Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rozliczenie roczne PIT

03.04.2019

Rozliczenie PIT z dzieckiem nie dla zawieszonego przedsiębiorcy

Pytanie: Wnioskodawca zawiesił działalność 27 lipca 2016 r. Przez cały rok 2018 r. według Urzędu Skarbowego był podatnikiem podatku liniowego - 19%, choć nie ma żadnych dochodów z tego tytułu. Jedyny dochód Wnioskodawcy pochodzi z pracy najemnej z tytułu umowy o pracę. Wnioskodawca zaznacza również, że od maja 2018 r. jest bezrobotny. Czy w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej i nie uzyskiwania żadnych dochodów z tego tytułu Wnioskodawcy przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2019 r. (data wpływu 21 stycznia 2019 r.), uzupełnionym pismem złożonym dnia 18 marca 2019 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia się w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 18 marca 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia się w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca złożył rozliczenie PIT-37 za rok 2017 jako rodzic samotnie wychowujący dziecko mając zawieszoną działalność gospodarcza. Data zawieszenia działalności gospodarczej to dzień 27 lipca 2016 r. Wnioskodawca w dniu 11 stycznia 2019 r. otrzymał wezwanie od Naczelnika Urzędu Skarbowego do złożenia korekty zeznania PIT-37 za rok 2017. W uzasadnieniu wezwania podano, że Wnioskodawca nie mógł rozliczyć się jako samotnie wychowujący dziecko ponieważ ma zarejestrowaną działalność opodatkowaną podatkiem liniowym - co skutkuje zwrotem kwoty 1112,04 zł. Wnioskodawca powziął wątpliwość dlaczego zawieszenie działalności gospodarczej wyklucza podatnika z możliwości rozliczania jako rodzica samotnie wychowującego dziecko skoro wskutek zawieszenia działalności nie ma obowiązku np. płacenia ZUS, regulowania podatku 19%, nie można wystawiać/rozliczać faktur i rozliczać VAT, czyli w rzeczywistości „firma” nie działa. Wnioskodawca wskazuje, że zawieszenie oznacza, że nie wykazuje dochodów z działalności gospodarczej i interpretacja, iż dalej ma rozliczać się jako płatnik podatku liniowego - 19% jest według Niego nielogiczna. Wnioskodawca zaznacza także, że podstawą do rozliczeń powinno być źródło dochodu, a nie to czy ma dokument o zawieszeniu lub wyrejestrowaniu działalności gospodarczej. Wnioskodawcę dziwi fakt, że ze zmianą sposobu rozliczania się z pracy najemnej na prowadzenie działalności gospodarczej automatycznie przestaje się być rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Wnioskodawca do końca kwietnia 2019 r. ma złożyć zeznanie podatkowe za 2018 r. i sytuacja będzie taka jak opisana powyżej, ponieważ przez cały rok 2018 r. według Urzędu Skarbowego był podatnikiem podatku liniowego - 19%, choć nie ma żadnych dochodów z tego tytułu. Jedyny dochód Wnioskodawcy pochodzi z pracy najemnej z tytułu umowy o pracę. Wnioskodawca zaznacza również, że od maja 2018 r. jest bezrobotny. Córkę, która aktualnie jest studentką III roku Uniwersytetu …, wychowuje sam od 15 lat. W dniu 11 stycznia 2019 r. nastąpiło wykreślenie działalności z rejestru CEIDG.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca mógł rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko za rok 2017 zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mając zawieszoną działalność gospodarczą?
 2. Wnioskodawca może rozliczyć się jako samotnie wychowujący rodzic za rok 2018?

Zdaniem Wnioskodawcy, mógł rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko za rok 2017 zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach PIT-37, ponieważ w roku 2017 nie uzyskał żadnych przychodów z działalności gospodarczej, która została zawieszona w dniu 27 lipca 2016 r. W ocenie Wnioskodawcy może również rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko za rok 2018 zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach PIT-37, ponieważ w roku 2018 nie uzyskał żadnych przychodów z działalności gospodarczej, która została zawieszona w dniu 27 lipca 2016 r. i wykreślona z rejestru CEIDG w dniu 11 stycznia 2019 r. Ponadto, Wnioskodawca uważa, że przedstawiony powyżej opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego pokazuje, że wykładnia przepisów podanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego nie uwzględnia interesu podatnika i jest jedynie suchą interpretacją zapisów w ustawach, zresztą nieprecyzyjną, niemającą nic wspólnego z rzeczywistością. Wnioskodawca wnosi o pozytywne rozpatrzenie swojego zapytania zarówno w kwestii przedstawionego stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r. od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 1. małoletnie,
 2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3. do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Z kolei w myśl art. 6 ust. 4 ww. ustawy w brzmieniu obowiązując...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »