Rozliczenia CIT. Jak ustalać cenę rynkową?

Teza: 1. Za podstawę ustalania ceny rynkowej w rozumieniu art. 12 ust. 6 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie może być uznana taka, która wynika z oferty skierowanej tylko do określonego, zamkniętego kręgu podmiotów, a także taka która wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych obowiązków związanych z przejęciem określonych zadań podmiotu prawa publicznego.

2. Odwołanie się w art. 12 ust. 6 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do gatunku i rodzaju rzeczy nakazuje przyjmować jako punkt odniesienia najem lokali o określonym typie i jakości, a zatem przeznaczonych do konkretnej, specyficznej formy działalności danego podmiotu, np. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej "E." sp. z o.o. z siedzibą w C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 1/13 w sprawie ze skargi "E." sp. z o.o. z siedzibą w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od "E." sp. z o.o. z siedzibą w C. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach kwotę 1800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE
1.1. Wyrokiem z dnia 12 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 1/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę E. Sp. z o.o. z siedzibą w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 listopada 2012 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

1.2. Przedstawiając stan sprawy Sąd I instancji podał, że w wyniku ponownego rozpoznania sprawy Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w C. decyzją z dnia 6 lipca 2012 r. określił Skarżącej dochód (nie powodujący powstania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych) za 2006 r. w wysokości 41.550,00 zł. Organ I instancji wskazał, że Skarżąca w 2006 r. w swojej siedzibie użytkowała budynki gospodarcze dla celów prowadzonej działalności gospodarczej związanej z ochroną zdrowia, które zostały wynajęte od J. P. i K. P. będących wspólnikami tej Spółki, na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 1 września 2004 r. Przedmiotem umowy było oddanie Spółce w najem lokali użytkowych o łącznej powierzchni 458,55 m2. W umowie tej ustalono, iż najemca będzie uiszczał czynsz w wysokości określonego podatku od nieruchomości, a wynajmujący z kolei odstąpi od stawki czynszowej za najem z uwagi na przeznaczenie pomieszczeń dla celów działalności gospodarczej związanej z ochroną zdrowia. Organ uznał, że umowę najmu z dnia 1 września 2004 r., na podstawie której Spółka nie jest zobowiązana do uiszczania czynszu, ale opłaca podatki i inne zobowiązania obciążające właściciela w zamian za używanie rzeczy, uznać należy za umowę o częściowo odpłatne używanie lokalu. W sytuacji, gdy najemca nie płaci czynszu, przychód podatkowy powstaje w dniu wymagalności czynszu. Organ I instancji stwierdził, że Spółka nie zastosowała się do art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm., dalej zwana: "u.p.d.o.p."), zgodnie z którym podatnicy są obowiązani doliczać do przychodów wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Skoro Spółka nie uwzględniła w przychodach za 2006 r. przychodu z tytułu otrzymania świadczenia częściowo odpłatnego, kontrolujący wyliczyli średnią cenę za 1 m2 najmowanego lokalu użytkowego, przeznaczonego na działalność gospodarczą. Organ I instancji zgromadził informacje o cenach rynkowych wynajmu podobnych lokali w miejscu położenia tego lokalu i porównał je z umowami najmu zawartymi przez spółki z o. o. o tym samym profilu działalności, tj. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej prowadzone przez osoby prawne oraz fizyczne z przeznaczeniem lokali użytkowych na działalność w zakresie ochrony zdrowia, a także zestawił je z umowami najmu na działalność inną niż medyczna tj. handlową czy usługową. W związku z tym wyliczono, że średnia cena rynkowa 1 m2 stanowi 14,19 zł. Ponadto organ I instancji, mając na względzie przepis art. 12 ust. 6 pkt 3 u.p.d.o.p dokonał również wyliczenia średniej ceny najmu 1 m2 w oparciu o umowy najmu zawarte przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej prowadzone przez osoby prawne bądź fizyczne, z przeznaczeniem wynajmowanych lokali na działalność w zakresie ochrony zdrowia i do wyliczenia średniej ceny 1 m2 wynajmowanej powierzchni na prowadzoną działalność przez Spółkę, przyjął średnią stawkę czynszu za 1 m2 w wysokości 12,85 zł, stosowaną w wynajmowanych lokalach z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych. Wartość częściowo odpłatnych świadczeń uzyskanych przez Spółkę w 2006 r., z uwzględnieniem zapłaconego czynszu w trakcie roku podatkowego wyniosła 68.429,88 zł. Od powyższego rozstrzygnięcia wywiedzione zostało odwołanie, w którym zakwestionowano zaniżenie przychodów. W uzasadnieniu autor odwołania zakwestionował przyjęcie przez organ podatkowy za cenę rynkową średniej ceny za 1 m2 powierzchni wynajmowanej na cele prowadzenia i zarządzania NZOZ w C. w kwocie 12,85 zł, co wyniknęło z pominięcia stawek preferencyjnych stosowanych na podstawie uchwały Rady Miasta C. wobec placówek medycznych oraz stawki 4zł/m2 dotyczącej nieruchomości położonej w najbliższym sąsiedztwie siedziby Spółki tj. przy ul. R. Wskazał, że Spółka z o. o. "E." wynajmuje pomieszczenia od wspólników, co stanowiło ekonomiczne uzasadnienie wysokości czynszu płaconego przez Spółkę. W roku podatkowym 2006 Spółka odnotowała stratę, a domaganie się przez wynajmujących od Spółki czynszu, dodatkowo powiększyłoby stratę i doprowadziło do upadłości. Ponadto podkreślono, że dla ustalenia średniej ceny czynszu najmu za lokale pod działalność medyczną należało także uwzględnić stawki w wysokości 0 zł, 1 zł oraz 4 zł, gdyż Spółka wobec trudności finansowych oraz braku zysku uprawniona była do korzystania z preferencyjnej stawki czynszu dotyczącej lokalu wynajmowanego od swojego wspólnika.

1.3. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach decyzją z dnia 15 listopada 2012 r. nie stwierdził podstaw do wyeliminowania zaskarżonego rozstrzygnięcia z obrotu prawnego. W uzasadnieniu organ odwoławczy zwrócił uwagę, że stawki preferencyjne stosowane na podstawie uchwał Rady Miasta C., nie stanowią stawek rynkowych powszechnie stosowanych w obrocie gospodarczym, a zarzut ich nieuwzględnienia przy wyliczaniu średniej ceny oraz niewystarczającego uzasadnienia takiego rozstrzygnięcia uznał za bezpodstawny. Słuszne było także nieuwzględnienie przy ustalaniu średniej stawki czynszu, umowy najmu dotyczącej niezabudowanej nieruchomości położonej w C. przy ul. R.., gdzie średnia cena najmu za 1 m2 gruntu wynosiła 4 zł. Nieruchomość ta stanowi nie lokal użytkowy (a tylko taki wynajmowała Spółka), ale grunt - plac o powierzchni 500 m2 - wynajęty pod działalność handlową polegającą na sprzedaży skuterów i motocykli. Aprobując zastosowanie w niniejszej sprawie art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 6 pkt 4 oraz art. 12 ust. 6a u.p.d.o.p. oraz wyliczoną przez organ I instancji wartość otrzymanych przez stronę częściowo odpłatnie świadczeń, organ odwoławczy wskazał, że przyjęcie za podstawę ustaleń głównie tych umów najmu, które dotyczyły lokali z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych było uzasadnione. Lokale takie muszą bowiem spełniać dodatkowe warunki wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej, a także w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Konieczność spełnienia w nich określonych wymogów architektonicznych oraz wyposażenie ich w odpowiednie urządzenia sanitarne determinuje cenę ich najmu odbiegającą od pozostałych lokali użytkowych czy działek gruntowych.

2.1. W skardze do WSA w Gliwicach, pełnomocnik skarżącej Spółki wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i podniósł zarzut naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 210 § 1 pkt 6 w związku z art. 124 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., zwana dalej: "Ordynacja podatkowa"), art. 122 Ordynacji podatkowej poprzez nienależyte wyjaśnienie w sposób precyzyjny czy nieruchomość przy ulicy ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »