Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.05.2017

Relaks na koszt pracodawcy bez PIT

Pytanie podatnika: Czy korzystanie przez pracowników z profilaktycznych zajęć antystresowych i relaksacyjnych, zaleconych przez uprawnionego specjalistę BHP jako środek profilaktyczny zmniejszający ryzyko zawodowe (w zw. z art. 226 Kodeksu pracy oraz § 39 rozporządzenia w sprawie BHP), skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 i 3 w zw. z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 lutego 2017 r. (data wpływu 27 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w profilaktycznych zajęciach antystresowych i relaksacyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w profilaktycznych zajęciach antystresowych i relaksacyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej „Spółka” „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą w branży informatycznej, zajmując się przede wszystkim rozwojem produktów dotyczących działalności marketingowej i reklamowej w Internecie (np. tworzy narzędzia do śledzenia ruchu internetowego oraz doboru odpowiedniej reklamy kontekstowej).

Spółka jest - jako tzw. „zakład pracy” - płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązanym do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób przez nią zatrudnionych.

Pracownicy branży informatycznej, w tym również pracownicy Wnioskodawcy, są narażeni na szereg niekorzystnych dla zdrowia czynników związanych z wielogodzinną pracą biurową przed monitorami. Branża ta jest szczególnie narażona na schorzenia związane z układem krążenia, wadami postawy, znaczącym pogorszeniem się wzroku, jak również na wysoki poziom stresu związany z pracą pod presją czasu (w związku z terminami narzuconymi przez klientów odnośnie realizacji zamówionych projektów), mocną konkurencją w branży etc. Powyższe czynniki mają bezpośredni wpływ na zdrowie fizyczne jak i psychiczne pracowników, co z kolei przekłada się na spadek ich produktywności.

Reasumując, nieomal na wszystkich stanowiskach pracy w mniejszym lub większym stopniu dochodzi do obciążenia nerwowo-psychicznego związanego z dużą odpowiedzialnością, decyzyjnością i koniecznością podejmowania szybkich i trudnych decyzji, stresem, obciążeniem wzroku, układu szkieletowo-kostnego.

W związku z powyższym Wnioskodawca jako pracodawca podjął szereg działań mających na celu profilaktyczną ochronę zdrowia swoich pracowników, o której mowa w przepisach działu X (Bezpieczeństwo i higiena pracy), rozdziału VI (Profilaktyczna ochrona zdrowia) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

Zatem na podstawie art. 226 Kodeksu pracy, Wnioskodawca jako pracodawca:

 1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki zmniejszające ryzyko,
 2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Wykonując obowiązki określone przepisami Kodeksu pracy, Spółka stosuje się między innymi do przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm. - dalej „Rozporządzenie w sprawie BHP”).

W szczególności najbardziej istotny jest w tym względzie § 39 Rozporządzenia w sprawie BHP stanowiący, że:

 1. Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników.
 2.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być realizowany na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w szczególności przez:
  1. zapobieganie zagrożeniom;
  2. przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone;
  3. likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania;
  4. dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy - z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników;
  5. stosowanie nowych rozwiązań technicznych;
  6. zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów - bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;
  7. nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej;
  8. instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W konsekwencji nałożonych na Wnioskodawcę obowiązków dotyczących oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego została przeprowadzona przez uprawnionego specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy analiza ryzyka zawodowego stanowisk pracy występujących u Wnioskodawcy. Przedmiotową analizą objęto zasadniczo wszystkich pracowników, w tym przede wszystkim programistów, kadrę zarządzającą, pracowników księgowości, pracowników administracyjnych.

Wynikiem analizy przeprowadzonej przez specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy jest dokument pt. „Analiza ryzyka zawodowego”, składający się z następujących rozdziałów:

 1. Wprowadzenie;
 2. Metody oceny ryzyka zawodowego;
 3. Charakterystyka stanowiska pracy oraz karta ryzyka zawodowego.

Jednym z najistotniejszych wyników przeprowadzonej analizy jest tzw. „Karta analizy ryzyka zawodowego”, która składa się z następujących elementów:

 1. określenia stanowiska, którego dotyczy oraz wykonywanych czynności na danym stanowisku;
 2. opisu zagrożeń (czynników niebezpiecznych i szkodliwych);
 3. przyczyn zagrożenia (źródeł zagrożenia);
 4. skutków zagrożenia (ciężkości następstw);
 5. gradacji poziomu skutków, prawdopodobieństwa oraz ryzyka;
 6. wskazania sposobów redukcji ryzyka:
 7. gradacji ryzyka po zastosowaniu sposobów jego redukcji.

W przypadku zarówno kadry zarządzającej, programistów jak również pracowników biurowych podstawowymi zidentyfikowanymi zagrożeniami (czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi) są: choroby układu krążenia, obciążenie nerwowo-psychiczne, wady postawy oraz wady wzroku. W tym zakresie jako sposoby redukcji ryzyka (środki zmniejszające ryzyko/profilaktykę), uprawniony specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy wskazał przede wszystkim na:

 1. przerwy w pracy przed komputerami stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (z uwagi na bardzo wysokie ryzyko występowania, względnie pogłębiania się wad wzroku);
 2. profilaktyczne ćwiczenia gimnastyczne o charakterze relaksacyjnym, w tym m.in. gimnastyka klasyczna, ćwiczenia rozciągające, gimnastyka oddechowa oraz masaże kręgosłupa (z uwagi na wysokie ryzyko wad postawy oraz chorób układu krążenia);
 3. znajomość i stosowanie technik relaksacyjnych i antystresowych (z uwag na wysoki stopień obciążenia nerwowo-psychicznego).

Z uwagi na powyższe ryzyka, stosując się do przepisów Kodeksu pracy, cytowanego rozporządzenia w sprawie BHP oraz „Analizy ryzyka zawodowego”, Wnioskodawca wdrożył dla swoich pracowników szereg programów, mających na celu ich aktywizację fizyczną, obniżenie poziomu stresu, zachowanie dobrego stanu zdrowia - zarówno fizycznego jak i psychicznego. Działania te - będące w istocie świadczeniami ze stosunku pracy lub pokrewnego - z perspektywy Spółki służą także utrzymaniu pracowników w odpowiedniej kondycji psychofizycznej, co przekłada się na ich lepszą wydajność w pracy, zmniejszoną podatność na wszelkiego rodzaju choroby oraz stres.

Innymi słowy programy wdrożone przez Spółkę służą zarówno samym pracownikom, jak również w sposób pośredni pracodawcy. Jedną z inicjatyw wdrożonych przez Wnioskodawcę w tym zakresie, w związku z powyższą „Analizą ryzyka zawodowego” są (zbiorczo) „profilaktyczne zajęcia antystresowe i relaksacyjne”. Prawo do korzystania z tego typu świadczeń zostało uregulowane w „Regulaminie Benefitów”, stanowiącym wewnętrzną regulację dotyczącą korzyści pracowniczych. W ramach tego programu pracowniczego wprowadzono, kierując się ww. „Analizą ryzyka zawodowego”, przede wszystkim zajęcia tai chi, zajęcia jogi oraz masaże kręgosłupa.

Stosowanie na podstawie art. 226 Kodeksu pracy oraz § 39 Rozporządzenia w sprawie BHP środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe, tj. ww. zajęć antystresowych i relaksacyjnych, doprowadzi zgodnie ze stanowiskiem specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy sformułowanym w „Analizie ryzyka zawodowego” do wymiernej redukcji tegoż ryzyka.

Tym samym Wnioskodawca dąży do tego, aby stosownie do § 39 ust. 2 cytowanego Rozporządzenia, ocenić ryzyko związane z zagrożeniami (chorobami związanymi z pracą), zapobiegać tym zagrożeniom, a w miarę możliwości likwidować zagrożenia u źródeł ich powstawania.

Reasumując, z perspektywy Spółki korzystanie z ww. zajęć ma poprawić ogólną kondycję psycho-fizyczną pracowników oraz zapobiegać powstawaniu i rozwijaniu się wskazanych powyżej schorzeń i chorób zawodowych. Tym samym Wnioskodawca - jako pracodawca - liczy przede ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »