Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.05.2016

Rozliczenie straty dla celów podatkowych. Wyrok NSA

Z uzasadnienia: Wystąpienie straty w znaczeniu ekonomicznym, tj. wydatkowanie przez podatnika większej ilości środków, niż faktycznie uzyskane z tytułu prowadzonej działalności w danym okresie rozliczeniowym, nie może, w świetle przywołanych definicji dochodu i straty, przekładać na stratę podatkową, której wielkość determinują przychody nie objęte zwolnieniami oraz wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Innymi słowy poniesiona strata na działalności statutowej nie może obniżać dochodów z działalności pozostałej - opodatkowanej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Andrzej Jagiełło, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA del. Danuta Małysz, Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016 r.. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 372/13 w sprawie ze skargi W. w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r. oraz odsetek za zwłokę od zaliczek na ten podatek:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od W. w L. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu kwotę 7.200 (siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 23 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 372/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę W. w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z 14 stycznia 2013 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r. oraz odsetek za zwłokę od zaliczek na ten podatek.

Stan sprawy sąd administracyjny pierwszej instancji przedstawił następująco:

Decyzją 17 października 2012 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. określił W. w L. kwotę zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r. wraz z odsetkami od zaliczek na ten podatek. W badanym okresie rozliczeniowym Skarżący, deklarując dochód jako zwolniony od opodatkowania, kwotę 1.165.941,19 zł przekazał na cele niestatutowe (zapłatę odsetek budżetowych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, [...] Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta w L., Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wpłaty na Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Oceniając ten fakt, organ podatkowy stwierdził, że ww. kwoty nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: u.p.d.o.p.), co skutkuje ich opodatkowaniem. Stwierdził też, że wykazana w korekcie CIT - 8 strata ma charakter bilansowy, a nie podatkowy, co wyklucza rozliczenie jej z kwotą dochodu.

Po rozpoznaniu odwołania Strony od powyższego rozstrzygnięcia Dyrektor Izby Skarbowej w W., decyzją z 14 stycznia 2013 r., uchylił decyzję organu pierwszej instancji i określił Skarżącemu zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r. w kwocie 221.529,- zł z tytułu opodatkowania dochodu wydatkowanego na cele niestatutowe oraz wysokość odsetek od nieuregulowanego w terminie podatku dochodowego od osób prawnych za poszczególne miesiące 2009 r. w łącznej kwocie 14.743,- zł. Organ odwoławczy wskazał, że Skarżący, realizując wyłącznie statutową działalność z zakresu ochrony zdrowia, wydatkował część dochodów na cele pozastatutowe. Wydatki te nie stanowiły także kosztu uzyskania przychodu, a to poprzez wyłącznie zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 21 i ust. 1 pkt 36 u.p.d.o.p., w rezultacie powstał dochód podlegający opodatkowaniu. Odnosząc się do zarzutów odwołania, organ podatkowy stwierdził, że strona bezpodstawnie domaga się rozliczenia ww. dochodu ze stratą wynikającą z działalności statutowej, gdyż zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p. w rozliczeniu dochodu nie uwzględnia się wartości związanych z przychodami i kosztami zwolnionymi od opodatkowania. Tym samym strata w działalności statutowej - zwolnionej od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. - nie jest stratą podatkową w rozumieniu art. 7 ust. 2 ww. ustawy, ale bilansową (ekonomiczną).

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Strona zarzuciła naruszenie art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji RP, naruszenie zasady zaufania polegające na różnym rozumieniu tych samych zwrotów ustawowych i określenie zobowiązania podatkowego, podczas gdy reguły wykładni językowej wykluczają takie wnioski, naruszenie art. 217 Konstytucji RP poprzez błędne uznanie, że wydatki na cele niestatutowe odpowiadają wartości dochodu podlegającego opodatkowaniu, czego nie można wyprowadzić z zapisów ustawy i co nie spełnia wymogu kompletności, precyzji i jednoznaczności, art. 17 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 7 ust. 2 i art. 7 ust. 5 u.p.d.o.p. poprzez uznanie, że ustawodawca stosuje te same pojęcia, ale różnie je rozumie w poszczególnych przepisach ustawy, co pozwoliło na opodatkowanie dochodu, pomimo, że strona wykazała stratę podlegająca odliczeniu stosownie do art. 7 ust. 5 u.p.d.o.p.

W odpowiedzi na skargę organ podatkowy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Oddalając skargę na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012, poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.), Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »