Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.05.2015

Rozliczenie i dokumentowanie rabatu w świetle ustawy o VAT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawarł umowę z jednym ze swoich głównych odbiorców, zgodnie z którą po zakończeniu roku kalendarzowego Wnioskodawca udzieli odbiorcy rabatu. Rabat zostanie udzielony względem dostaw zafakturowanych w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego. Rozliczenie rabatu nastąpi proporcjonalnie w stosunku do wszystkich dostaw w ustalonym okresie. Rabat zostanie rozliczony w formie zbiorczej faktury korygującej wystawionej do 31 stycznia 2015. Czy postanowienia umowy dotyczące wyliczenia rabatu i udokumentowania rabatu pozostają w zgodzie z dyspozycją art. 106j ust. 3 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczenia i udokumentowania rabatu w świetle art. 106j ust. 3 ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczenia i udokumentowania rabatu w świetle art. 106j ust. 3 ustawy o VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zajmuje się produkcją i sprzedażą elementów wykończeniowych do tarasów i balkonów. Swoje wyroby sprzedaje poprzez sieć współpracujących firm. Ma zawarte umowy handlowe ze swoimi odbiorcami. W roku bieżącym Wnioskodawca zawarł umowę z jednym ze swoich głównych odbiorców. Umowa przewiduje postanowienie, że po zakończeniu roku kalendarzowego Wnioskodawca udzieli odbiorcy rabatu.

Sposób wyliczenia rabatu ustala § 2 pkt 11 umowy, który brzmi następująco:

"Strony zgodnie oświadczają, ze zamawiający uzyska rabat od zrealizowanego rocznego obrotu netto za 2014 rok w wysokości jak poniżej:

1% od obrotu 700 000 PLN,
2% od obrotu 1 000 000 PLN,
3% od obrotu 1 300 000 PLN,
4% od obrotu 1 600 000 PLN,
5% od obrotu 2 000 000 PLN."

Wg umowy obrotem netto jest wartość towaru zafakturowanego przed Wnioskodawcę w okresie rozliczeniowym (rocznym), uwzględniający wartości wynikające z wystawianych w danym okresie faktur korygujących. Wnioskodawca będzie dokumentować udzielenie rabatu w jednej wysokości wystawiając zbiorczą fakturę korygującą.

Sposób dokumentowania i przyznania rabatu ustala § 2 pkt 13 w następujący sposób:

"Rabat zostanie udzielony względem dostaw zafakturowanych w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego, a w przypadku gdyby wysokość obrotu za ostatni miesiąc kalendarzowy była niższa niż wysokość należnego odbiorcy rabatu, rabat zostanie udzielony w stosunku do poprzedniego lub poprzednich miesięcy kalendarzowych. Rabat zostanie rozliczony w formie zbiorczej faktury korygującej, wystawionej przez Dostawcę do dnia 31 stycznia 2015 roku. Strony niniejszym potwierdzają, że udzielony rabat dotyczy wszystkich dostaw w okresie lub odpowiednio w okresach wskazanych powyżej."

Spółka planuje zmienić aneksem do umowy dotychczasowe brzmienie § 2 pkt 13, który otrzymałby następującą treść:

"Rabat zostanie udzielony względem dostaw zafakturowanych w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego. W przypadku gdyby wysokość obrotu za ostatni miesiąc kalendarzowy była niższa lub równa niż wysokość należnego odbiorcy rabatu, rabat zostanie udzielony do wszystkich dostaw poprzedniego lub poprzednich miesięcy kalendarzowych, w których łączna wysokość obrotu przewyższy wysokość należnego odbiorcy rabatu. Rozliczenie rabatu nastąpi proporcjonalnie w stosunku do wszystkich dostaw w ustalonym okresie.

Rabat zostanie rozliczony w formie zbiorczej faktury korygującej, wystawionej przez Dostawcę do dnia 31 stycznia 2015 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy postanowienia umowy dotyczące wyliczenia rabatu i udokumentowania rabatu zgodnie z nowym brzmieniem § 2 pkt 13 pozostają w zgodzie z dyspozycją art. 106j ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana umowy z kontrahentem podyktowana jest negatywnym stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zawartym interpretacji podatkowej nr IBPP1/443-542/14/ES z dnia 1 września 2014 roku. Stanowisko Wnioskodawcy jako zdarzenie przyszłe zostało uznane za nieprawidłowe.

Stąd planowana zmiana umowy w formie aneksu. Nowy § 2 pkt 13 otrzymałby następującą treść: "Rabat zostanie udzielony względem dostaw zafakturowanych w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego. W przypadku gdyby wysokość obrotu za ostatni miesiąc kalendarzowy była niższa lub równa niż wysokość należnego odbiorcy rabatu, rabat zostanie udzielony do wszystkich dostaw poprzedniego lub poprzednich miesięcy kalendarzowych, w których łączna wysokość obrotu przewyższy wysokość należnego odbiorcy rabatu. Rozliczenie rabatu nastąpi proporcjonalnie w stosunku do wszystkich dostaw w ustalonym okresie.

Rabat zostanie rozliczony w formie zbiorczej faktury korygującej, wystawionej przez Dostawcę do dnia 31 stycznia 2015 roku."

W treści zachowana jest proporcjonalność rabatu do wszystkich dostaw w ustalonych okresach i eliminuje kwestię ewentualnego opodatkowania z tytułu nieodpłatnego przekazania towarów na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy nowy § 2 pkt 13 umowy pozostaje w zgodzie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jak stanowi art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna - art. 29a ust. 14 cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyją...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »