Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.08.2013

Różne źródła przychodów a PIT

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów. Skoro skarżąca osiągnęła w 2007 r. dochody z działalności gospodarczej, które podlegały opodatkowaniu na podstawie art. 30c ustawy o PIT oraz dochody z innych źródeł, które były wynikiem utraty prawa do ulgi podatkowej, te ostatnie winny być opodatkowane na zasadach ogólnych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Karol Pawlicki Sędziowie Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont Sędzia WSA Dominik Mączyński (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Świdłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2013 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia straty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] decyzją z dnia [...] sierpnia 2012 r., nr [...], na podstawie m.in.: art. 207 w związku z art. 21 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: "Ordynacja podatkowa"), art. 9 ust. 1, ust. 1a i ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 30c, art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "ustawa o PDOF"), art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: "ustawa zmieniająca ustawę o PDOF"), określił X.Y. wysokość straty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie [...] zł oraz zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. w wysokości [...] zł.

W motywach rozstrzygnięcia organ I instancji wskazał, że X.Y. w 2007 r. uzyskała przychody z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami spożywczymi, przemysłowymi oraz wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi. Dochody osiągnięte z tego tytułu podlegały opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PDOF. Ponadto podatniczka w 2007 r. uzyskała dochód z zasiłków pieniężnych wypłaconych z ubezpieczenia społecznego, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF.

W dniu [...] marca 2008 r. podatniczka złożyła w Urzędzie Skarbowym [...] zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2007, sporządzone na formularzu PIT-36L wraz z informacją PIT/B, które następnie skorygowała w dniach [...] kwietnia 2008 r., [...] grudnia 2011 r., [...] lutego 2012 r. i [...] kwietnia 2012 r.

W wyniku przeprowadzonej u podatniczki kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. PIT-36L i PIT-37, ustalono, że X.Y. na podstawie aktu notarialnego, Repertorium A nr [...] z dnia [...] 12.2000 r. dokonała zakupu udziału wynoszącego [...] części we współwłasności nieruchomości niezabudowanej położonej w [...] przy ul. [...] (KW nr [...]) i zawarła umowę o prowadzenie wspólnej inwestycji - budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, w której znajdować się miało [...] lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi w całości przeznaczonych na wynajem. Wydatki z powyższego tytułu, w łącznej wysokości [...] zł, odliczyła od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych określonych w art. 27 ustawy o PDOF i wykazała w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu / poniesionej straty PIT-36 za lata 2000-2003. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku została wydana przez właściwy organ w dniu [...] 03.2003 r. W 2007 r. podatniczka sprzedała udziały we współwłasności w/w nieruchomości, co zostało udokumentowane aktami notarialnymi z dnia [...] 04.2007 r. Repertorium A nr [...] oraz z dnia [...] 04.2007 r. Repertorium A nr [...].

Ponadto ustalono, że podatniczka w złożonej w dniu [...] kwietnia 2012 r. korekcie zeznania PIT-36L zaliczyła do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne w wysokości [...] zł, które zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PDOF, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, a także zawyżyła przychody o kwotę [...] zł, stanowiącą odliczone w latach 2000-2003 wydatki poniesione na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz sankcję w wysokości 10% za każdy rok brakujący do upływu okresu dziesięcioletniego, o jakim mowa w przepisie art. 7 ust. 14 ustawy zmieniającej ustawę o PDOF.

Po otrzymaniu protokołu kontroli, podatniczka, w dniu [...] lipca 2012 r., złożyła kolejną korektę zeznania PIT-36L, w której uwzględniła zastrzeżenia kontroli w zakresie nieprawidłowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w kwocie [...] zł oraz skorygowała wysokość przychodu z prowadzonej działalności do kwoty [...] zł, tj. kwoty rzeczywistego przychodu osiągniętego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast kwotę [...] zł wykazała jako wpływającą na zwiększenie podstawy opodatkowania. Wobec powyższego, podatek należny wynikający ze złożonego zeznania wyniósł [...] zł.

Postanowieniem z dnia [...] lipca 2012 r., nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia prawidłowości dokonanych przez X.Y. rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.

Organ I instancji stwierdził, że podatniczka, z uwagi na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości położonej w [...] przy ul. [...] (w całości przeznaczonej na wynajem) przed upływem dziesięcioletniego okresu określonego w art. 7 ust. 14 ustawy zmieniającej ustawę o PDOF, odliczone w latach 2000-2003 wydatki poniesione na zakup tego udziału, w łącznej kwocie [...] zł, winna doliczyć do dochodów roku w którym nastąpiło zbycie tj. w roku podatkowym 2007. Opierając się na art. 30c pkt 6 ustawy o PDOF, organ wskazał, że odliczone przez podatniczkę w latach 2000-2003 od dochodu (opodatkowanego według skali podatkowej, na podstawie art. 27 ustawy o PDOF) wydatki poniesione na zakup udziału we współwłasności nieruchomości nie mogą zostać doliczone do dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy lub mieć wpływ na zmniejszenie straty z tego źródła przychodu. Ponadto zaznaczono, że doliczenie kwot uprzednio odliczonych od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na budownictwo wielorodzinne na wynajem, do których podatniczka utraciła prawo w przypadku zaistnienia zdarzeń o których mowa w art. 7 ust. 14 ustawy zmieniającej ustawę o PDOF nie stanowi dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem organu, wskazane wyżej "doliczenie" odliczonych w latach 2000-2003 wydatków, w związku z utratą nabytego prawa stanowi, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF, dochód z innych źródeł. Ponadto organ wskazał, że dochody z "innych źródeł", podlegają sumowaniu łącznie z innymi dochodami i opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 27 ustawy o PDOF, według skali podatkowej.

Kwestionując powyższą decyzję w odwołaniu X.Y. wniosła o jej uchylenie, zarzucając błędną interpretację przepisów. W uzasadnieniu podniosła, że organ podatkowy nie może interpretować przepisów rozszerzająco. W jej ocenie, nie ma stosownych przepisów, które by określały w jaki sposób należy złożyć korektę zeznania PIT-36L w przypadku utraty ulgi podatkowej, jeżeli w zeznaniu wykazywana jest strata. Podatniczka zanegowała stanowiska organu I instancji, że kwota utraconej ulgi stanowi inne źródło dochodu. Podkreśliła, że od 1990 r. prowadzi działalność gospodarczą i tylko z tego źródła osiągała dochody lub ponosiła straty, a zatem, jej zdaniem, tylko z tego źródła mogła odliczać i odliczała ulgi.

Decyzją z dnia [...] listopada 2012 r., nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w [...] utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W motywach rozstrzygnięcia organ odwoławczy, poza argumentacją tożsamą z rozstrzygnięciem organu I instancji, podniósł, że podatniczka korektę zeznania PIT-36L z dnia [...] lipca 2012 r. złożyła na niewłaściwej wersji druku, albowiem korekta ta winna być złożona na druku obowiązującym w roku, za który składa się korektę, a więc w roku 2007. Podkreślono, że na druku znajduje się pouczenie, że prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną.

Z broszury informacyjnej do zeznania PIT- 36L za 2007r. wynika, że w części F zeznania, kwoty zwiększające podstawę opodatkowania / zmniejszające stratę odpowiednie poz. 36-41 wypełniają podatnicy, którzy utracili prawo do:

1) odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych, na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »