Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

27.12.2018

Rekomendacje Forum Cen Transferowych w zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych – część 1

„Restrukturyzacja w aspekcie cen transferowych" to temat IV Forum Cen Transferowych, które odbyło się w Ministerstwie Finansów z udziałem przedstawicieli biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych. MF udostępniło pierwsze rekomendacje wypracowane przez Forum, które dotyczą analiz porównawczych oraz opisów zgodności.

1. WSTĘP

Zakres prac I Grupy Roboczej (dalej również jako: „Grupa” lub „Zespół”) przy Forum Cen Transferowych (dalej jako „FCT”) w pierwszym etapie objął tematy wskazane na II FCT, tj.:

1. kryterium lokalności i dostępności danych,

2. możliwość wykorzystania danych wewnętrznych,

3. możliwość wykorzystania danych ofertowych,

4. stosowanie tzw. secret comparables,

5. zasadność odrzucania podmiotów ze stratą,

6. minimalna liczebność próby,

7. wybór punktu z przedziału,

8. aktualizacja analizy porównawczej,

Ze względu na ograniczenia czasowe oraz szeroki zakres i stosunkowo skomplikowaną naturę pozostałych zagadnień (np. korekty porównywalności, inne kryteria doboru i selekcji danych do próby) tematy te zostaną przeanalizowane i omówione przez Zespół w kolejnych etapach w przyszłości.

Grupa robocza zapoznała się ze wszystkimi opiniami i komentarzami przesłanymi w terminie na adres mailowy wskazany przez Ministerstwo Finansów. Część z tych uwag, z którymi zgodzili się wszyscy członkowie Grupy, została uwzględniona. Pozostałe uwagi, co do których członkowie Grupy mieli wątpliwości, nie została uwzględniona w niniejszym opracowaniu.

Poniżej przedstawiono opracowanie ustaleń wypracowanych przez Zespół, które były przedmiotem dyskusji na III FCT, uwzgledniające komentarze otrzymane od uczestników FCT oraz podatników.

Niniejsza wersja została zaakceptowana podczas IV FCT.

2. UŻYTE SKRÓTY

Updop Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.018.1036)

Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze szacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U.2014.1186)

Wytyczne OECD OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, Paris

Wytyczne JTPF EU Joint Transfer Pricing Forum „Report on the use of comparables in the UE” (JTPF/007/2016/FINAL/EN), Brussels, October 2016

3. PRZEANALIZOWANE DOKUMENTY

1) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2018 poz. 1036 wraz z późniejszymi zmianami) [1]

2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. 2014 poz. 1186)

3) Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie informacji zawartych w dokumentacji

podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2017 poz. 1753)

4) OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (wersja z lipca 2017 roku)

5) EU Joint Transfer Pricing Forum – Report on the use of comparables in The EU (JTPF/007/2016/FINAL/EN)

4. KOMENTARZE I REKOMENDACJE

4.1. Kryterium lokalności i dostępności danych

4.1.1. Komentarz

Porównywalność danych a ich lokalność

Dane porównawcze mogą mieć charakter wewnętrzny (dane dotyczące transakcji zawieranych przez podatnika z podmiotami niepowiązanymi) bądź zewnętrzny (dane dotyczące transakcji zawieranych przez niezależne podmioty / dane finansowe niezależnych podmiotów).

Czynniki porównywalności stanowią punkt wyjścia do ustalenia porównywalności danych oraz metody przeprowadzenia analizy porównawczej – przy identyfikacji danych porównawczych należy w pierwszej kolejności zapewnić, aby te czynniki zostały uwzględnione w analizie danych porównawczych. Główne czynniki porównywalności, w tym warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu w którym dokonano transakcji, zostały określone w § 6 ust. 3 Rozporządzenia, przy czym należy mieć na uwadze to, że nie jest to katalog zamknięty. W praktyce, czynniki te są kluczowe w określeniu ram rynku (obszaru geograficznego), który będzie właściwy dla przedmiotu analizy.

Analiza cen przedmiotu transakcji - W przypadku, gdy możliwe jest porównanie przedmiotu transakcji, tj. w przypadku zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, cechy charakterystyczne przedmiotu transakcji mogą mieć istotny wpływ na determinację właściwego rynku. Przykład: w przypadku transakcji dotyczących surowców energetycznych czy metali szlachetnych uzasadnionym może być przeprowadzenie analizy na poziomie globalnym.

Analiza porównywalnych podmiotów - W przypadku gdy porównanie dotyczy podmiotu (tj. w przypadku metod innych niż metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej), analizę przeprowadza się często poprzez odniesienie do profilu funkcjonalnego testowanego podmiotu jak również poprzez odniesienie do branży i rynku, w których działa testowany podmiot. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia, przy przeprowadzaniu analizy porównywalności do próby kwalifikowane powinny być podmioty możliwie podobne pod względem profilu funkcjonalnego. Jednocześnie § 10 Rozporządzenia określa katalog cech, jakie powinny spełniać rynki, aby uznać je za porównywalne na potrzeby identyfikacji próby do analizy danych porównawczych. Również Wytyczne OECD wskazują, że istotna jest identyfikacja właściwego rynku i że w wielu sytuacjach duże regionalne rynki obejmujące więcej niż jeden kraj mogą zostać uznane ze wystarczająco porównywalne.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę, określając zakres geograficzny analizy porównawczej należy kierować się w pierwszej kolejności wskazanymi w przepisach czynnikami porównywalności a to czy ostatecznie zidentyfikowane dane będą miały charakter lokalny, regionalny, globalny czy też inny, powinno być pochodną przyjętych czynników porównywalności i dostępności danych. Tym samym nie jest poprawnym podejście zakładające z góry, że dana analiza porównawcza powinna mieć charakter lokalny, regionalny czy też globalny bez dokonania analizy czynników porównywalności, w tym znaczenia rynku. Każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i oceny czy w danej transakcji istotne znaczenie będzie miała np.: skala biznesu czy location savings jak również to jaka jest ilość i jakość dostępnych danych porównawczych.

W efekcie, przygotowując analizę danych porównawczych podatnik powinien przeprowadzić wyszukiwanie zgodnie z czynnikami porównywalności zawartymi w Rozporządzeniu, mając na uwadze dyspozycję art. 9a ust. 2c, czyli w taki sposób, aby dane lokalne / krajowe mogły być uwzględnione w kryteriach wyszukiwania (przykładowo, żeby kryteria wyszukiwania nie wykluczały rynku polskiego).

Brak lokalnych obserwacji w próbie nie może sam z siebie kreować podstaw do kwestionowania przeprowadzonej analizy – tak długo jak analiza została przeprowadzona zgodnie z kryteriami porównywalności. Podobny pogląd prezentują Wytyczne OECD oraz Wytyczne JTPF, które wskazują, że analiza nie powinna być odrzucona wyłącznie z tego powodu, że nie ogranicza się do danych lokalnych.

Brak danych porównywalnych

W wielu przypadkach okazuje się, że dane porównawcze nie są w ogóle dostępne dla podatnika. Przykładowo, transakcja lub inne zdarzenie mogą mieć unikatowy charakter, bądź mogą wystąpić istotne trudności z dostępnością danych dla poszczególnych rynków (zwłaszcza zlokalizowanych w krajach rozwijających się). W takich przypadkach koniecznie jest przygotowanie opisu zgodności warunków transakcji z warunkami rynkowymi.

4.1.2. Rekomendacje

1. Wszystkie dane wykorzystane w analizie porównawczej powinny spełniać kryteria porównywalności. To czy ostatecznie w analizie porównawczej znajdą się dane z rynku polskiego zależy tylko i wyłącznie od tego czy będą one spełniać kryteria porównywalności. Tym samym należy uznać, że spełnienie kryteriów porównywalności jest nadrzędne, a to czy w analizie porówn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »