Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.12.2012

Rozwód a wspólne rozliczenie z dzieckiem

Z uzasadnienia: Wychowania nie można utożsamiać jedynie z troską o byt materialny. Równie ważne jest kształtowanie osobowości dziecka poprzez uczenie go samodzielności, obowiązkowości, rozwijanie predyspozycji intelektualnych, umiejętności praktycznych, kształtowanie światopoglądu, systemu wartości oraz postaw emocjonalnych. Zatem, podatnika nie można uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko. Dziecko podatnika bowiem zamieszkuje wraz z matką, pozostaje pod jej stałą, codzienną opieką. Natomiast podatnik zajmuje się synem doraźnie - w określonych, ustalonych przez sąd przedziałach czasowych.

SENTENCJA

Dnia 16 listopada 2012 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Agnieszka Jakimowicz (spr.), Sędziowie: WSA Inga Gołowska, WSA Urszula Zięba, Protokolant: Iwona Sadowska - Białka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2012 r., sprawy ze skargi M.R., na interpretację indywidualną Ministra Finansów, z dnia 5 stycznia 2012 r. Nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - skargę oddala.

UZASADNIENIE

M.R. zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia dochodu za 2011 r. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2010 r. Sąd Okręgowy, po rozpoznaniu sprawy z powództwa wnioskodawcy przeciwko żonie, prawomocnym wyrokiem rozwiązał ich małżeństwo. Od 1 grudnia 2010 r. wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo.

Sąd w prawomocnym orzeczeniu zdefiniował sposób i okresy wychowania i zamieszkania syna (ur. dnia 26 maja 2007 r.) w roku podatkowym u byłych małżonków. Jak wynika z tego orzeczenia można przyjąć, że w połowie roku podatkowego wnioskodawca samotnie wychowuje syna, który w tym okresie z nim zamieszkuje. Istotą dla sprawy jest, iż w orzeczeniu Sądu o rozwiązaniu małżeństwa wnioskodawca nie został pozbawiony praw rodzicielskich i przysługuje mu prawnie rola rodzica.

W 2011 r. wnioskodawca wziął na siebie całkowity ciężar kosztów związanych z wychowaniem dziecka.

W wyroku rozwodowym Sąd obciążył byłych małżonków wspólnie kosztami utrzymania dziecka, jednak z katalogu obowiązków zdefiniowanych przez Sąd jednoznacznie wynika, że to wnioskodawca ponosi pełne koszty wychowania dziecka w czasie, kiedy dziecko przebywa u niego, a oprócz tego - wypłacając byłej żonie miesięcznie przez cały rok podatkowy alimenty w kwocie 1.100 zł - wnioskodawca ponosi również pełne koszty wychowania dziecka w czasie, kiedy przebywa u byłej żony. W czasie gdy syn mieszka u wnioskodawcy kupuje on ubrania dla dziecka, zabawki, zapewnia dziecku wyżywienie oraz wypoczynek, np. w bieżącym roku dwukrotnie był z synem na wczasach zagranicznych. Syn posiada u wnioskodawcy swój pokój i wszystkie niezbędne rzeczy codziennego użytku. Ponadto wnioskodawca zapewnia dziecku całoroczną prywatną opiekę medyczną, z której korzysta również była żona w przypadku koniecznych lekarskich konsultacji w czasie, gdy dziecko przebywa u niej. Poza tym podczas choroby wnioskodawca kupuje dziecku lekarstwa oraz dostarcza niezbędną opiekę, gdy syn nie może chodzić do przedszkola. Również w razie potrzeby wnioskodawca zaprowadza dziecko oraz finansuje badania niezbędne do wydania prawidłowej diagnozy lekarskiej podczas przewlekłych chorób.

W czasie, kiedy syn przebywa u wnioskodawcy to on samotnie uczestniczy w jego wychowaniu, bez jakiejkolwiek pomocy byłej żony. Z uwagi na fakt, że istnieje bardzo duża więź emocjonalna pomiędzy wnioskodawcą a synem, ma on dużo większy wpływ na kształtowanie osobowości syna oraz jego ogólny rozwój emocjonalny, intelektualny oraz fizyczny. Ten czas, w którym syn przebywa z wnioskodawcą, maksymalnie wykorzystuje on na czynny udział w rozwoju dziecka, zapewniając mu różnorakie aktywności, a syn zdecydowanie woli przebywać u niego w domu. Wobec powyższego, wnioskodawca ma znacznie większy niż była żona wpływ na wychowanie syna w sferze emocjonalnej, intelektualnej oraz fizycznej.

W uzupełnieniu wniosku wnioskodawca doprecyzował, że wykonanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem Sąd powierzył byłej żonie wnioskodawcy z prawem dla wnioskodawcy do współdecydowania we wszystkich istotnych sprawach dotyczących dziecka. Wnioskodawca ma prawo do kontaktów z synem i de facto przebywa z nim w następujących okresach:

a) w co drugi weekend miesiąca, zabierając syna w piątek z przedszkola (szkoły) i spędzając z nim sobotę i niedzielę z obowiązkiem odwiezienia dziecka bezpośrednio w poniedziałek do przedszkola (szkoły),

b) w środę - w tygodniu, w którym nie będzie przypadał mu weekend - zabiera syna z przedszkola (szkoły) i w każdy czwartek po zakończonym kontakcie zaprowadza syna bezpośrednio do przedszkola (szkoły),

c) w tygodniach, w których przypada weekend dla Wnioskodawcy, zabiera dziecko z przedszkola (szkoły) w poniedziałek z obowiązkiem odwiezienia syna we wtorek rano do przedszkola (szkoły),

d) przez jeden miesiąc wakacji letnich i jeden tydzień ferii zimowych,

e) w Święta Bożego Narodzenia do dnia 30 grudnia w latach nieparzystych i w Święta Wielkanocne w latach parzystych,

f) w okresie od 30 grudnia roku parzystego wieczorem do dnia 02 stycznia roku nieparzystego z obowiązkiem odwiezienia dziecka do przedszkola (szkoły),

g) w okresie od 0 do 3 maja oraz w Święto Bożego Ciała przemiennie, poczynając od okresu1 do 3 maja w latach nieparzystych.

W związku z powyższym zadano pytanie, czy w związku z opisanym stanem faktycznym wnioskodawca może skorzystać z możliwości rozliczenia wspólnie z synem jako rodzic samotnie wychowujący dziecko?

Zdaniem wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskał on prawo do preferencyjnego rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W ocenie wnioskodawcy stan ten odnosi się i zaistniał w ciągu roku podatkowego 2011.

W ocenie wnioskodawcy przedstawiony stan faktyczny świadczy, iż sprawując samotnie opiekę nad synem, bez jakiegokolwiek wsparcia i pomocy ze strony byłej żony przez prawie połowę roku kalendarzowego i uczestnicząc aktywnie w jego rozwoju, wychowuje swojego syna przyczyniając się w przeważający sposób do jego rozwoju fizycznego, intelektualnego oraz emocjonalnego.

Dodatkowo, to wnioskodawca w całości ponosi ciężar finansowy wychowania syna, co w dzisiejszych czasach jest kluczowym elementem zapewniającym całokształt zabiegów mających na celu ukształtowanie dziecka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym. Sprawując stałą opiekę nad synem oraz kształtując jego osobowość wnioskodawca ponosi większościowy trud związany z wychowaniem dziecka.

Podsumowując, zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, wnioskodawca uważa, że według przepisów prawa podatkowego ma prawo do preferencyjnego opodatkowania jako rodzic samotnie wychowujący dziecko za rok 2011. Zdaniem wnioskodawcy uwzględnić należy również to, iż art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest elementem polityki prorodzinnej państwa i ma za zadanie umożliwić preferencyjne opodatkowanie osobom, na których spoczywają większe obowiązki związane z wychowywaniem dzieci.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2012 r. znak [...], stanowisko wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Na wstępie wyjaśniono, że zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

1) małoletnie,

2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 3 Ob w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1,z wyjątkiem renty rodzinnej

- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 8 i 9 powołanej ustawy sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (za wyjątkiem odnoszącym się do przychodów dotyczących tzw. najmu prywatnego) lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Ponadto art. 6 ust. 10 ww. ustawy określa, że sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1, tj. po dniu 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Z powyższego wynika, że ustawodawca uzależnił prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad obliczania podatku dochodowego dla osób samotnie wychowujących dzieci od spełnienia łącznie następujących warunków:

- posiadania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko,

- wychowywania w roku podatkowym dzieci (dziecka),

- nie uzyskiwania przez pełnoletnie dzieci (dziecko) dochodów (z wyjątkiem przewidzianych ustawą),

- wyrażenia wniosku o rozliczenie na preferencyjnych warunkach w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w ustawowym terminie przewidzianym do jego składania.

Cytowane przepisy wprowadzają wyjątek od zasady dokonywania indywidualnego rozliczenia zobowiązania podatkowego podatników poprzez ustalenie preferencyjnego sposobu rozliczenia. W konsekwencji, aby móc rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko należy spełniać wszystkie warunki określone w stosownych przepisach.

Z istoty pojęcia "osoba samotnie wychowująca dzieci" należy wyprowadzić taki stan, w którym nie wystąpi konkurencja wspomnianych w analizowanym przepisie art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osób, ponieważ za prawnie niedopuszczalną należałoby uznać sytuację, w której z tego samego stanu faktycznego dwie osoby wysnują wniosek, że są osobami samotnie wychowującymi dzieci. Używając określeń "rodzic albo opiekun prawny" ustawodawca przesądził zatem, że możliwość wspólnego rozliczenia dochodów z małoletnim dzieckiem przysługuje tylko jednemu z rodziców, a mianow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »