Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.05.2013

Refakturowanie mediów a stawka VAT

Pytanie podatnika: Czy w przypadku Wnioskodawcy refakturowanie tzw. mediów przy umowach najmu z obniżoną stawką VAT 8% jest prawidłowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2013 r. (data wpływu 7 stycznia 2013 r.), uzupełnionym pismami z dnia 5 marca 2013 r. (data wpływu 8 marca 2013 r.) oraz z dnia 22 marca 2013 r. (data wpływu 25 marca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy mediów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy mediów.
Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 5 marca 2013 r. (data wpływu 8 marca 2013 r.) oraz z dnia 22 marca 2013 r. (data wpływu 25 marca 2013 r.). w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego oraz stanowiska.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku)
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług oraz wynajmu pomieszczeń a ewidencja księgowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zainteresowany jest właścicielem kamienicy, w której lokale oddane są w najem w celach mieszkalnych i użytkowych wyłącznie osobom obcym (Wnioskodawca sam nie użytkuje żadnej powierzchni). Z tytułu najmu najemcy zobowiązani są uiszczać czynsz w wysokości ustalonej w umowie. Za dostawę wody, odbiór ścieków i wywóz nieczystości Wnioskodawca otrzymuje faktury od firmy wodociągowej i porządkowej i za te usługi obciążany jest kwotami z obniżoną stawką VAT, tj. 8% wg zasad ogólnych art. 41 pkt 2 ustawy o VAT. Koszty te Zainteresowany rozbija proporcjonalnie na poszczególnych lokatorów refakturując również z obniżoną stawką VAT w oddzielnych pozycjach faktury poza samym czynszem (w załączeniu ksero pozycji fakturowanych). Pozostałe media m.in. za energię elektr. lokatorzy obciążani są bezpośrednio od dostawców na podstawie wskazań zainstalowanych indywidualnych liczników.
W piśmie z dnia 5 marca 2013 r. Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Lokale będące przedmiotem najmu na cele mieszkalne mają charakter mieszkalny a usługi najmu tych lokali są świadczone na rachunek Wnioskodawcy, czyli w prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. Umowy z dostawcami mediów tj. na dostawę wody oraz odbiór ścieków i wywóz nieczystości są podpisane przez Wnioskodawcę na jego firmę. Zakres praw i obowiązków najemców i Wnioskodawcy czyli wynajmującego w umowach najmu lokali mieszkalnych i użytkowych Zainteresowany przedstawił w załączonych do wniosku skserowanych fragmentach umów.
W piśmie z dnia 22 marca 2013 r. Wnioskodawca wskazał, że w umowach najmu lokali mieszkalnych do obowiązku wynajmującego należy „utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń nieruchomości służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia”. Natomiast najemca zobowiązany jest „utrzymać lokal i pomieszczenie do niego przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym”, dlatego też w umowie najmu zapisane jest, że „najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania opłat za energię elektr., energię cieplną, gaz, wodę oraz inne świadczenia, a w szczególności za odbiór nieczystości stałych i płynnych”. Opłaty za energię elektr., cieplną i gaz najemcy uiszczają bezpośrednio podmiotom świadczącym na podstawie liczników, natomiast za zużycie wody, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, które powstają przy użytkowaniu i utrzymaniu we właściwym stanie sanitarnym pomieszczeń najemcy obciążani są fakturami wystawionymi przez administratora nieruchomości. W umowach najmu lokali użytkowych „wynajmujący zobowiązuje się zapewnić najemcy stałą dostawę do lokali zimnej wody i odprowadzania ścieków”, a do obowiązków najemcy „należy utrzymanie przedmiotu najmu przez cały okres trwania umowy w czystości, we właściwym stanie technicznym i sanitarnym”

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
Czy w przypadku Wnioskodawcy refakturowanie tzw. mediów przy umowach najmu z obniżoną stawką VAT 8% jest prawidłowe...

 

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), w umowach najmu z lokatorami ujęty jest zapis oddzielający pozostałe koszty eksploatacyjne od ścisłego czynszu (w załączeniu ksero fragmentu umowy najmu). Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli z umowy najmu wynika, że oprócz czynszu najemca zobowiązany jest do opłat za pozostałe media, należy przyjąć, że w tym przypadku mamy do czynienia z samoistnymi usługami, których wykonanie jest niezależne od zawarcia umowy najmu. Z uwagi na to, że w przypadku opłat za media faktycznymi ich odbiorcami są najemcy, całkowicie uzasadnione wydaje się Zainteresowanemu ich refakturowanie według stawek widniejących na pierwotnie wystawionych fakturach.
W piśmie z dnia 22 marca 2013 r. Wnioskodawca wskazał, iż uważa, że obowiązki utrzymania czystości wynajmowanych lokali, do których jest niezbędny pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych obciążają najemcę. Zarówno z okoliczności faktycznych jak i z umowy najmu wynika, ze oprócz czynszu regulowane będą świadczenia na rzecz wynajmującego.

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ww. ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Powyższy przepis stanowi implementację art. 28 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, ze zm.), zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Oznacza to, że podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przeniesienie ciężaru kosztów na inną osobę, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Zatem, konsekwencją uznania podatnika biorącego udział w odsprzedaży usługi za świadczącego, jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi.
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, postawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 3 cyt. ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku.
Podstawowa stawka podatku od towarów i usług, stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.
Z powołanych wyżej przepisów wynika, że ze zwolnienia od podatku VAT korzysta czynność najmu lokali o charakterze mieszkalnym, natomiast nie korzysta ze zwolnienia najem lokali użytkowych.
W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.
Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca, będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług oraz wynajmu pomieszczeń. Zainteresowany jest właścicielem kamienicy, w której lokale oddane są w najem w celach mieszkalnych i użytkowych wyłączni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »