Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.04.2014

Rabaty a VAT 2014r. Wystawianie zbiorczych faktur korygujących

Pytanie podatnika: Czy praktyka Spółki dotycząca wystawiania zbiorczych faktur korygujących dokumentujących przyznane rabaty jest prawidłowa w rozumieniu przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2013 r. (data wpływu 8 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących dokumentujących przyznane rabaty – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących dokumentujących przyznane rabaty.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.
Spółka z o.o. (dalej „Spółka”) zajmuje się produkcją i sprzedażą drzwi i okien drewnianych. Swoje wyroby sprzedaje poprzez sieć współpracujących firm (dalej „Partnerzy handlowi”). W celu zwiększenia sprzedaży produktów Spółki, Spółka zawiera z partnerami handlowymi umowy współpracy, na mocy których partnerowi handlowemu będzie przysługiwała premia pieniężna, której wysokość jest uzależniona od strategii gospodarczej Spółki oraz przekroczenia określonej wartości sprzedaży produktów Spółki. Umowy współpracy przewidują, że wysokość premii, w zależności od bieżących celów gospodarczych Spółki, może ulec zwiększeniu w przypadku, gdy działania marketingowe partnera handlowego i warunki rynkowe w jakich działa, okażą się szczególnie pozytywne dla budowania marki Spółki oraz zwiększenia obrotu produktami Spółki. Premia jest wypłacana w okresie kwartalnym na podstawie zbiorczej faktury korygującej wystawianej przez Spółkę. Zbiorcza faktura korygująca dokumentuje wartość premii pieniężnej, rozumianej jako rabat posprzedażny (dalej „Rabat”). Podstawą obliczenia należnej premii pieniężnej jest wartość obrotu netto w okresie rozliczeniowym i jest ona ustalana na podstawie zestawienia wielkości sprzedaży przygotowanego przez Spółkę w ciągu 7 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. Partner handlowy jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru zbiorczej faktury korygującej wystawionej przez Spółkę w terminie 2 dni od jej otrzymania. Spółka zamierza także kontynuować wyżej opisaną praktykę po dn. l stycznia 2014 r.

Obecnie Spółka dokumentuje rabaty za pomocą zbiorczych faktur korygujących (uproszczonych faktur korygujących).

Uproszczona faktura Korygująca, musi zawierać następujące informacje: 1) oznaczenie „korekta” lub „faktura korygująca”; 2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 3) nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; 4) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy; 4) okres, do którego odnosi się udzielany rabat; 5) łączną kwotę udzielonego rabatu oraz łączną kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Zdaniem Spółki wystawiane przez nią Uproszczone Faktury Korygujące dokumentujące udzielone rabaty są zgodne z obowiązującym prawem, a także będą zgodne z § 13 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie faktur, a także z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2014r. i w konsekwencji, Uproszczone Faktury Korygujące stanowić będą, z formalnego punktu widzenia, przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w przepisach, podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego. Przyznawana premia pieniężna stanowi rabat w rozumieniu przepisów o VAT, obniżający podstawę opodatkowania tym podatkiem. Dokumentowanie przyznanych rabatów poprzez wystawienie faktury korygującej jest zatem prawidłowe. Z uwagi na fakt, że rabaty odnoszą się do całości obrotu netto w danym okresie rozliczeniowym ( kwartalny okres rozliczeniowy), Spółka może je dokumentować na podstawie Uproszczonych Faktur Korygujących, które nie zawierają numerów faktur korygowanych, zarówno obecnie, jak i po 1 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy praktyka Spółki dotycząca wystawiania zbiorczych faktur korygujących dokumentujących przyznane rabaty jest prawidłowa i czy będzie prawidłowa w rozumieniu przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – dalej „ustawa o VAT”, podstawą opodatkowania jest obrót tj. kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z ust. 4 cytowanego przepisu, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont).

W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35), art. 29 ustawy o VAT od 1 stycznia 2014r. zostanie uchylony i będzie zastąpiony przez art. 29a, zgodnie z którym postawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży do nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika (ust. l).

Na podstawie art. 29a ust. 7 pkt 1 podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, a biorąc pod uwagę ust.10 pkt 1, podstawa opodatkowania będzie obniżana o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen.

Biorąc pod uwagę powyższe, zarówno na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, jak i tych po 1 stycznia 2014 r. rabaty oraz inne obniżki ceny sprzedaży zmniejszają podstawę opodatkowania VAT.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku, niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienie do podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 68, poz. 360 ze zm.) - dalej „ Rozporządzenie”, § 13 ust.1 stanowi, że w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą tę fakturę.

Natomiast zgodnie z ust. 3 cytowanego paragrafu, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać: 1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 2) dane określone w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4; 3) okres, do którego odnosi się udzielony rabat; 4) kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Faktury korygujące powinny zawierać wyraz „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” (ust.8).
Od 1 stycznia 2014r. zasady dotyczące wystawiania faktur korygujących zostaną przeniesione do art. 106j ustawy o VAT.

W związku z powyższym, w art. 106j ust. 2 zawarto wymogi dotyczące wystawiania faktur korygujących, a także Uproszczonych Faktur Korygujących (ust.3).

Na podstawie „nowych” przepisów, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki cen w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2 powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielony opust lub obniżka; może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację należy stwierdzić, że Spółka stosuje prawidłową praktykę wystawiania Uproszczonych Faktur Korygujących a także wystawiane faktury korygujące będą spełniały wymogi formalne na gruncie „nowych” przepisów, obowiązujących po 1 stycznia 2014 r. Podkreślenia wymaga fakt, że stanowisko Spółki potwierdzają także liczne interpretacje indywidualne organów podatkowych.

Konkluzja:
Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego i uzasadnienia prawnego, zdaniem Spółki stosuje ona prawidłową praktykę, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa, polegającą na dokumentowaniu rabatów odnoszących się do całości obrotu z danym partnerem handlowym w danym okresie rozliczeniowym przy pomocy Uproszczonych Faktur Korygujących, które nie zawierają numerów faktur korygowanych. Praktyka ta będzie także zgodna na gruncie przepisów obowiązujących po 1 stycznia 2014r.

Wskazać także należy, że przedmiotem interpre...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »