Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.01.2014

Rozliczenie wypłaty rocznej premii

Pytanie podatnika: Czy wypłacona w obowiązującym terminie premia roczna oraz składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP w części finansowanej przez Spółkę, których podstawą obliczenia jest kwota przedmiotowej premii, stanowią koszty uzyskania przychodów tego roku, w którym premia jest wypłacana?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 5 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 519/13 – stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 4 października 2012 r. (data wpływu 5 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaty premii rocznej oraz wydatków na składki ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaty premii rocznej oraz wydatków na składki ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
Wnioskodawca (dalej: Spółka) wypłaca swoim pracownikom premię roczną na podstawie postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego (dalej: ZUZ) oraz Regulaminu Premii Rocznej (dalej: Regulamin), wydanego na podstawie ZUZ, określającego zasady wypłaty premii rocznej.

Zgodnie z postanowieniami ZUZ: „pracownicy Zakładu mają prawo do premii rocznej, stanowiącej 8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego. Premię roczną należy wypłacać pracownikom proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w poprzednim roku w Zakładzie, nie późnej jednak niż do dnia 31 stycznia następnego roku”.

Z kolei, zapisy Regulaminu wskazują, że premię roczną otrzymują pracownicy Spółki, którzy są zatrudnieni u pracodawcy w dniu wypłaty premii rocznej oraz pracownicy, którzy przepracowali w roku, w którym premia jest wypłacana przynajmniej jeden dzień, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na skutek przejścia na emeryturę lub rentę.

Ponadto, Regulamin określa zasady ustalania premii rocznej. Zgodnie z jego zapisami: „Wielkość środków przeznaczonych na premię roczną stanowi 8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego i wliczona jest w koszty działalności przedsiębiorstwa. Wysokość indywidualnej premii rocznej jest iloczynem wynagrodzenia pracownika za rok, którego premia dotyczy oraz wskaźnika indywidualnego, ustalonego jako stosunek kwoty wynagrodzeń przeznaczonej na premię roczną do sumy wynagrodzeń pracowników uprawnionych do premii rocznej”.
Rok podatkowy Spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
Czy wypłacona w obowiązującym terminie premia roczna oraz składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP w części finansowanej przez Spółkę, których podstawą obliczenia jest kwota przedmiotowej premii, stanowią koszty uzyskania przychodów tego roku, w którym premia jest wypłacana?

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacona w obowiązującym terminie premia roczna oraz składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP w części finansowanej przez Spółkę, których podstawą obliczenia jest kwota przedmiotowej premii, stanowią koszty uzyskania przychodów tego roku, w którym premia jest wypłacana.

W przypadku wypłaty premii rocznej w obowiązującym Spółkę terminie, tj. do 31 stycznia danego roku, premia roczna stanowi koszt podatkowy stycznia tegoż roku. Natomiast składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP, których podstawą obliczenia jest kwota premii, w części finansowanej przez Spółkę, opłacone w terminie do 15 dnia m-ca następującego po miesiącu wypłaty premii rocznej, tj. opłacone do 15 dnia lutego również stanowią koszt podatkowy stycznia.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy, dany wydatek kwalifikowany jest do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • wydatek ten - bezpośrednio lub pośrednio - wpływa na uzyskanie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu podatnika;
 • wydatek ten został poniesiony i jest definitywny;
 • wydatek ten nie został wymieniony w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zdaniem Spółki, art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi przepis szczególny, przewidujący odrębne reguły w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. W myśl tych uregulowań, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

Z kolei, w odniesieniu do obowiązkowych obciążeń w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na FP i FGŚP zastosowanie mają przepisy art. 15 ust. 4h. Składki z tytułu należności, o których mowa w art. 15 ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone:

 1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
 2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 361), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zdaniem Spółki, premia roczna jest należnością, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, zawsze kiedy wypłata premii rocznej następuje w wymaganym przepisami prawa terminie, zaliczenie tego typu wydatków do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy (Spółki) powinno mieć miejsce w miesiącu, za który wypłacane świadczenie jest należne. Przy czym zauważyć należy, że ustawodawca pozostawił zwrot „w miesiącu, za który są należne”, zawarty w art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, niedookreślonym. Stąd, zdaniem Spółki, niezbędna jest dokładna analiza jego znaczenia na podstawie wykładni literalnej. Słownik języka polskiego definiuje słowo „należny”, jako „przysługujący, należący się komuś lub czemuś”.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki, ze względu na charakter realizowanej wypłaty, a głównie z uwagi na zasady (kryteria) uprawniające pracowników do uzyskania prawa do premii rocznej, należy uznać, że premia roczna jest należna pracownikom dopiero po zakończeniu roku, tj. w miesiącu styczniu.

W przedstawionym stanie faktycznym nie można twierdzić, że premia roczna jest należna już na koniec roku ubiegłego, gdyż wypłacana w terminie do 31 stycznia premia przysługuje tylko wówczas, kiedy uprawnieni do premii pracownicy Spółki łącznie spełniają następujące warunki:

 1. pozostawali w stosunku pracy w roku poprzedzającym wypłatę premii rocznej oraz
 2. pozostają zatrudnieni w roku, w którym premia jest wypłacana.

Dl...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »