Refakturowanie mediów przy najmie. Jaka stawka VAT?

Pytanie: Czy koszty dostawy wody ponoszone przez najemcę na podstawie odczytów licznika w związku z zawartą umową najmu winny być refakturowane wg stawki podatku VAT 8% właściwej dla dostarczanej wody, czy 23% uznając, że czynsz wraz z innymi mediami, w tym dostawą wody, stanowi jedno świadczenie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2018 r. (data wpływu 29 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2018 r. (data wpływu 9 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy koszty dostawy wody ponoszone przez najemcę na podstawie odczytów liczników w związku z zawartą umową najmu winny być refakturowane wg stawki podatku VAT 8% właściwej dla dostarczanej wody, czy 23% uznając, że czynsz wraz z innymi mediami, w tym z dostawą wody, stanowi jedno świadczenie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy koszty dostawy wody ponoszone przez najemcę na podstawie odczytów liczników w związku z zawartą umową najmu winny być refakturowane wg stawki podatku VAT 8% właściwej dla dostarczanej wody, czy 23% uznając, że czynsz wraz z innymi mediami, w tym z dostawą wody, stanowi jedno świadczenie. Wniosek uzupełniono w dniu 9 października 2018 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca działa jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (zwany dalej Szpitalem), jest także czynnym podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług medycznych i niemedycznych, takich jak wynajmowanie pomieszczeń, dzierżawy i inne.

W związku z wynajmowaniem pomieszczeń na podstawie zawartych umów, Wnioskodawca obciąża wynajmujących opłatami za czynsz stosując 23% stawkę podatku VAT. Niezależnie od czynszu najemca zobowiązany jest do comiesięcznego ponoszenia kosztów za dostarczone media, w tym opłat za wodę. Opłaty za wodę zimną naliczane są za ilość pobranej wody obliczonej jako sumę wskazań liczników wody zimnej i ciepłej zainstalowanych na instalacji zasilającej w wodę wynajmowane pomieszczenia.

W związku z powyższym, Szpital refakturuje wszystkie media, w tym też dostawę wody, stosując stawkę podatku VAT 23%.

W ocenie Szpitala, najem, dostawa mediów oraz wywóz nieczystości stanowią jedno świadczenie, dla którego należy zastosować jednolitą stawkę podatku VAT, właściwą dla usługi najmu (23%). Same dostawy mediów nie mają bowiem dla najemcy znaczenia, a są jedynie usługą pomocniczą dla najmu i nieodłącznie z nią związaną. Wnioskodawca zaznacza, iż w umowie została zawarta informacja, że do kosztów wynikających ze zużycia mediów zostanie doliczony podatek VAT wg stawki jak dla czynszu najmu.

Ponadto zawarto informację, iż najemca zobowiązany jest do opomiarowania we własnym zakresie i na własny koszt instalacji wody zimnej i ciepłej wynajmowanych pomieszczeń (montaż wodomierzy) oraz do niezwłocznej legalizacji, bądź wymiany na nowe układów pomiarowych.

W piśmie z dnia 2 października 2018 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Wnioskodawca – w odpowiedzi na pytania sformułowane przez tut. Organ – doprecyzował opisany stan faktyczny o następujące informacje:

1. Czy media (należy wskazać jakie), w tym opłaty za zimną wodę, są dostarczane najemcom na podstawie odrębnych umów niż umowa najmu (tzn. czy umowy najmu przewidują odrębne od czynszu obliczanie i rozliczanie opłat za media), czy też Wnioskodawca wystawia jedną fakturę, obejmującą czynsz za najem oraz opłaty za media dla najemców?

Odp.

Łącząca Wnioskodawcę z najemcą umowa jest umową o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawartą w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej. W celu umożliwienia wykonania świadczeń zdrowotnych ww. umowa zawiera w swej treści regulacje dotyczące zasad użytkowania pomieszczeń – najem pomieszczeń w siedzibie Wnioskodawcy, jak również regulacje dotyczące zasad ponoszenia kosztów za dostarczone media, w tym opłat za wodę. Zapisy umowy dotyczące tych opłat skonstruowane zostały w następujący sposób:

„Niezależnie od czynszu określonego w § 13 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do comiesięcznego ponoszenia kosztów za dostarczone media w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT za miesiąc poprzedni wg niżej opisanych zasad: (...)

II. Opłata za wodę i ścieki. (...)

4.1) woda zimna – opłata miesięczna za ilość pobranej wody obliczonej jako sumę wskazań liczników wody zimnej i ciepłej zainstalowanych na instalacji zasilającej w wodę wynajmowane pomieszczenia. Do rozliczeń będzie stosowana cena za 1 m3 wody zimnej według stawek stosowanych przez Dostawcę wody dla Udzielającego zamówienia. (...)

VI. Do kosztów wynikających z zużycia mediów zostanie doliczony podatek VAT wg stawki jak dla czynszu najmu”.

Wnioskodawca podkreśla, że w opisanej sytuacji nie ma wartości samo dostarczanie mediów, a nawet sama umowa najmu, bowiem najem pomieszczeń i związana z tym dostawa mediów wynika wyłącznie z faktu konieczności zapewnienia możliwości wykonywania świadczeń zdrowotnych, które to świadczenia są przedmiotem zawartej umowy.

2. Czy najemcy wynajmowanych pomieszczeń mają możliwość wyboru świadczeniodawców dostawy mediów?

Odp.

Nie. Najemcy nie mają prawa wyboru dostawców mediów, gdyż korzystają z usług świadczeniodawców, z którymi Wnioskodawca ma zawarte umowy. Szpital nie posiada technicznych możliwości przyłączeniowych pozwalających na odrębne przyłączenie podmiotów trzecich do sieci, a tym samym na zawarcie odrębnej umowy bezpośrednio z dostawcą określonych mediów.

3. Czy najemcy mają możliwość wyboru sposobu korzystania z mediów poprzez decydowanie o wielkości ich zużycia? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Odp.

Najemcy korzystają z mediów według własnych potrzeb. Szpital nie decyduje o wielkości zużycia mediów przez najemcę, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 14 pkt VII i VIII umowy.

„VII. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest na własny koszt do niezwłocznej legalizacji, bądź wymiany na nowe układów pomiarowych, zainstalowanych na zasilaniu w media wynajmowanych pomieszczeń, w przypadku:

a. upływu ważności terminu legalizacji,
b. uszkodzenia,
c. na każde wezwanie Udzielającego zamówienia w przypadku wykazania nieprawidłowego działania na podstawie przeprowadzonych przez niego udokumentowanych prób.

VIII. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności, do czasu jej usunięcia, odczyt z danego układu pomiarowego będzie stanowił średnią arytmetyczną z ostatnich pełnych 3 miesięcy, gdy układ pomiarowy był sprawny. Gdy niemożliwe będzie wyliczenie średniego zużycia mediów z okresu 3 ostatnich pełnych miesięcy, średnia zostanie wyliczona za najbliższy, możliwie najdłuższy okres”.

4. Czy umowy z dostawcami kosztów ponoszonych mediów zawarte są przez Zainteresowanego w imieniu i na rzecz najemców? Jeśli stroną umów na dostawę mediów jest Wnioskodawca, to czy ponosi on jedynie koszty tych świadczeń na rzecz najemców (nie nalicza dodatkowej marży)?

Odp.

Umowy z dostawcami kosztów ponoszonych mediów są zawarte przez Wnioskodawcę. Na podstawie zawartych umów z mediów tych na takich samych zasadach korzysta zarówno Wnioskodawca, jak i najemcy Wnioskodawcy na podstawie podpisanych z Wnioskodawcą umów. Szpital refakturując koszty mediów nie nalicza dodatkowej marży. Wyjątek stanowi energia elektryczna zasilająca wynajmowane pomieszczenia, która uwzględnia dodatkową opłatę w wysokości 3% strat na transformatorze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy koszty dostawy wody ponoszone przez najemcę na podstawie odczytów licznika w związku z zawartą umową najmu winny być refakturowane wg stawki podatku VAT 8% właściwej dla dostarczanej wody, czy 23% uznając, że czynsz wraz z innymi mediami, w tym dostawą wody, stanowi jedno świadczenie?

Zdaniem Wnioskodawcy, Szpital refakturuje koszty mediów, w tym wypadku wody zużywanej na podstawie odrębnych liczników wg stawki podatku VAT stosowanej dla usługi najmu (23%). Mając na względzie zawarte z najemcami umowy oraz orzecznictwa i przepisy prawne Zainteresowany uznaje, że najem oraz dostawa wody stanowią jedno świadczenie, dla którego należy zastosować jednolitą stawkę podatku VAT, właściwą dla usługi najmu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Przez towary – w oparciu o art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to – co do zasady – niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności (wynagrodzenie za usługę).

W świetle art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »