Rozliczenia VAT. Na kontrahentów trzeba uważać

Z uzasadnienia: W interesie stron transakcji leży zachowanie szczególnej ostrożności w doborze kontrahentów. Skarżąca natomiast nie podjęła żadnych działań weryfikacyjnych wobec wystawcy faktur, chociaż opisane powyżej okoliczności dawały ku temu dostateczne podstawy. Takiego zaś sposobu realizacji poszczególnych transakcji, mających wynikać z zakwestionowanych faktur, nie można było uznać za spełniający standardy bezpieczeństwa w profesjonalnym obrocie gospodarczym z dochowaniem należytej staranności kupieckiej, jakiej można w sposób uzasadniony oczekiwać od skarżącej spółki

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Kazimierz Maczewski, Sędziowie Sędzia WSA Patrycja Joanna Suwaj, Sędzia WSA Joanna Wojciechowska (spr.), Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Furtak-Biernat, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 1 lutego 2017 r. sprawy ze skargi "R." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2009 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w S. wszczął w dniu 17 grudnia 2013 r. wobec R. spółki z o. o. z siedzibą w K., dalej "spółka", postępowanie kontrolne w zakresie kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za 2009 r.

Organ kontroli skarbowej wydał w dniu 13 maja 2014 r. wobec spółki decyzję w sprawie podatku od towarów i usług za okres od czerwca do września 2009 r. Spółka złożyła odwołanie od ww. decyzji do Dyrektora Izby Skarbowej w S., który decyzją z dnia 30 grudnia 2014 r. uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Organ kontroli skarbowej wydał wobec spółki decyzję z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie podatku od towarów i usług za czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2009 r. Decyzję tę organ doręczył osobie, którą uznał za pełnomocnika spółki. Osoba ta wniosła odwołanie od ww. decyzji do organu odwoławczego. Organ odwoławczy wydał w dniu 24 sierpnia 2015 r. postanowienie o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania, uzasadniając to faktem, że ww. decyzja nie weszła do obrotu prawnego, gdyż została doręczona osobie, który była umocowany do reprezentowania spraw spółki jedynie w postępowaniu drugoinstancyjnym.
Organ kontroli skarbowej wezwał ww. osobę do przedłożenia pełnomocnictwa spółki do reprezentowania jej przed organem pierwszej instancji. Właściwe pełnomocnictwo zostało złożone.

Organ kontroli skarbowej powtórzył w części istotne dla rozstrzygnięcia sprawy czynności przeprowadzone w trakcie ponownego rozpatrzenia sprawy, w tym ponownie przesłuchał świadków.

Organ kontroli skarbowej wydał w dniu 5 lutego 2016 r. decyzję nr [...] , w której określił spółce w podatku od towarów i usług za: czerwiec 2009 r. nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości [...] zł; lipiec 2009 r. zobowiązanie podatkowe w wysokości [.. .] zł; sierpień 2009 r. zobowiązanie podatkowe w wysokości [...] zł; wrzesień 2009 r. zobowiązanie podatkowe w wysokości [...] zł.

W toku postępowania organ kontroli skarbowej ustalił, że spółka w rozliczeniu podatku od towarów i usług za czerwiec, sierpień i wrzesień 2009 r. obniżyła podatek należny o podatek naliczony wynikający z dziewięciu (opisanych w decyzji organu pierwszej instancji) faktur VAT dokumentujących hurtowy zakup oleju napędowego, wystawionych przez R. spółkę z o. o. z siedzibą w S., dalej "firma R.". Organ kontroli skarbowej włączył do akt sprawy dokumenty dotyczące postępowania podatkowego wobec firmy R. Z decyzji wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w S., utrzymanej w mocy decyzją z dnia 28 października 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w S. wobec firmy R. wynikało, że w okresie od maja do grudnia 2009 r. ww. firma w rejestrach zakupów zaewidencjonowała faktury dokumentujące zakup oleju napędowego od A.-T. spółki z o. o. z siedzibą w W., które były podstawą obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur, lecz nie oddawały przebiegu rzeczywistych transakcji gospodarczych. Organ kontroli skarbowej wskazał, że powyższe znalazło potwierdzenie w decyzji ostatecznej z dnia 31 stycznia 2013 r., wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. wobec A.-T. Z tej decyzji wynikało, że faktury VAT wystawione przez spółkę A.-T., dokumentujące sprzedaż oleju napędowego dla firmy R. na wcześniejszym etapie obrotu dotyczyły transakcji obrotu olejem opałowym, a zmiany przedmiotu dostawy na olej napędowy dokonano za pomocą podmiotów powiązanych, tj. O. s. z o. o. z siedzibą w G. i P.-O. spółki z o. o. z siedzibą w W. Jak ustalono jedynym dostawcą oleju napędowego w firmie A.-T. była spółka P.-O., a z kolei jej wyłącznym dostawcą była spółka O., której przedmiotem obrotu był wyłącznie olej opałowy. Ustalono, że spółka P.-O. nie nabyła oleju napędowego od spółki O., a zatem nie mogła sprzedawać tego oleju napędowego spółce A.-t. Tym samym spółka A.-T. nie mogła też odsprzedawać oleju napędowego firmę R., a więc nie mógł być on przedmiotem dostaw dokonanych przez firmę R. na rzecz spółki R.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, w tym zeznań świadków organ kontroli skarbowej uznał, że spółka nie dochowała należytej staranności w transakcjach z firmą R. Organ kontroli skarbowej zakwestionował podatek naliczony z faktur dokumentujących hurtowe nabycie paliwa - oleju napędowego przez spółkę od firmy R.

Spółka złożyła odwołanie od powyższej decyzji. Zarzuciła organowi naruszenie:
- art. 121 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz. 613 ze zm.), dalej "o.p.", przez prowadzenie postępowania w sposób podważający zaufanie do organów,
- art. 122 o.p., przez zaniechanie podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy,
- art. 125 o.p., przez naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów, poprzez nieuwzględnienie wyjaśnień składnych w toku postępowania kontrolnego i wniosków strony o przeprowadzanie dowodów zmierzających do ustalenia stanu faktycznego,
art. 21 § 1 pkt 1 i § 3, przez błędne zastosowanie tego przepisu w okolicznościach braku przesłanek do jego zastosowania, w szczególności wobec braku dowodów na nierzetelność ksiąg podatkowych,
- art. 180, art. 181, art. 187, art. 192, art. 210 § 4 o.p., przez wybiórcze dobieranie dowodów dla potwierdzenia własnych tez.
Spółka stwierdziła, że dochowała należytej staranności dokonując transakcji udokumentowanych spornymi fakturami VAT. Ponadto skoro nie zostało zakwestionowane, że dokonała sprzedaży paliwa objętego tymi fakturami, niewątpliwie wiec je nabyła.

Dyrektor Izby Skarbowej w S. wydał w dniu 31 sierpnia 2016 r. decyzję nr [...] , w której:
- uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej podatku od towarów i usług za czerwiec i lipiec 2009 r. oraz umorzył postępowania w tej części, w związku z tym rozliczenie podatku od towarów i usług wynikało ze złożonych deklaracji podatkowych VAT-7 i przedstawiało się następująco za:
1) czerwiec nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy wynosi [...] zł,
2) lipiec zobowiązanie podatkowe wynosi [...] zł,
- w pozostałym zakresie utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.
Organ odwoławczy przywołał treść art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 3a pkt 4 lit.a, art. 109 ust. 3 w brzmieniu obowiązującym w 2009 r. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej "p.t.u.". Organ odwoławczy wskazał, że w celu dokonania właściwej oceny przeprowadzonych transakcji dokonanych przez spółkę koniczna była analiza okoliczności towarzyszących obrotem paliwem na wszystkich etapach obrotu, tj. pomiędzy O. i P.-O., a następnie pomiędzy P.-O. a A.-T. i z kolei pomiędzy tą nią a firmą R. oraz pomiędzy firmą R. a spółką.

Organ odwoławczy wskazał, że z materiału dowodowego wynikało, iż skoro P.-O. nie mogła nabyć oleju napędowego od O., to P.-O. nie mogła sprzedać tego oleju A.-T., a z kolei A.- T. nie mogła go odsprzedać firmie R., a tym samym firma R. nie mogła sprzedać oleju napędowego spółce.

Organ odwoławczy podał, że spółka nie podpisała żadnej umowy z firmą R. o dostawę paliwa, nie składała tez na piśmie zamówień o dostawę paliwa. Przewóz paliwa był dokonywany na podstawie listów przewozowych, gdzie była potwierdzona ilość paliwa zakupionego. Organ odwoławczy wskazał na sprzeczności w zeznaniach świadków ze strony spółki a firmy R., które uzasadniły stanowisko organu, że spółka nie dochowała należytej staranności w kontaktach handlowych z firmą R. Organ odwoławczy podał, że faktura VAT nr [...] z dnia 24.07.2009 r. nie była kwestionowana w toku postępowań kontrolnych prowadzonych za 2009 r. w firmie R., jak również w spółce z uwagi na to, że dotyczyła ona obrotu detalicznego (paragonowego) a nie fikcyjnego obrotu hurtowego, którego dotyczyły pozostałe zakwestionowane faktury. Organ odwoławczy na podstawie zebranego materiału dowodowego uznał, że firma R. prowadziła obrót paliwem – detaliczny z dystrybutorów oraz obrót hurtowy – ze zbiorników za płotem stacji paliw. Obrót hurtowy dotyczył paliwa niewiadomego rodzaju i niewiadomego pochodzenia, gdyż, jak udowodniono firma R. nie nabyła oleju napędowego od A.–T., a zatem nie mogła dokonać dostawy oleju napędowego na rzecz spółki, co w konsekwencji nie pozwoliło na uznanie, że wystawione przez ten podmiot faktury sprzedaży paliw na rzecz spółki w okresie objętym niniejszą sprawą obrazują rzeczywiste zdarzenia gospodarcze. Organ odwoławczy wyjaśnił także kwestię przedawnienia i podał, że pismem z dnia 12 sierpnia 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w K., działając na podstawie art. 70c w związku z art. 70 § 6 pkt 1 o.p., zawiadomił spółkę, że w dniu 3 lipca 2014 r. nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za: lipiec, sierpień i wrzesień 2009r., z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego wiążącego się z tymi zobowiązaniami. Powyższe pismo zostało doręczone spółce w dniu 25 sierpnia 2014 r. Natomiast inaczej, zdaniem organu odwoławczego, sytuacja przedstawiała się w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc za czerwiec 2009r., której bieg terminu nie został zawieszony. Nadwyżka ta uległa przedawnieniu z dniem 31 grudnia 2014 r. Z powodu przedawnienia zobowiązania podatkowego (nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) za czerwiec 2014 r. brak było podstaw do orzekania w sprawie podatku od towarów i usług za ww. okres rozliczeniowy. W tej sytuacji pozostała w podatku od towarów i usług za czerwiec 2009 r. nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy wykazana przez podatnika w złożonej deklaracji podatkowej za ten miesiąc, tj. kwota [...] zł. Należy podkreślić, że organ kontroli skarbowej nie kwestionował rozliczenia przez spółkę podatku od towarów i usług za lipiec 2009 r. W zaskarżonej decyzji określono zobowiązanie podatkowe za lipiec 2009 r. tylko z powodu zmiany kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji, tj. za czerwiec 2009 r. Jednakże wobec stwierdzenia, że rozliczenie podatku od towarów i usług za czerwiec 2009 r. pozostawało takie jak wykazała spółka w złożonej deklaracji podatkowej za ten miesiąc, to w konsekwencji nie ulegało również zmianie wykazane przez podatnika w złożonej deklaracji podatkowej rozliczenie podatku za lipiec 2009 r.

Spółka złożyła na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. i wniosła o jej uchylenie oraz uchylenie decyzji organu pierwszej instancji, a także zasądzenie kosztów postępowania.

Zarzuciła organowi naruszenie:

 1. art. 86 ust. 1 i 2 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit.a p.t.u., przez błędną wykładnię oraz naruszenie zasady neutralności opodatkowania i pewności prawa zawartego w Dyrektywie 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: "Dyrektywa 112"), przez przyjęcie, że skarżąca nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych wystawionych przez firmę R., które obrazują rzeczywiste transakcje pomiędzy podmiotami bądź z udziałem tych podmiotów.
 2. art. 121 o.p., przez prowadzenie postępowania w sposób podważający zaufanie do organów Państwa;
 3. art. 122 o.p., przez zaniechanie podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy;
 4. art. 125 o.p., przez naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów, poprzez nieuwzględnienie wyjaśnień składanych w toku postępowania kontrolnego i wniosków spółki o przeprowadzenie dowodów zmierzających do ustalenia stanu faktycznego istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy;
 5. art. 21 § 1 pkt 1, &...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »