Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.08.2013

Rozliczenie roczne: Zmiana proporcji podziału kwoty ulgi na dziecko

Z uzasadnienia: Gdy odliczenia od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty ulgi na małoletnie dziecko, obliczonej zgodnie z ust. 2 art. 27f, rodzice dokonali w ramach zgodnego ustalenia jej proporcji, na podstawie ust. 4 art. 27f, to zmiana tej proporcji również wymaga ich zgodnego współdziałania.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont Sędziowie Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz (spr.) Sędzia WSA Karol Pawlicki Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Świdłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2013 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.:

I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z dnia [...] r. nr [...];
II. stwierdza, że decyzje wymienione w punkcie pierwszym nie podlegają wykonaniu do dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w [...] na rzecz skarżącego kwotę [...],- zł (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] września 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...], na podstawie art. 21 § 1 pkt 1 i § 3, art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 dalej zwanej O.p) art. 1, art.9 ust.1 i ust.2, art. 10 ust.1 pkt 1 i pkt 2, art.22 ust.2 pkt 3, art.26 ust.1 pkt 2 lit.b), pkt 6a, pkt 9, ust.5, ust.7 pkt 1, pkt 2 i pkt 4, art.27b ust.1 pkt 2 i ust.3 art.27f, art.45 ust.1 i ust.6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz.361 ze zm. dalej zwanej: u.p.d.o.f.) określił [...] (dalej: strona, podatnik, skarżący) zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. w kwocie [...] zł. W uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z art. 27 f u.p.d.o.f., podatnicy mają prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2, na każde małoletnie dziecko w stosunku, do którego w roku podatkowym wykonują władzę rodzicielską. Odliczenie przysługuje łącznie obojgu rodzicom sprawującym władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem. Kwotę ulgi rodzice mogą odliczyć w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Jednakże, jeżeli brak jest takiego porozumienia między uprawnionymi, w opinii Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...], ulgę tę należy odliczyć w częściach równych. W związku z powyższym, organ podatkowy orzekając w pierwszej instancji uznał, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od podatku ulgi z tytułu wychowywania syna [...], w połowie wysokości, tj. w kwocie [...] zł.

Podatnik złożył odwołanie od tej decyzji, wskazując, że ma ona znamiona decyzji uznaniowej i jest daleka od ogólnie przyjętej interpretacji prawnej. Ponadto, podatnik podniósł, że jednostronna zmiana ustalonej pierwotnie przez rodziców proporcji przedmiotowego odliczenia, przez któregokolwiek z rodziców, wprowadzona po upływie terminu do złożenia zeznania, nie upoważnia organów podatkowych do równego podziału ulgi. Na poparcie swego stanowiska strona wskazała na wyrok WSA w Opolu z dnia 27.06.2012 r. sygn.akt. I SA/Op 119/12.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2012 r., na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 O.p, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego I instancji.

W uzasadnieniu decyzji podniesiono, że z akt sprawy wynika, że w złożonych przez podatników w ustawowym terminie zeznaniach podatkowych wykazali oni w PIT/O część E "okresy przysługiwania ulgi na dziecko"; odpowiednio: strona okres 12 miesięcy, zaś [...] nie uwzględniła odliczenia. Tym samym, pierwotnie złożone oświadczenia obu podatników były zgodne i zostały w pełni zaakceptowane przez organ podatkowy.

Jednakże, w korekcie zeznania podatkowego za 2011 rok, małżonka strony uwzględniła w nowo złożonym załączniku PIT/O całoroczny okres ulgi prorodzinnej, dokonując też stosownego odliczenia w pełnej wysokości w skorygowanym rozliczeniu podatkowym. Ta korekta, uznana została następnie przez organ podatkowy, za zmianę wcześniejszego sposobu rozliczenia ulgi prorodzinnej. Ponieważ w jej wyniku doszło do przekroczenia łącznego limitu ulgi przypadającego na obojga rodziców, w toku czynności sprawdzających, Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] wskazał na konieczność równego jej podziału, tj. odliczenia połowy rocznej kwoty, czego [...] dokonała w kolejnej korekcie zeznania podatkowego. Podkreślono, że zgodnie z art. 81 § 1 O.p., jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji, w myśl art. 81 § 2 O.p. następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn złożenia korekty. Nie budzi zatem wątpliwości, że każdy z podatników, w ustawowym okresie, może dowolnie korygować swoje zeznania podatkowe. Zatem, należy uznać, że [...] złożyła korektę zeznania podatkowego zgodnie z literą prawa. Tym samym, co istotne w przedmiotowej sprawie, skutecznie złożona przez małżonkę podatnika korekta wskazuje, że pomiędzy rodzicami małoletniego [...], nie doszło do zgodnego podziału ulgi prorodzinnej, co w konsekwencji doprowadziło do przekroczenia jej łącznego limitu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy art. 27f u.p.d.o.f., organ odwoławczy stwierdził, że w związku z brakiem ustalenia pomiędzy uprawnionymi zgodnych proporcji kwoty opisanej ulgi, należało dokonać równego jej podziału pomiędzy obojga rodziców małoletniego [...], co Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] uczynił w zaskarżonej decyzji. Odnosząc się do powołanego przez stronę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - wskazano, że orzeczenie to nie stanowi źródła materialnego prawa podatkowego. Wydany wyrok, zapadł w indywidualnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie orzeczenie to jest wiążące.

[...] wniósł skargę na powyższą decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której podtrzymał wszystkie argumenty przedstawione w dotychczasowym toku całego postępowania.

W odpowiedzi na skargę organ II instancji wniósł o jej oddalenie, podtrzymując w całości swoje stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest sposób rozliczenia ulgi prorodzinnej przypadającej na obojga rodziców, z tytułu wychowywania jednego dziecka.

Zasady korzystania z przedmiotowej ulgi reguluje przepis art. 27 f u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 27 f ust. 1 u.p.d.o.f., od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27 b podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

wykonywał władzę rodzicielską,

pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Natomiast stosownie do art. 27f ust. 2 tej ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której m...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »