Rozliczenie kosztów autorskich od programów komputerowych

Pytanie podatnika: Czy opisane powyżej zdarzenie jest wystarczającą przesłanką do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w roku 2014? Czy jest wymagane prowadzenie ewidencji prac programistów-twórców? Czy 50% koszty uzyskania przychodów oblicza się od wynagrodzenia pomniejszonego o czas przerw na posiłek, urlopu wypoczynkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2014 r. (data wpływu 23 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 23 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
Spółka zatrudnia dwóch pracowników - programistów w ramach umowy o pracę, do wynagrodzeń których stosuje koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł. W 100% wynagrodzenie jest płacone za pisanie programów komputerowych pod indywidualne potrzeby Spółki, ponieważ do wyłącznych obowiązków programistów należy pisanie programów komputerowych, cały czas jest poświęcany na te czynności (z wyłączeniem przerwy 15- minutowej na posiłek i urlopu wypoczynkowego). Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy programistów.

W umowach o pracę z programistami zawarto klauzulę:
„Strony ustalają, że wszelkie autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych stworzonych przez Pracownika należą do Pracodawcy; wyłącza się prawo powrotu autorskich praw majątkowych do utworu i własności przedmiotu na którym utrwalono utwór do twórcy, pomimo nie przystąpienia przez Pracodawcę w okresie 2 lat od daty przyjęcia utworu do jego rozpowszechnienia; z chwilą przyjęcia utworu Pracodawca nabywa własność przedmiotu na którym utwór utrwalono; Pracodawcy przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia dla twórcy z wyłączeniem prawa tego pierwszeństwa nawet jeżeli w ciągu 6 m-cy nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie 2 lat od daty przyjęcia utworu nie zostanie on opublikowany; zastrzega się nazwę Pracodawcy do uwidaczniania na przedmiotach, na których utwór utrwalono albo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu."

Programista tworzy i dokumentuje programy komputerowe (kody źródłowe) -100% jego wynagrodzenia przypada za przeniesienie praw autorskich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy opisane powyżej zdarzenie jest wystarczającą przesłanką do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w roku 2014?
  2. Czy jest wymagane prowadzenie ewidencji prac programistów-twórców, jeżeli tak to jakie powinna zawierać elementy, a może wystarczy ewidencja czasu pracy pracownika?
  3. Czy 50% koszty uzyskania przychodów oblicza się od wynagrodzenia pomniejszonego o czas przerw na posiłek, urlopu wypoczynkowego?

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz interpretacją Ministra Finansów koszty uzyskania przychodów przy umowach o pracę, w wysokości 50%, stosowane do twórców, można stosować do pracowników-programistów, którzy korzystają z praw autorskich zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), ponieważ są spełnione odpowiednie wymogi. W umowie o pracę ustalono, że całość wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, został określony w zakresie obowiązków pracowniczych zakres prac twórczych, postacie tworzonych utworów, więc efekt tych prac jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów. W odpowiedzi na zapytanie Spółki o status autorsko- prawny pracowników zatrudnionych na stanowisku programisty, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznało w piśmie z dnia 18 grudnia 2013 r. znak: DWIM/1466/13., że pracownik zatrudniony na stanowisku programisty, do którego obowiązków należy wyłącznie pisanie programów komputerowych zachowuje status twórcy programów komputerowych stworzonych w ramach stosunku pracy (w tym znaczeniu, że zachowuje on osobiste prawa autorskie), nawet jeśli nie przysługują mu majątkowe prawa autorskie do tych programów (z powodu nabycia ich przez Pracodawcę). Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z 16 lutego 2010 r. sygn.. akt I SA/Kr 1454/09: „Prawo do zastosowania podwyższonej stawki kosztów uzyskania przychodów nie jest związane z rodzajem umowy wiążącej twórcę z podmiotem wypłacającym wynagrodzenie. Ważne jest, by uzyskujący przychód był twórcą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz by uzyskane wynagrodzenie było związane z korzystaniem przez niego z praw do utworu; udzieleniem licencji na korzystanie przez niego z praw do utworu, artystycznym wykonaniem (prawa pokrewne) bądź innym rozporządzeniem prawami autorskimi." Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. akt I ACa 234/08 z dnia 4 listopada 2008 r. „działalność będąca utworem w rozumieniu prawa autorskiego musi się odróżniać od innych takich samych przejawów działalności twórczej w sposób świadczący o jej swoistości, oryginalności, niepowtarzalności." Ten warunek jest spełniony, ponieważ tworzone przez programistów programy komputerowe są nowatorskie, pisane pod kątem specyficznej działalności Spółki jako podmiotu leczniczego. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. akt I SA/Gl 903/07 z 15 kwietnia 2008 r. jednym z obowiązków, które należy spełnić, aby móc zastosować koszty uzyskania przychodu według stawki 50%, jest ustalenie wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich.

W interpretacjach podatkowych i wyrokach sądowych: wyrok WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 1314/09 z dnia 15 stycznia 2010 r. pojawia się wymóg określenia zakresu prac twórczych i nietwórczych, tj. takich, które uprawniają do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i takich, które do tego nie uprawniają. Spółka prowadzi ewidencję czasu pracy programistów, gdzie jest wskazane jakie prace programista wykonywał: twórcze czy nietwórcze. Uważa, że zawierając w umowie o pracę programistów powyższe informacje oraz prowadząc ewidencję czasu pracy, ma podstawę do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »