Roczny PIT. Łączne opodatkowanie małżonków. Wyrok NSA

Z uzasadnienia: Choć w przypadku, o którym stanowi art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f. dochodzi do łącznego opodatkowania, uwzględniającego sumę dochodów małżonków, to jednak ustalenie przychodu, kosztów uzyskania, a w konsekwencji – i dochodu następuje odrębnie w stosunku do każdego z nich. Nie dopuścił się wobec tego błędu sąd administracyjny pierwszej instancji przyjmując obowiązywanie zasady odrębnej odpowiedzialności każdego z małżonków – podatników.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia del. WSA Nina Półtorak, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M.L. i M.L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 października 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 1372/12 w sprawie ze skargi M.L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie z dnia 27 września 2012 r. nr [...] w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 17 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 1372/12, oddalił skargę M. L. i M. L. – nazywanych dalej "Skarżącymi", na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 września 2012 r. w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych.

Z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji wynika, że Skarżący wystąpili do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę od zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. za okres od 24 czerwca 2008 r. (rozpoczęcie postępowania kontrolnego) do 29 października 2009 r. (otrzymanie decyzji organu podatkowego pierwszej instancji). W uzasadnieniu wniosku Skarżący powołali się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2011 r. (sygn. akt SK 2/10), zgodnie z którym art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 214 z późn. zm.) – powoływanej dalej jako "u.k.s.", w zakresie wyłączenia stosowania w postępowaniu kontrolnym art. 54 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Postanowieniem z dnia 11 lipca 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. umorzył postępowanie egzekucyjne w części nienależnie naliczonych odsetek za zwłokę za okres od 14 lipca 2009 r. do 29 października 2009 r. Zaległości dochodzone były w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu wykonawczego z 3 grudnia 2009 r. wystawionego na podstawie decyzji z 12 października 2009 r., doręczonej Skarżącym 29 października 2009 r.

W zażaleniu na powyższe postanowienie Skarżący podnieśli, że postępowanie podatkowe wszczęto w dniu 24 czerwca 2008 r. (data doręczenia postanowienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z 19 czerwca 2008 r., którym wszczęto postępowanie wobec Skarżącego), a nie 14 lipca 2009 r. (data doręczenia postanowienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z 27 kwietnia 2009 r., którym wszczęto postępowanie wobec obojga małżonków). Tym samym organ naruszył art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej.

Wspomnianym na wstępie postanowieniem Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. W motywach postanowienia organ drugiej instancji wyjaśnił, że postanowieniem z 19 czerwca 2008 r. rozpoczęto kontrolę w zakresie podstawy opodatkowania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. tylko wobec Skarżącego w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Natomiast postępowanie kontrolne wobec małżonków w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania wszczęto dopiero postanowieniem z 27 kwietnia 2009 r., które zostało doręczone 14 lipca 2009 r.

W skardze na powyższe postanowienie Skarżący podnieśli zarzut naruszenia art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej, jak również art. 121 § 1 w zw. z art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem Skarżących spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia kwestii, czy w przypadku wspólnego opodatkowania małżonków postępowanie podatkowe w rozumieniu art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej zostaje wszczęte wraz z rozpoczęciem czynności kontrolnych wobec któregokolwiek z małżonków, czy też zostaje ono wszczęte dopiero z chwilą objęcia czynnościami kontrolnymi obojga małżonków.

Skarżący argumentowali, że w przypadku wspólnego opodatkowania małżonków ich dochody stają się źródłem wspólnego zobowiązania podatkowego. Skoro zobowiązanie podatkowe jest wspólne, kontrola podatkowa wszczęta wobec jednego z nich zawsze będzie dotyczyć prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku przez oboje małżonków. Wykładnia art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej przyjęta przez organy daje możliwość nadużycia władzy, chociażby poprzez wszczęcie odrębnych postępowań wobec każdego z małżonków, a następnie rozpoczęcie odrębnego postępowania wobec obojga z nich.

Skarżący zwrócili ponadto uwagę, że postanowienia z dnia 19 czerwca 2008 r. i 27 kwietnia 2009 r. w istocie rzeczy dotyczą tego samego przedmiotu, czyli zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. Nawet jeżeli w pierwszym z ni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »