Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.07.2014

Rozbudowa nieruchomości a wydatki na nabycie udziału w spółce

Art. 22 ust. 1i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi o wydatkach związanych z nabyciem udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny, a nie o wydatkach poniesionych na nabycie (wytworzenie, rozbudowę) przedmiotu wkładu niepieniężnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 marca 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 1198/11 w sprawie ze skargi T. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 15 września 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od T. S. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku kwotę 1800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę T.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 15 września 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od kapitałów pieniężnych uzyskanych w 2006 r.

Stan sprawy Sąd przedstawił następująco:

Decyzją z dnia 18 maja 2011 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w G. określił skarżącemu zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych od kapitałów pieniężnych za 2006 r. w kwocie 10,188 zł, stwierdzając, że objął on udziały w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowych oraz udziału we własności nieruchomości zabudowanej. Uzyskał zatem dochód opodatkowany na zasadach określonych w art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.).

W odwołaniu skarżący zarzucił, że w sprawie zastosowanie znajdował przepis art. 22 ust. 1e pkt 1 u.p.d.o.f., gdyż przedmiot aportu stanowił środek trwały. W konsekwencji osiągnięty przychód winien zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów, tj. zaktualizowaną wartość początkową przedmiotu wkładu. Do ustalenia wartości początkowej nieruchomości należy uwzględnić jej wycenę ustaloną przez wspólników w umowie spółki. Różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (650.000 zł), a tak określonymi kosztami uzyskania przychodów z tego tytułu (650.000 zł) wynosi 0 zł, nie powodując powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w G. decyzją z dnia 15 września 2011 r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, wskazując, że posadowiony na wniesionych aportem działkach budynek hotelowy na dzień wniesienia go przez skarżącego na pokrycie objętych udziałów w spółce kapitałowej nie był kompletny i zdatny do użytku, a także do czasu zakończenia inwestycji nie był wykorzystywany (zgodnie ze jego przeznaczeniem jako hotel) na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej; budynek nie spełniał zatem kryteriów do uznania go za środek trwały w rozumieniu przepisów u.p.d.o.f. Tożsame wnioski wyciągnięto w stosunku do wniesionych przez skarżącego do spółki działek gruntu. Skoro przedmiotem wkładu niepieniężnego nie były środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (art. 22 ust. 1e pkt 1 u.p.d.o.f.), ani składniki majątkowe wymienione w art. 22 ust. 1e pkt 2 u.p.d.o.f., to organ pierwszej instancji prawidłowo ustalił koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1e pkt 3 u.p.d.o.f.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skarżący zarzucił naruszenie art. 22 ust. 1e pkt 1, art. 22a ust. 1 pkt 1 i art. 22c pkt 1, art. 22 ust. 1e pkt 3 oraz art. 22 ust. 1i u.p.d.o.f., a także naruszenie art. 139 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: O.p.) przez niezałatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w G. wnosząc o jej oddalenie podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Oddalając skargę na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wskazał, że do uznania będącego własnością lub współwłasnością podatnika, nabytego bądź wytworzonego przez niego we własnym zakresie budynku, za środek trwały, niezbędne jest, aby był on kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie dłuższym, niż rok; ponadto środek trwały musi być wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Sąd zaaprobował stanowisko organu odwoławczego, który stwierdził, że wnoszony aportem budynek znajdował się w trakcie budowy, nie był zatem ani kompletny, ani - mając na uwadze jego przeznaczenie - zdatny do użytku, w konsekwencji nie mógł być uznany za środek trwały. Działki gruntu, na których realizowana była inwestycja, również nie mogły zostać zakwalifikowane jako środek trwały, gdyż nie były one wykorzystywane na cele działalności gospodarczej podatnika.

W wywiedzionej od powyższego wyroku skardze kasacyjnej skarżący wniósł o jego uchylenie w całości i rozpoznanie skargi, ewentualnie o przekazanie sprawy do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku, a także o zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania za obie instancje.

Na podstawie art. 174 pkt 1 P...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »