Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.08.2012

Rozliczenie faktury korygującej przy przedawnieniu zobowiązania

Pytanie podatnika: Czy w związku z upływem czasu (pięcioletni okres) Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnienia w ewidencji - rejestrze VAT fakturę korygującą z dnia 24 stycznia 2012 r. wystawioną do faktur VAT z 2006 r.? Czy nie nastąpiło przedawnienie a zatem i brak możliwości dokonania korekty podatku VAT w miesiącu otrzymania korekty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2011 r. (data wpływu do tut. organu 29 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie ma obowiązek uwzględnić w ewidencji fakturę korygującą z dnia 24 stycznia 2012 r. wystawioną do faktur VAT z dnia: 19 czerwca 2006 r., 14 września 2006 r., 16 października 2006 r. oraz do faktury korygującej VAT z dnia 19 grudnia 2006 r. w przypadku wystąpienia przedawnienia wynikającego z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2012 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie ma obowiązek uwzględnić w ewidencji fakturę korygującą z dnia 24 stycznia 2012 r. wystawioną do faktur VAT z dnia: 19 czerwca 2006 r., 14 września 2006 r., 16 października 2006 r. oraz do faktury korygującej VAT z dnia 19 grudnia 2006 r. w przypadku wystąpienia przedawnienia wynikającego z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 31 maja 2006 r. Wnioskodawca zawarł umowę, której przedmiotem była dostawa, montaż i rozruch maszyny do pakowania kulistych lizaków z Dostawcą tj. firmą PHU „X” Umowa została zawarta na podstawie oferty z dnia 26 maja 2006 r. Choć maszyna była dostarczona w październiku 2006 r. niemal od samego początku jej uruchomienie stwarzało problemy techniczne. Kilkakrotnie konieczne były wizyty serwisowe (1-sza 25 października 2006 r., kolejna 7 listopada 2006 r.). Wady nie zostały usunięte maszyna w dalszym ciągu nie nadawała się do umówionego użytku. Po uznaniu, iż wad usunąć się nie da i mają one charakter istotny powodujący, iż rzecz nie nadaje się do umówionego użytku a nadto, iż maszyna nie spełnia parametrów z oferty dostawy, pismem z dnia 14 listopada 2006 r. Wnioskodawca odstąpił od umowy.

Wnioskodawca wezwał jednocześnie Dostawcę do zwrotu części zapłaconej ceny oraz do odbioru wadliwej maszyny. Wnioskodawca wyznaczył termin na zwrot ceny i odbiór maszyny na dzień 30 listopada 2006 r. Wezwanie to zostało następnie powtórzone dnia 1 grudnia 2006 r. przez Kancelarię Prawną.

Zakup przedmiotowej maszyny został udokumentowany następującymi dokumentami:

1. Faktura VAT nr ... z dnia 19 czerwca 2006 r. - I rata (zaliczka 60%) na kwotę 97.066,50 zł netto i 118.421,13 zł brutto,
2. Faktura VAT nr ... z dnia 14 września 2006 r. - II rata (40%) na kwotę 67.309,00 zł netto i 82.116,98 zł brutto.

Zatem łączna wartość faktur to 164.375,50 zł netto i 200.538,11 zł brutto.

3. Faktura VAT nr .... z dnia 16 października 2006 r. - duplikat z dnia 15 grudnia 2006 r. - będąca de facto korektą wartości pokazanej powyżej o kwotę (in plus) 5.200,00 zł netto i 6.344,00 zł brutto do wartości 169.575,50 zł netto i 206.882,11 zł brutto z tytułu poniesionych kosztów transportu lotniczego i odprawy celnej,
4. Faktura korygująca VAT nr .... z dnia 19 grudnia 2006 r. - korekta wartości (łącznej z punktów 1-3) wynoszącej 169.575,50 zł netto i 206.882,11 zł brutto (in minus) do kwoty 160.208,50 zł netto i 195.454,37 zł brutto - w zakresie rozliczenia kosztów transportu i odprawy (uznanie sprzeciwu Wnioskodawcy co do wysokości naliczonych kosztów dodatkowych a związanych z kosztami transportu i odprawy celnej).

Dostawca nie zareagował na oświadczenie z dnia 14 listopada 2006 r. o odstąpieniu od umowy.

Dostawca mimo odstąpienia przez Wnioskodawcę od umowy w dalszym ciągu zmierzał do naprawienia maszyny do stanu jak z oferty. Niestety okazało się, że maszyna nadal nie może osiągnąć pełnej mocy rozruchowej i jednym słowem nie spełnia wymagań postawionych w ofercie przez Dostawcę. Mimo kolejnych wizyt serwisantów, jakie miały miejsce od początku roku 2007 nie udało się przedmiotowej maszyny doprowadzić do parametrów ofertowych. W rezultacie została przez Firmę Wnioskodawcy zlecona niezależna ekspertyza wykonana przez rzeczoznawcę z ... z dnia 30 kwietnia 2007 r., która jednoznacznie stwierdziła, iż maszyna nie nadaje się do umówionego użytku i nie spełnia oferowanych w ofercie parametrów. Ekspertyza ta została przesłana do Dostawcy dnia 7 maja 2007 r.

Do Dostawcy została także przesłana propozycja zawarcia ugody przedsądowej z dnia 6 lipca 2007 r. i ustalenia warunków odstąpienia od umowy. Propozycja ugody nie została zaakceptowana przez Dostawcę. Dodatkowo poprzez Kancelarię Wnioskodawca skierował kolejne pisma w sprawie zawarcia porozumienia cywilnego w przedmiotowym zakresie wraz z kopią protokołu wizyty serwisowej, związane z próbą uruchomienia maszyny jaka miała miejsce 14-15 maja 2006 r. Bezskutecznie. Dostawca nie był skłonny do zawarcia jakiejkolwiek ugody pozasądowej w sprawie odstąpienia od umowy.

Odstępując od umowy Wnioskodawca wstrzymał zapłatę reszty ceny za zakupioną maszynę. Dostawca mimo, iż skutecznie Wnioskodawca odstąpił od umowy wezwał Wnioskodawcę do zapłaty reszty ceny i zgłosił brak płatności do KRD.

W wyniku okoliczności opisanych powyżej i licznej korespondencji między stronami, ostatecznie realizowanej poprzez Kancelarie Prawnicze reprezentującą zarówno Firmę Wnioskodawcy jak i Dostawcę sprawa została skierowana przez Firmę Wnioskodawcy na drogę sądową - pozew z dnia 22 czerwca 2007 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania dnia 29 sierpnia 2007 r. został wydany przez Sąd Okręgowy w ... V Wydz. Gospodarczy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym kwoty uiszczonej przez Firmę Wnioskodawcy na rzecz Dostawcy tytułem zapłaty za przedmiot zamówienia.

Niestety dnia 12 września 2007 r. został wniesiony sprzeciw przez Kancelarię reprezentującą stronę Dostawcy. Zostało wszczęte postępowanie sądowe przed Sądem pierwszej instancji. W trakcie procesu został powołany niezależny biegły rzeczoznawca sądowy, który podtrzymał opinię i ustalenia z ekspertyzy wykonanej na zlecenie Wnioskodawcy. Ostatecznie w przedmiotowej sprawie o zapłatę - zwrot kwoty zapłaconej przez Firmę Wnioskodawcy i odbiór maszyny przez Dostawcę został wydany przez Sąd Okręgowy w ... korzystny dla Wnioskodawcy wyrok z dnia 21 maja 2008 r.

Dnia 26 czerwca 2008 r. została przez stronę Dostawcy wniesiona apelacja do Sądu Apelacyjnego w ... - Wydział I Cywilny, zakończona ponownie korzystnym wyrokiem na rzecz Firmy Wnioskodawcy z dnia 25 września 2008 r., w wyniku którego oddalono apelację. Tym samym Kancelaria reprezentująca Firmę Wnioskodawcy złożyła wniosek do Komornika przy Sądzie Rejonowym w .... o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego i z ruchomości Dostawcy.

W międzyczasie podejmowane były liczne próby (na drodze postępowania egzekucyjnego) odzyskania środków pieniężnych. Dostawca robił wszystko, aby maksymalnie odciągnąć w czasie spłatę, skutkiem czego były próby zawarcia kolejnych porozumień co do spłaty zadłużenia nie przynoszące oczekiwanych rezultatów a także zawieszania i odwieszania postępowania egzekucyjnego. Ostatecznie spłata zadłużenia zasądzonego przez Sąd została uregulowana dopiero 23 grudnia 2011 r., a de facto maszyna była postawiona do dyspozycji (czyli odbioru przez Dostawcę od dnia 30 listopada 2006 r.).

Dnia 3 stycznia 2012 r. Wnioskodawca odebrał przesyłkę nadaną przez firmę PHU „Y” s.c. ..., w której znalazła się faktura korygująca nr ... z dnia 28 grudnia 2011 r., którą na drugi dzień Wnioskodawca odesłał jako bezzasadną wraz z wezwaniem do odbioru maszyny najpóźniej do dnia 13 stycznia 2012 r.

Ostatecznie maszyna została odebrana przez Dostawcę w styczniu 2012 roku na podstawie protokołu z dnia 10 stycznia 2012 r.

Dnia 24 stycznia 2012 r. Wnioskodawca otrzymał ponownie fakturę korygującą, ale już z numerem ... wystawioną przez firmę PHU „Y” s.c ... do faktury VAT nr ... z dnia 19 czerwca 2006 r., faktury VAT nr .... z dnia 14 września 2006 r., faktury VAT nr ... z dnia 16 października 2006 r. - duplikat z dnia 15 grudnia 2006 r. oraz faktury korygującej VAT nr ... z dnia 19 grudnia 2006 r.

Dostawcą z którym Wnioskodawca zawarł przedmiotowa umowę był ... prowadzący działalność gospodarcza pod firmą PHU „X” Jak wynikało z pisemnej informacji uzyskanej od Dostawcy, po otrzymaniu faktury korygującej nowy podmiot tj. PHU „Y” s.c. ... przejęła wszelkie zobowiązania PHU „X” z dniem 2 stycznia 2007 r.

Fakturę korygującą nr ... z dnia 24 stycznia 2012 r. Wnioskodawca odesłał do wystawcy tj. firmy PHU „Y” s.c. ... stając na stanowisku, iż skoro w umowie spółki cywilnej brak zapisów, iż spółka przejęła zobowiązania PHU „X” brak jest podstaw prawnych do wystawiana w tych okolicznościach faktury przez spółkę cywilną. A nadto, iż nastąpiło przedawnienie.

Niestety wystawca ponownie przesłał w dniu 22 lutego 2012 r. fakturę korygującą do podpisu, której jednak nadal Wnioskodawca nie uznał za zasadną z powodu przedawnienia i Wnioskodawca skierował poprzez Kancelarię pismo, odwołujące się do interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPP3-443-987/10-2/JF.

Niestety do dnia pisania niniejszego wniosku strona następcy prawnego Dostawcy - Sprzedawcy nie odpowiedziała na pismo z Kancelarii.

Dlatego Wnioskodawca odesłał po raz kolejny fakturę korygującą listem poleconym występując tym samym o „indywidualną interpretację” w przedmiotowej sprawie do Izby Skarbowej w Katowicach, utrzymując stanowisko Wnioskodawcy w mocy.

Wnioskodawca nadmienia, że Dostawca jak i Nabywca byli w okresie sprzedaży czynnymi podatnikami VAT. Również obecnie zarówno Firma Wnioskodawcy jak i następca prawny Dostawcy (zgodnie z opisem poczynionym powyżej) są czynnymi podatnikami podatku VAT. Zakup maszyny związany był z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem.

Warto tu wspomnieć, że sprawa równolegle spotkała się z kontrolą przeprowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy, na bazie, której decyzją z dnia 21 maja 2007 r. maszyna została zablokowana i wyłączona z jakiejkolwiek produkcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w takiej sytuacji i w związku z upływem czasu (pięcioletni okres) Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnienia w ewidencji - rejestrze VAT fakturę korygującą nr ... z dnia 24 stycznia 2012 r. wystawioną do faktury VAT nr ... z dnia 19 czerwca 2006 r., faktury VAT nr ... z dnia 14 września 2006 r., faktury VAT nr ... z dnia 16 października 2006 r. - duplikat z dnia 15 grudnia 2006 r. oraz faktury korygującej VAT nr ... z dnia 19 grudnia 2006 r. - czy nie nastąpiło przedawnienie a zatem i brak możliwości dokonania korekty podatku VAT w miesiącu otrzymania korekty?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma Wnioskodawca obowiązku pomniejszenia podatku naliczonego o wartość wynikającą z faktury korygującej nr ... wystawionej w dniu 24 stycznia 2012 r., gdyż faktura pierwotna wraz z korektami...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »