Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.08.2013

Rozliczenie wydatków na walne zgromadzenie akcjonariuszy

Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1456/12 (data wpływu prawomocnego wyroku 7 maja 2013 r.) - stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2012 r. (data wpływu 19 kwietnia 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 lipca 2012 r. (data wpływu 18 lipca 2012 r.) oraz pismem z dnia 29 maja 2013 r. (data wpływu 3 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - jest prawidłowe,

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z funkcjonowaniem w formie spółki akcyjnej.
Z uwagi na braki wniosku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.749) pismem z dnia 6 lipca 2012 r. wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.
W odpowiedzi na ww. wezwanie, skutecznie doręczone dnia 9 lipca 2012 r., dnia 18 lipca 2012 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku z dnia 16 kwietnia 2012 r. nadane w polskiej placówce pocztowej dnia 16 lipca 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Spółka Akcyjna (dalej Wnioskodawca lub Spółka) zajmuje się m. in. wydobyciem węgla oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze energetycznym wymaga znacznych nakładów. Z tego względu Spółka przyjęła formę spółki akcyjnej, co pozwoliło Jej zgromadzić znaczne środki finansowe poprzez emisję akcji.

Na spółce akcyjnej ciąży szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim wynikających z regulacji Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej: Ksh), ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).

Spółka wywiązując się z tych obowiązków, ponosi istotne, wymierne koszty funkcjonowania związane z formą prawną spółki akcyjnej to jest:

 1. Wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej: WZA): koszty notarialne (sporządzenie protokołu z WZA w formie aktu notarialnego, poświadczenie pełnomocnictw osób biorących udział w WZA), koszty obsługi informatycznej, koszty usług gastronomicznych (drobny, zwyczajowo przyjęty poczęstunek) i wynajmu sali, koszty związane z obowiązkiem informacyjnym (wydatki na zakup tablic informacyjnych, koszty ogłoszeń w prasie oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym), koszty usług transportowych w związku z organizacją WZA (zgodnie z art. 403 Ksh, WZA musi odbywać się w siedzibie Spółki, stąd Spółka ponosi m. in. koszty usług transportowych).
 2. Wydatki związane z usługami świadczonymi na rzecz Spółki przez Dom Maklerski, w większości związane z prowadzeniem i obsługą księgi akcyjnej: prowadzenie księgi akcyjnej (ryczałt miesięczny), prowadzenie depozytu akcji i rejestru akcjonariuszy (ryczałt miesięczny), sporządzanie w formie elektronicznej lub papierowej odpisów z księgi akcyjnej, sporządzanie w formie elektronicznej lub papierowej listy uprawnionych i listy obecności na WZA, dokonywanie zmian w księdze akcyjnej, w tym wykreśleń, sporządzanie miesięcznych raportów o zmianach w księdze akcyjnej (ryczałt miesięczny), wypłaty dopłat do akcji dla akcjonariuszy, wystawianie zaświadczeń depozytowych, koszty obsługi wypłat dywidendy na rzecz akcjonariuszy.
 3. Pozostałe wydatki, związane z wypłatą dywidendy, w tym z ciążącymi na Spółce obowiązkami płatnika, wynikającymi bezpośrednio z przepisów prawa podatkowego: koszty opłat bankowych za dokonanie przelewu z tytułu wypłaty dywidendy na konto akcjonariusza, (w przypadku wypłaty dokonywanej bezpośrednio przez Spółkę), zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy na konto urzędu skarbowego, koszty opłat pocztowych związanych z wysyłką informacji/deklaracji podatkowych do organów podatkowych oraz do akcjonariuszy.
 4. Inne koszty, związane z wypełnianiem przez Spółkę obowiązków ustawowych, takie jak koszty usług doradczych w zakresie obowiązków Spółki, w szczególności jako płatnika na gruncie prawa podatkowego, koszty postępowań sądowych (w których Spółka nie jest powodem), związanych między innymi z ustaleniem praw akcjonariuszy do dywidendy, koszty obsługi zajęć komorniczych i innych tytułów wykonawczych, lub innych skutecznych dyspozycji dotyczących pobierania pożytków z akcji.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 13 lipca 2012 r. Spółka określiła, że wydatki związane z usługami świadczonymi na rzecz Spółki przez Dom Maklerski nie dotyczą emisji nowych akcji i nie są w żaden sposób związane ze zwiększeniem kapitału zakładowego.
Ponadto Spółka poinformowała, że czynności Biura Maklerskiego takie jak prowadzenie depozytu akcji i wydawanie zaświadczeń depozytowych są świadczone na podstawie umowy zawartej ze Spółką jako emitentem akcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (po uzupełnieniu wniosku):

 1. Czy wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)...
 2. Czy wydatki związane z usługami świadczonymi na rzecz Spółki przez Dom Maklerski są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy wydatki związane z wypłatą dywidendy są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 4. Czy wydatki związane z wypełnianiem przez Spółkę obowiązków ustawowych są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w zakresie pytania nr 2, nr 3, nr 4 wniosek został rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy zasadniczo wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wynikające z obowiązków nałożonych na Spółkę zgodnie z przepisami prawa, dla celów ich zakwalifikowania jako kosztów uzyskania przychodu powinny spełniać ogólne kryteria, wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Z powyższego przepisu wynika zatem ogólna reguła stanowiąca, że wszystkie ponoszone przez podatnika wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami (tzn. wydatki takie są uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ w rezultacie ich poniesienia podatnik może oczekiwać zwiększenia swoich przychodów), jak również służą zachowaniu czy zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów podatnika.

Zgodnie z literalnym brzmieniem regulacji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dany wydatek kwalifikowany jest do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli kumulatywnie spełnia następujące warunki (dwa pozytywne oraz jeden negatywny):

 1. wydatek ten - bezpośrednio lub pośrednio - wpływa na uzyskanie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu podatnika; oraz
 2. wydatek ten został poniesiony i jest definitywny; oraz
 3. nie został wymieniony w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc się do pierwszej z wymienionych przesłanek, należy według Wnioskodawcy stwierdzić, że związek przyczynowy między kosztem a przychodem powinno się oceniać według zasad racjonalnego rozumowania, odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów każdy wydatek - poza wyraźnie wskazanymi w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodem i racjonalnością działania dla osiągnięcia tego przychodu. Powyższe stanowisko zostało również przedstawione w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z dnia 24 listopada 2006 r., II FSK 1447/05.

Spółka wskazała, że wydatki ponoszone w związku z organizacją WZA należą do szerszej kategorii kosztów funkcjonowania osoby prawnej. Funkcjonowanie osoby prawnej w formie spółki akcyjnej jest immanentnie związane z działalnością Jej organów, w tym walnego zgromadzenia.
Pojęcie „kosztów funkcjonowania osoby prawnej” nie zostało, co do zasady, sprecyzowane przez ustawodawcę, jednak jak wskazał NSA w wyroku z dnia 25 marca 1997 r., (I SA/Lu 708/96) zakwalifikowania danego wydatku za koszt funkcjonowania osoby prawnej należy dokonywać indywidualnie w każdym przypadku kierując się doświadczeniem życiowym i zasadami logiki. Niewątpliwie kluczową kategorią tych ustaleń będzie przydatność owych wydatków dla właściwego funkcjonowania osoby prawnej, a co za tym idzie, ich powiązanie z możliwością realizowania przez podatnika przychodu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że NSA wskazał, że wydatki te mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania podatnika: „Niewątpliwie bez poniesienia kosztów związanych z powstaniem i bieżącym funkcjonowaniem osoby prawnej nie byłoby możliwe uzyskanie jakichkolwiek przychodów” (wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2005 r., sygn. FSK 1049/04).

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria należy zdaniem Spółki stwierdzić, że wydatki związane z obowiązkami, jakie przepisy prawa nakładają na spółki akcyjne, w tym także i na Spółkę, w związku z organizacją WZA, powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Przede wszystkim niewątpliwie występuje tu pośredni związek przyczynowo - skutkowy między tymi wydatkami a przychodami Spółki, gdyż służą one zabezpieczeniu źródła przychodów Spółki. Z perspektywy Spółki ponoszone wydatki, o których mowa w niniejszym wniosku mają analogiczny charakter jak wydatki ponoszone na realizację innych czynności wymaganych prawem, a których zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nigdy nie budziło wątpliwości. Należą do nich np. wydatki związane z zewnętrzną obsługą księgową czy wynajmem siedziby rejestrowej.

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 19 sierpnia 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-770/10/AP: „(...) wymienione przez Spółkę wydatki, to jest: opłaty notarialne, sądowe, rejestrowe, amortyzacja programu księgowego, zakup pieczątek, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i przelewów, dzierżawa pomieszczenia, nie zostały wymienione w negatywnym katalogu kosztów zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ww. wydatki choć nie mogą. być bezpośrednio powiązane z przychodami Spółki, związane są z Jej funkcjonowaniem, a zatem stanowią koszty pośrednie. (....) wskazane wydatki jako koszty pośrednie mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, pod warunkiem, że były racjonalne co do zasady i zostały prawidłowo udokumentowane.”

Wnioskodawca podkreśla, że konieczność ponoszenia większości wydatków wskazanych w stanie faktycznym wynika z funkcjonujących przepisów prawa.

Przykładowo z Ksh wynika obowiązek m.in. okresowego zwoływania WZA (art. 395 Ksh), zamieszczania ogłoszenia o terminie WZA (art. 402 Ksh), zapewnienia obsługi informatycznej, o ile statut dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 Ksh) czy zaangażowania do niektórych czynności notariusza (art. 421 Ksh). Ponadto, zgodnie z art. 403 Ksh WZA musi odbywać się w siedzibie Spółki, a co za tym idzie, wszelkie koszty związane z jego organizacją obciążają Spółkę.

Spółka wskazuje, że na znaczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem spółki jako osoby prawnej zwrócił również uwagę NSA w wyroku z dnia 22 lutego 2006 r., II FSK 191/05: „należy podnieść, że związek pomiędzy kosztem uzyskania przychodu a przychodem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »