Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.01.2016

Rozliczenie przychodów i kosztów z tytułu obrotu kryptowalutą Bitcoin

Pytanie podatnika: Czy rozliczając podatek dochodowy PIT za rok 2015 Wnioskodawca może wykazać równowartość (w złotych według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu) nabytych jednostek rozliczeniowych „kryptowaluty Bitcoin”, jako koszt uzyskania przychodu z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2015 r., który wpłynął za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 21 września 2015 r. (identyfikator poświadczenia ePUAP - UPP5595354), uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2015 r., które wpłynęło do tutejszego Organu za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 3 grudnia 2015 r. (identyfikator poświadczenia ePUAP - UPP6181971), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia poniesionych wydatków na zakup kryptowaluty Bitcoin - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 2 grudnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-583/15-2/MD, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 2 grudnia 2015 r. (data odbioru 2 grudnia 2015 r.). W dniu 3 grudnia 2015 r. do Organu podatkowego wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, nadana za pośrednictwem platformy ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będąc osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dokonał w 2015 r. zakupu jednostek rozliczeniowych „kryptowaluty Bitcoin” (opierającej się na zaimplementowanej w formie informatycznej, rozproszonej i kryptograficznie zabezpieczonej bazie danych o dokonywanych transakcjach). Technologia stojąca u podstaw „kryptowaluty Bitcoin” pozwala na nabywanie jednostek rozliczeniowych, które mogą być przedmiotem obrotu na wolnym rynku i reprezentują tym samym określoną wartość, która może być w drodze transakcji wymieniona na wartości pieniężne, usługi lub towary. Wnioskodawca zakupu dokonał poprzez zawarcie transakcji na tak zwanej „giełdzie” prowadzonej w Internecie pod adresem www.bitcurex.com pod firmą B... przez „D.... Sp. z o. o.” Sp. k. zarejestrowaną w Polsce. Przedmiotem działalności tej Spółki jest zapewnienie możliwości automatycznego kojarzenia kontrahentów (Użytkowników), celem zawierania przez nich transakcji kupna (BXD)/sprzedaży (ASK) jednostek rozliczeniowych „kryptowaluty Bitcoin”. Oferty są rejestrowane przez serwis w tabeli ofert. W drodze kilku transakcji dokonał nabycia jednostek rozliczeniowych „kryptowaluty Bitcoin” reprezentowanych przez zapis cyfrowy w formie kryptograficznej, do której posiada wyłączny dostęp umożliwiający Mu dysponowanie nimi w sposób dowolny. Transakcje nabycia zostały dokonane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem ww. giełdy z anonimowanymi (nieznanymi Wnioskodawcy i niemożliwymi do ustalenia) innymi użytkownikami serwisu. Zakupu dokonał, za posiadane środki pieniężne w walucie Euro, które przelał ze swojego rachunku bankowego, na rachunek operatora giełdy. Środki te zostały zarejestrowane przez operatora giełdy na koncie użytkownika Wnioskodawcy i za te środki, w walucie Euro, dokonał transakcji zakupu jednostek rozliczeniowych „kryptowaluty Bitcoin”. Zakup udokumentowany został poprzez zachowanie potwierdzenia przelewu środków pieniężnych z rachunku bankowego Wnioskodawcy, na rachunek operatora giełdy, oraz wyciągiem z rejestru transakcji w formie pliku elektronicznego, w którym zarejestrowane są: transakcje nabycia, rodzaj zlecenia, waluta zlecenia, wartość transakcji w walucie, liczba jednostek rozliczeniowych Bitcoin, cena jednostki rozliczeniowej w danej transakcji i numer transakcji. Nabyte jednostki „kryptowaluty Bitcoin” nie zostały przez Wnioskodawcę sprzedane w roku podatkowym, w którym zostały nabyte i posiada je nadal w swojej wyłącznej dyspozycji. Zamierza zbyć te jednostki rozliczeniowe w przyszłości, tym samym osiągnie w przyszłym (nieokreślonym bliżej) czasie przychód, który zamierza opodatkować. Jednocześnie w tym samym roku podatkowym - 2015 r. - Wnioskodawca osiągnął przychód z tytułu udzielenia licencji (w drodze umowy cywilnoprawnej) na publikację artykułów literackich Jego autorstwa. Licencji udzielił na rzecz M.... Sp. z o.o., zarejestrowanej w Polsce, w zakresie wykorzystania na stronie internetowej i w publikacji w formie tzw. e-booka, napisanych przez Wnioskodawcę osobiście artykułów publicystyczno-historycznych.

W piśmie z dnia 3 grudnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • sprzedaż „kryptowaluty Bitcoin” nie będzie się odbywała w ramach działalności gospodarczej,
 • sprzedaż „kryptowaluty Bitcoin” nie nastąpi w 2015 r.,
 • przychody z tytułu udzielania licencji (na rzecz M.... Spółka z o.o., o których mowa we wniosku) stanowią przychody, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy rozliczając podatek dochodowy PIT za rok 2015 Wnioskodawca może wykazać równowartość (w złotych według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu) nabytych jednostek rozliczeniowych „kryptowaluty Bitcoin”, jako koszt uzyskania przychodu z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy Wnioskodawca może w tej samej deklaracji - jako przychód z tytułu praw majątkowych, o których mowa w art. 18, do których nie stosuje się 50% kosztów uzyskania przychodu - wykazać kwotę „zero złotych” w związku z tym, że nie dokonał w roku podatkowym transakcji zbycia posiadanych jednostek rozliczeniowych „kryptowaluty Bitcoin”?
 3. Czy wypełniając deklarację podatkową za 2015 r., w której zostałyby wykazane przychody z tytułu udzielenia licencji (do których miałyby zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy) oraz 50% koszty uzyskania tych przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy, a tym samym osiągnąwszy dochód z tego tytułu - Wnioskodawca może dokonać zsumowania tego dochodu, z ewentualną stratą wynikającą z różnicy pomiędzy przychodami i kosztami uzyskania przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18, do których nie mają zastosowania 50% koszty uzyskania przychodów, na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy (tym samym pomniejszając dochód podatkowy z tytułu udzielania licencji na publikację artykułów, o koszt nabycia jednostek rozliczeniowych „kryptowaluty Bitcoin”)?

Zdaniem Wnioskodawcy, kierując się analogiczną interpretacją do wywiedzionej w interpretacji indywidualnej wydanej przez Izbę Skarbową w Poznaniu (ILPB2/415-741/14-TR), a także wydaną przez Izbę Skarbową w Warszawie (IPPB1/415-276/14-4/EC) - Wnioskodawca argumentuje co następuje.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały określone źródła przychodów, gdzie między innymi w pkt 7 wymienia się przychód z tytułu praw majątkowych. Stosownie do treści tegoż przepisu, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. W myśl art. 18 ustawy o podatku od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Katalog zawarty w ww. przepisie nie ma charakteru zamkniętego, co oznacza, że także przychody uzyskiwane przez podatników z innych praw majątkowych (z ich posiadania, wykorzystywania), jak również odpłatnego zbycia tych praw, stanowią przychody z praw majątkowych, o których mowa w ww. przepisie.

Przez prawa majątkowe, o których mowa w cyt. art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć prawa podmiotowe, które mogą występować w trzech postaciach: roszczeń, uprawnień kształtujących i zarzutów. Jednym z podziałów praw podmiotowych, jaki jest dokonywany w doktrynie, jest podział na prawa majątkowe i prawa niemajątkowe. Podstawą dokonania tego podziału jest interes, jaki one realizują. Prawa majątkowe związane są z interesem ekonomicznym danego podmiotu. W doktrynie prawa podatkowego przez prawa majątkowe, rozumie się prawa podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego, związane z jego majątkiem, charakteryzujące się dwoma podstawowymi cechami, tj.: działalnością (mogą być przedmiotem-obrotu), posiadaniem określonej wartości majątkowej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji waluty, banknotów i monet, jako środków płatniczych. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r., poz. 908, z późn. zm.) wskazano, że znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze (art. 31 tej ustawy). Znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 32 ustawy o Narodowym Banku Polskim). W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1232) w art. 1 ust. 1 określono zasady wydawania i używania elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym instrumentów pieniądza elektronicznego oraz prawa i obowiązki stron umów o elektroniczny instrument płatniczy (...). „Kryptowaluta Bitcoin” jako system wirtualnej pseudo waluty nie posiada uregulowania w przepisach prawa i nie posiada żadnego centralnego organu, ani jakiejkolwiek instytucji sprawującej nad nią nadzór. Na gruncie polskiego prawa jednostek Bitcoin nie można traktować na równi z prawnym środkiem płatniczym, bowiem nie funkcjonują one jako instrument rynku pieniężnego w rozumieniu odrębnych przepisów. W świetle obowiązujących przepisów praw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »