Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.02.2015

Rozwiązanie spółki umarza postępowanie odwoławcze

Tezy: Rozwiązanie spółki cywilnej po wniesieniu przez nią odwołania powoduje konieczność umorzenia na podstawie art. 233 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku, poz. 749 ze zm.,) jedynie postępowania odwoławczego. Tym samym decyzja określająca spółce cywilnej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, staje się ostateczną i stanowi podstawę orzeczenia o odpowiedzialności byłych wspólników spółki cywilnej za zaległości podatkowe spółki cywilnej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (sprawozdawca), Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Protokolant Katarzyna Nowik, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. P. i W. O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 października 2013 r. sygn. akt I SA/Bd 388/12 w sprawie ze skargi J. P. i W. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 28 marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od J. P. i W. O. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 października 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bd 388/13, działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1270) dalej p.p.s.a., oddalił skargę J.P. i W.O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 28 marca 2013 roku w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia 07 listopada 2012 roku określającej "J" s.c. J.P. W.O., wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2010 roku, wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za miesiące od lutego do grudnia 2010 roku oraz wysokość zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) dalej ustawa o VAT.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ podał, że w trakcie postępowania odwoławczego, tj. z dniem 31 stycznia 2013 roku spółka cywilna "J", J.P., W.O., będąca pierwotnie stroną postępowania, została rozwiązana na mocy zgodnej woli wspólników zawartej w aneksie do umowy spółki cywilnej zawartym w dniu 31 grudnia 2012 roku. Potwierdzeniem tego są dane wynikające z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z którymi wspólnicy spółki cywilnej "J" zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej z dniem 31 stycznia 2013 roku, a wpis każdego z nich został wykreślony z rejestru z dniem 1 lutego 2013 roku. Z kolei w dniu 26 lutego 2013 roku w Drugim Urzędzie Skarbowym w T. złożony został dokument VAT-Z, z którego wynika, że spółka cywilna "J" zakończyła wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z dniem 31 stycznia 2013 roku z powodu "likwidacji". Natomiast w dniu 19 marca 2013 roku do tego urzędu wpłynęło zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2, w którym zgłoszono zakończenie działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę "J" z dniem 31 stycznia 2013 roku, podając jako przyczynę "ustanie bytu prawnego". W ocenie organu odwoławczego powyższe okoliczności wskazywały na ustanie bytu prawnego spółki cywilnej "J" J.P., W.O. z dniem 31 stycznia 2013 roku. Zatem od tego momentu do spółki nie może zostać skierowana decyzja, bowiem spółka przestała być stroną postępowania w rozumieniu art. 133 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), dalej O.p. W związku z tym toczące się postępowanie odwoławcze stało się bezprzedmiotowe stosownie do art. 208 O.p.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyniku rozpoznania skargi na powyższą decyzję uznał, że nie jest ona uzasadniona. Sąd zauważył, że rozstrzygniecie sporu w rozpoznawanej sprawie uzależnione jest od udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej po złożeniu odwołania zasadnie Dyrektor Izby Skarbowej umorzył postępowanie odwoławcze. Sąd następnie argumentował, że jeśli dojdzie do rozwiązania spółki przed złożeniem odwołania w postępowaniu podatkowym, a odwołanie wniosą już byli wspólnicy, to z racji tego, że utracili oni legitymację do reprezentowania spółki odwołanie takie jest niedopuszczalne, zaś prawidłowym rozstrzygnięciem będzie wydanie postanowienia o niedopuszczalności odwołania na podstawie art. 228 § 1 pkt 1 O.p. W przypadku natomiast, gdy do rozwiązania spółki dojdzie, tak jak w niniejszej sprawie, po wniesieniu przez spółkę odwołania prawidłowym rozstrzygnięciem jest wydanie decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze na podstawie art. 233 § 1 pkt 3 O.p.

Sąd w dalszej kolejności argumentował, że w przywołanych powyżej sytuacjach faktycznych nie dochodzi do weryfikacji decyzji wydanej przez organ I instancji w stosunku do spółki. Natomiast w okolicznościach faktycznych sprawy decyzja organu pierwszej instancji została wydana w stosunku do podmiotu istniejącego. Była zatem decyzją zgodną z prawem i brak było podstaw prawnych do jej uchylenia. Zaistnienie bezprzedmiotowości postępowania poprzez brak podmiotu zobowiązanego do zapłacenia podatków, a inaczej mówiąc brak podatnika na etapie postępowania odwoławczego po złożeniu przez spółkę odwołania, implikował zdaniem Sądu klasyczny przypadek umorzenia postępowania odwoławczego. W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarżący, to zaskarżyli wskazany powyżej wyrok w całości, zarzucając mu naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, to jest art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. poprzez nieuchylenie zaskarżonej decyzji, w sytuacji gdy była ona sprzeczna z art. 127, art. 115, art. 133 § 1 oraz art. 233 § 1 pkt 3 O.p., gdyż opierała się ona na uznaniu, ze w przypadku rozwiązania spółki cywilnej zachodzi przesłanka obligatoryjnego umorzenia postępowania odwoławczego w postaci bezprzedmiotowości ze względu na brak strony postępowania, podczas gdy odmowa merytorycznego rozpoznania sprawy w postępowaniu odwoławczym skutkuje pozostawieniem w mocy decyzji podatkowej pierwszej instancji zaskarżonej przez podatnika w czasie jego istnienia i uruchomieniem odpowiedzialności posiłkowej wspólników spółki cywilnej – J.P. i W.O. oraz pozbawieniem ich możliwości uchylenia się od tejże odpowiedzialności poprzez wykazanie, że spółka cywilna nie dopuściła się zaniedbań zarzuconych jej przez organ kontrolny, to jest Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B.

W kolejnym zarzucie wskazano na naruszenie przez Sąd art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez ogólnikowe i lakoniczne wyjaśnienie podstawy prawnej orzeczenia, zwłaszcza odwoływanie się do dorobku judykatury opracowanego na kanwie spraw, gdzie skarżącymi były podmioty inne niż spółka cywilna, czy jej byli wspólnicy i rezygnację z formułowania tez uzasadnienia wyroku w sposób pozwalający odtworzyć tok rozumowania Sądu.

W trzecim zarzucie skargi kasacyjnej wskazano na naruszenie prawa materialnego, to jest art. 2 i 32 Konstytucji RP poprzez ich niezastosowanie w toku wykładni norm, których naruszenie zarzucają skarżący powyżej, co prowadziło w rezultacie do stosowania tychże norm w sprzeczności z zasadą sprawiedliwości społecznej (w której zawiera się zasada in paribus causis paria iura) oraz wprost z zasadą równości wszystkich obywateli RP wobec prawa, zwłaszcza mając na względzie uznanie legitymacji i interesu prawnego byłych wspólników spółek cywilnych w postępowaniu podatkowym o stwierdzenie i zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego.

Wskazując na powyższe zarzuty autor skargi kasacyjnej wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji. Wskazano tez na wniosek ewentualny o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i rozpoznanie sprawy. Autor skargi kasacyjnej zażądał też zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Dyrektor Izby Skarbowej w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Podniósł, że zaskarżony wyrok odpowiada prawu, a skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych zarzutów.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zarzuty skargi kasacyjnej nie są zasadne, a zatem rozpoznawany środek odwoławczy podlega odd...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »