Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.08.2014

Rozliczanie zaległych składek na rzecz ZUS

Z uzasadnienia: Celem statutowym (działalności) jakiegokolwiek podatnika nie jest niewątpliwe nieterminowe płacenie składek na ubezpieczenie społeczne jak również uiszczanie kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego tychże składek. Przyczyny, z powodu których podatnik nie uiszczał składek na ZUS, bądź płacił je po wymaganym prawem terminie, nie mają dla wykładni i stosowania art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. znaczenia prawnego.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia NSA Jerzy Płusa, Protokolant Anna Rembowska, po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej [...] Zakładu Opieki Zdrowotnej w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 21 września 2012 r. sygn. akt I SA/Lu 544/12 w sprawie ze skargi [...] Zakładu Opieki Zdrowotnej w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od [...] Zakładu Opieki Zdrowotnej w L. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie kwotę 5400 (słownie: pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 21 września 2012 r., sygn. akt I SA/Lu 544/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę [...] Zakładu Opieki Zdrowotnej w L. (dalej: SP ZOZ) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2012 r., w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że SP ZOZ w 2007 r. był podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, ze zm., dalej – u.p.d.o.p.), nie osiągał dochodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 u.p.d.o.p. oraz dokonał wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e. Strona w 2007 r. poniosła koszty m.in z tytułu: zajętych przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w L. środków pieniężnych dotyczących odsetek za zwłokę od składek ZUS za styczeń 2005 r. w kwocie 1.992,20 zł oraz kosztów egzekucyjnych od zaległych zobowiązań wobec ZUS w kwocie 14.399,70 zł, przelanych na rzecz ZUS odsetek za zwłokę w kwocie 1.336.466,11 zł i kosztów egzekucyjnych w wysokości 5.312,33 zł, wpłaconych w 2007 r. 5 rat na podstawie zawartej z ZUS w L. umowy nr 105/2007 o rozłożeniu należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za lata 2005 i 2006 na 60 rat. Raty powyższe obejmowały odsetki za zwłokę w wysokości 15.720 zł.

Kwoty zapłaconych odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych SP ZOZ zgodnie z przepisami art. 16 ust. 1 pkt 21 oraz art. 16 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.p. dochodowym nie zaliczono do kosztów uzyskania przychodów.

Powstały w ten sposób dochód nie został jednak opodatkowany. Wykazany w zeznaniu CIT-8 dochód w kwocie 1.609.793,69 zł w całości wykazano jako zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

Ponadto, wykazane w zeznaniu przez stronę koszty uzyskania przychodów zawyżone zostały o kwotę 22.705,28 zł stanowiącą koszty sfinansowane dotacją celową otrzymaną od Zarządu Powiatu L. na podstawie umowy Nr [...] z dnia 24 maja 2007 r. Dotacja ta jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.p. a w związku z art. 16 ust. 1 pkt 58, wydatki bezpośrednio sfinansowane ww. przychodami zwolnionymi od podatku, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Organ w ramach prowadzonego postępowania zweryfikował wydatki dotyczące odsetek i kosztów egzekucyjnych, tj. wydatków (fizycznie przekazanych kwot w 2007r.) i ustalił ich wysokość na kwotę ogółem 1.373.890,34 zł uznając, iż nie zostały przeznaczone na działalność statutową. Stwierdził, iż kwota powstałego dochodu w wysokości 1.373.890 zł podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jako merytoryczną podstawę prawną stanowiska podał art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 17 ust. 1a pkt 2, art. 17 ust. 1b oraz art. 25 ust. 4 u.p.d.o.p.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w L. decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. określił stronie zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r. w wysokości 261.039 zł.
Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem strona, złożyła odwołanie, w którym zarzuciła naruszenie przepisów: art. 25 ust. 4 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p. Jednocześnie wniosła o uchylenie decyzji w całości i umorzenie należności w kwocie 261.039 zł, względnie o uchylenie decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Decyzją z dnia 18 kwietnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej – O.p.), po rozpatrzeniu odwołania utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Na powyższą decyzję pełnomocnik strony złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, zarzucając jej naruszenie przepisów prawa materialnego mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 25 ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. w zw. z art. 77 Konstytucji RP oraz art. 4; art. 5 ust. 1; art. 6 ust. 1 pkt 1, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »