Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

06.03.2019

Rezygnacja ze zwolnienia VAT także po wpłacie zaliczki

Pytanie: Czy po dokonaniu wpłat zaliczek na poczet dostawy nieruchomości (do których zastosowano stawkę „VAT - zwolnienie”) oraz podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży, strony będą mogły w przyszłości przed dokonaniem dostawy i podpisaniem umowy ostatecznej, złożyć oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, że wybiorą opodatkowanie dostawy budynku i w jakim terminie takie oświadczenie powinno zostać złożone?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 22 listopada 2018 r. (data wpływu 19 grudnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 30 stycznia 2019 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia od podatku po uiszczeniu zaliczek - jest prawidłowe,
 • rozliczenia podatku VAT od całości transakcji, w związku z uprzednim wystawieniem faktur dokumentujących zaliczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny, uzupełniony w dniu 30 stycznia 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia od podatku po uiszczeniu zaliczek oraz rozliczenia podatku VAT od całości transakcji, w związku z uprzednim wystawieniem faktur dokumentujących zaliczki.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącym stroną postępowania: A
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: B

przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Przedsiębiorstwo A sp. z o.o. z siedzibą w … (zwana dalej: Sprzedającym) jest użytkownikiem wieczystym do dnia 20 sierpnia 2038 r. gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta …, położonego w … przy ul. …, stanowiącego działki nr 3/5, obszaru 1,3829 ha, 3/2 obszaru 0,0202 ha oraz właścicielem stanowiących odrębne nieruchomości następujących budynków:

 1. warsztatu budowlanego o pow. 513 m2,
 2. warsztatu, hali remontu maszyn, o pow. 617 m2,
 3. warsztatu, garaży z kanałem, o pow. 219 m2,
 4. magazynu lin - murowanego, o pow. 56 m2,
 5. boksów magazynowych, o pow. 47 m2,
 6. magazynu o pow. 950 m2,
 7. magazynu o pow. 60 m2,
 8. warsztatu samochodowego o pow. 158 m2,
 9. magazynu farb i lakierów o pow. 8 m2,
 10. magazynu gazów technicznych o pow. 10 m2

oraz stanowiących odrębne nieruchomości urządzeń: rozdzielni elektrycznej, o pow. 3,32 m2, dwóch masztów oświetleniowych, dróg, placów utwardzonych i ogrodzenia z prefabrykatów betonowych o pow. 300 m2, położonych na opisanym gruncie.

Sprzedający nabył prawo użytkowania wieczystego oraz własność budynków i budowli na niej posadowionych na podstawie umowy z dnia 20 sierpnia 1998 r. o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży. Od nabycia budynków i budowli wraz z gruntem Sprzedającemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, a czynność ta nie została udokumentowana fakturą VAT. Sprzedający nabył nieruchomość (prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności odrębnych nieruchomości wyżej opisanych) na podstawie aktu notarialnego.

Sprzedający zamierza zbyć opisaną nieruchomość drugiemu podmiotowi składającemu niniejszy wniosek wspólny o wydanie interpretacji, tj. B sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w … (zwanej dalej: Kupującym). W dniu 16 października 2018 r. przed notariuszem została w tym zakresie zawarta umowa przedwstępna. Umowa przewiduje zapłatę przez Kupującego zadatku oraz wpłaty zaliczek, rozłożone na przestrzeni następnych 3 lat, do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej. Na otrzymane zaliczki Sprzedający wystawi faktury VAT ze stawką „VAT zwolnienie” na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, albowiem na czas zawarcia umowy strony zamierzają skorzystać z możliwości zwolnienia z opodatkowania transakcji, o czym świadczy również konstrukcja aktu notarialnego i ujętych w nim kwot poszczególnych płatności.

Strony na chwilę obecną przewidują skorzystanie ze zwolnienia od podatku opisanej transakcji, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ale nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji, czy pozostaną przy tym zwolnieniu, czy też ostatecznie wybiorą opodatkowanie transakcji. Sprzedający w przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości pozostawił wybór w tym zakresie Kupującemu. Na okoliczność gdyby Kupujący chciał zrezygnować ze zwolnienia od podatku, w § 5 ust. 3 umowy przedwstępnej został zawarty zapis, że strony zobowiązują się złożyć naczelnikowi Urzędu Skarbowego - w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przyrzeczonej - wspólne oświadczenie stron, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, tj. oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku dostawy budynków i budowli w związku z zawarciem umowy opodatkowania tej dostawy podatkiem. Powyższy zapis zgodnie z treścią aktu notarialnego, zastrzeżony został na korzyść Kupującego, a tym samym to od wyłącznej woli tego podmiotu zależeć będzie ewentualna rezygnacja ze zwolnienia od podatku. Powyższy zapis „na korzyść Kupującego” oznacza tym samym, że na chwilę obecną strony umowy sprzedaży nie przewidują rezygnacji ze zwolnienia od podatku, a tym samym żadna odmienna, ewentualna decyzja nie zapadła. W celu zapobieżenia wszelkim ewentualnym niejasnościom, Kupujący podpisał oświadczenie, zgodnie z treścią którego „na dzień dzisiejszy chce zakupić nieruchomość korzystając ze zwolnienia objęcia niniejszej transakcji podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zapis § 5 ust. 3b przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości został zawarty w akcie na wypadek gdyby spółka jako kupujący w momencie zawarcia umowy przyrzeczonej zdecydowała się na objęcie transakcji podatkiem, a czego w chwili obecnej nie przewiduje.”

W uzupełnieniu wniosku Sprzedający jednoznacznie wskazał, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, tj. przysługującego Sprzedającemu prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli, stanowiących odrębną własność Sprzedającego, będzie w całości zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przeformułowane w uzupełnieniu wniosku).

 1. Czy w przedstawionej sytuacji, po dokonaniu wpłat zaliczek na poczet dostawy nieruchomości (do których zastosowano stawkę „VAT - zwolnienie”) oraz podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży, strony będą mogły w przyszłości przed dokonaniem dostawy i podpisaniem umowy ostatecznej, złożyć oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, że wybiorą opodatkowanie dostawy budynku i w jakim terminie takie oświadczenie powinno zostać złożone?
 2. Jeżeli strony zdecydują się na wybór opodatkowania i będą mogły opodatkować transakcję stawką właściwą, tj. 23%, to w jaki sposób należy dokonać rozliczenia podatku VAT od całości transakcji w związku z uprzednim wystawieniem faktur dokumentujących zaliczki ze stawką „VAT - zwolnienie”?

Zdaniem Zainteresowanych, wyrażonym we wniosku oraz jego uzupełnieniu, ponieważ sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie w całości zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, to w konsekwencji strony umowy sprzedaży mogą zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy zrezygnować ze zwolnienia i wybrać poddanie tej transakcji opodatkowaniu, składając stosowne zgodne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego w dowolnym dniu przed dniem dokonania dostawy tych obiektów, tj. najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przyrzeczonej. Przepis ustawy nie zawiera w tym względzie szczególnych obostrzeń, wskazując jedynie „Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części pod warunkiem, że dokonujący dostawy oraz nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.”

Sformułowanie „przed dniem dokonania dostawy” oznaczać zatem może każdy dzień poprzedzający zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji z 31 grudnia 2010 r. nr ILPP1/443-1111/10-2/MP oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 sierpnia 2017 r. nr 0115.KDIT1-3.4012.292.2017.1.APR.

W odniesieniu do drugiego pytania należy wskazać, że co do zasady zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnik ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą otrzymane przez niego w całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy. W przedmiotowej sytuacji, wobec aktualnego brzmienia aktu notarialnego oraz oświadczenia kupującego, faktury zostaną wystawione przez Sprzedającego ze „stawką VAT - zwolnione”.

Jeżeli okaże, że sprzedaż finaln...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »