5%, którą podatnik zastosował w stosunku do zaewidencjonowanej części przychodów w kwocie [...] zł. Ryczałt od wykazanej przez podatnika części przychodów został prawidłowo obliczony i wyniósł [...] zł. Przy czym, organ pierwszej instancji uznał, że zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy w stosunku do pozostałej niezaewidencjonowanej części przychodów uzyskanych przez podatnika w 2007 r. zastosować należy pięciokrotność tej stawki, tj. [...][ (5 x 5,5%).

Wobec powyższego Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie decyzją z dnia 28 marca 2012 r., wydaną na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ww. ustawy, ustalił podatnikowi kwotę należnego ryczałtu od niezaewidencjonowanej części przychodów za rok 2007 w wysokości [...] zł.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem J. K. odwołał się od decyzji organu pierwszej instancji, wnosząc o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, jako wydanej z naruszeniem przepisów prawa materialnego, tj. art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W uzasadnieniu odwołania podkreślono, że decyzja wydana na podstawie art. 17 wymienionej ustawy ma charakter decyzji konstytutywnej i musi zostać doręczona podatnikowi przed upływem 3 la od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto zarzucono organow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »