Rozliczenie roczne: Ulga prorodzinna a dochody dziecka

Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 6 ust 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzając zasady preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci pełnoletnie, uczące się, określił łączną wysokość dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej oraz dochodów ze zbycia papierów wartościowych, której osiągnięcie przez dziecko nie powoduje utraty prawa do preferencyjnego rozliczenia przez osobę samotnie je wychowującą. O ile dochód opodatkowany na zasadach określonych w art. 30b będzie odpowiadać dochodowi zdefiniowanemu w art. 9 ust 2 ustawy, to dla ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 konieczne jest wyliczenie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 26 ustawy.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Grabowska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Artur Adamiec,, Sędzia WSA Mirosław Surma, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Anna Szyszka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 20 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi E.M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.:

1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji;
2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości;
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz E. M. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w K. decyzją z dnia [...] 2012 r. nr [...]utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...]2010 r. nr [...]określającą E.M. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. w kwocie [...]zł.

W motywach rozstrzygnięcia organ wskazał, że istotą sporu jest sposób ustalenia dochodu uzyskanego ze stosunku pracy przez pełnoletniego syna E. M. w kontekście możliwości skorzystania przez podatniczkę z preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych jako osoby samotnie wychowującej dziecko oraz odliczenia ulgi na dziecko. Przywołując treść art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) dalej p.d.o.f. wyjaśnił, że podatnik ma prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodu jako osoba samotnie wychowująca dziecko, gdy spełnione są równocześnie wszystkie przesłanki: podatnik jest jedną z osób wymienionych w powołanym przepisie, samotnie wychowuje dziecko w roku podatkowym, w przypadku, gdy dziecko jest pełnoletnie, to do ukończenia 25 roku życia winno uczyć się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub o szkolnictwie wyższym (obowiązujących w Polsce lub innym niż RP państwie), dziecko nie osiągnęło dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (czyli według zasad ogólnych) lub w art. 30 b (dochód z kapitałów pieniężnych) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3.089 zł oraz tak do podatnika jak i dziecka nie mają zastosowania przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub podatku tonażowym.

E. M., za rok 2010 złożyła zeznanie podatkowe PIT-37, rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych w sposób przewidziany w art. 6 ust. 4 p.d.o.f., tj. jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Z okazanego w toku postępowania wyroku z dnia 3 listopada 1998 r. sygn. akt I C.1670/98 o rozwiązaniu przez rozwód jej małżeństwa wynika, że wykonywanie władzy rodzicielskiej nad synem R. M. zostało powierzone matce. R. M. (ur. 2 października 1986 r.) w 2010 r. był studentem studiów stacjonarnych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, do dnia 3 września 2010 r. na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia zakończonych egzaminem licencjackim, a od 2 października 2010 r. na studiach stacjonarnych drugiego stopnia. W 2010 r. pracował na podstawie umowy o pracę i osiągnął przychód w wysokości 3.873,12 zł. Płatnik pomniejszył przychód o koszty uzyskania przychodu w kwocie 417,18 zł, składkę na ubezpieczenie społeczne w kwocie 531,01 zł i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 233,93 zł.

Organ przywołując treść przepisu art. 9 ust 2 oraz art. 26 ust. 1 p.d.o.f. wskazał, że z brzmienia tych przepisów wynika, iż ustawodawca jasno w treści ustawy podatkowej zdefiniował pojęcie dochodu (art. 9 ust 2), odróżniając jednocześnie w treści art. 26 od tegoż dochodu - podstawę opodatkowania (podstawę obliczenia podatku). W przepisie art. 6 ust. 4 ustawy podatkowej określając warunki dla skorzystania z preferencyjnego rozliczenia podatku dla osoby samotne wychowującej w roku podatkowym dziecko, ustawodawca wyraźnie odesłał do kwoty dochodu (a nie podstawy opodatkowania). Natomiast użyte w przepisie sformułowanie "dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b" dotyczy kategorii dochodów, które winny być brane pod uwagę, tj. wszystkie, które rozlicza się zgodnie ze skalą podatkową (np. ze stosunku pracy, z umów zleceń i o dzieło, itp.) lub w sposób przewidziany w art. 30b ustawy (np. z kapitałów pieniężnych).

Podatniczka, co wynika z przedłożonych dokumentów jest osobą samotnie wychowującą w roku podatkowym dziecko, które nie ukończyło 25 roku życia i uczy się w szkole wyższej (Uniwersytet). Zatem, aby ustalić czy istnieje uprawnienie do zastosowania preferencyjnego rozliczenia podatku za rok 2010 należało zbadać, czy osiągnięty przez syna podatniczki dochód ze stosunku pracy nie przekracza kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku (556,02 zł/18%=3.089 zł). R. M. ze stosunku pracy uzyskał przychód w wysokości 3.873,12 zł. Po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu w kwocie 417,18 zł - stosownie do powołanego art. 9 ust. 2 ustawy - syn Podatniczki w roku 2010 osiągnął dochód w wysokości 3.455,94 zł. Oznacza powyższe, że organ podatkowy pierwszej instancji prawidłowo uznał, iż podatniczce nie przysługuje rozliczenie podatku dochodowego za rok 2010 na zasadach określonych w przepisie art. 6 ust. 4 ustawy podatkowej, bowiem nie zostały spełnione wszystkie warunki uprawniające do rozliczenia podatku przez osobę samotnie wychowująca dziecko w roku podatkowym.

W ocenie organu nie jest także zasadny zarzut odwołania, iż podatniczka niezasadnie została pozbawiona przez organ podatkowy pierwszej instancji możliwości odliczenia ulgi na dziecko.

Dla skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27f p.d.o.f. koniecznym jest spełnienie warunków - osiągnięcie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, określonej w art. 27 p.d.o.f., wychowywanie w roku podatkowym dzieci własnych lub przysposobionych m.in. dzieci do ukończenia 25 roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej, wykazanie podatku (po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne) oraz brak zastosowania w stosunku do dziecka przepisów art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem najmu prywatnego), ustawy o podatku tonażowym.

Podatniczka w zeznaniu rocznym PIT-37 za rok 2010 wykazała przychód ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście i praw autorskich w łącznej wysokości 112.389,22 zł, koszty uzyskania przychodu w łącznej kwocie 11.854,30 zł. W 2010 r. studiujący syn R. M. podjął pracę na podstawie umowy o pracę i uzyskał przychód w wysokości 3.873,12 zł oraz koszty uzyskania przychodu w kwocie 417,18 zł. Zatem dochód z tego tytułu R. M. wyniósł 3.455,94 zł i był wyższy od limitu (3.089 zł) uprawniającego podatniczkę do skorzystania z odliczenia z tytułu sprawowania władzy rodzicielskiej. Prawidłowo zatem organ podatkowy pierwszej instancji uznał, iż podatniczka nie spełniła wszystkich wymienionych w ustawie przesłanek do skorzystania z odliczenia od podatku "ulgi prorodzinnej". Uzyskanie przez pełnoletnie dziecko dochodu w kwocie 3.455,94 zł pozbawia podatniczkę możliwości rozliczenia uzyskanych dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci jak również skorz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »