Puste faktury a prawo do odliczenia VAT

Z uzasadnienia: Sąd przypomina, że same przelewy pieniężne kwot wpisanych w fakturach, nie statuują sprzedaży, czyli ostatecznie prawa do obniżenia kwot podatku.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Halina Adamczewska – Wasilewicz Sędziowie: sędzia WSA Mirella Łent (spr.) sędzia WSA Jarosław Szulc Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marcin Frydrych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi M. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2009 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE
Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. określił stronie wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do listopada 2009 r., nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc za grudzień 2009 r. oraz wysokość zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: "ustawa o VAT"). Organ stwierdził, że skarżący zawyżył podatek naliczony o łączną kwotę [...] zł w związku z odliczeniem podatku VAT z faktur, które nie dokumentowały faktycznie wykonanych czynności. Ponadto organ ustalił, że podatnik zawyżył podatek należny poprzez ujęcie w rozliczeniu 5 faktur VAT stwierdzających czynności faktycznie niedokonane, w których wykazał podatek w łącznej wysokości [...] zł.

W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług w wysokości [...] zł. Decyzji zarzucił naruszenie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, art. 180 § 1, art. 188, art. 122 i art. 187 § 1 i 3, art. 191, art. 210 § 4, art. 120, art. 121 § 1 i art. 124 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: "O.p.").

Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu organ wskazał, iż skarżący prowadząc przedsiębiorstwo "I." odliczył podatek naliczony w przypadkach, w których nie miały miejsca rzeczywiste transakcje gospodarcze: 1) nabycie stali konstrukcyjnej w ilości 18.000 kg od firmy "A." K. G., udokumentowane fakturą VAT nr 42/09 wystawioną w dniu 24 września 2009 r. na kwotę netto [...] zł i podatek VAT [...] zł; 2) zakup 248.697,39 m2 materiału "tkanina jutowa" udokumentowany 42 fakturami, wystawionymi przez K. G. na łączną wartość netto [...] zł i podatek VAT [...] zł; 3) zakup 5.000 m2 materiału "Geo Geotkanina" na kwotę netto [...] zł i podatek VAT [...] zł wykazany w fakturze VAT nr 481/09 z dnia 28 września 2009 r. wystawionej przez "K." sp. z o.o. w G.; 4) usługi transportowe udokumentowane 23 fakturami VAT wystawionymi przez PPHU "D." w T., bez danych dotyczących imienia i nazwiska osoby prowadzącej działalność gospodarczą, łączna wartość netto [...] zł i podatek VAT [...] zł oraz 5) nabycie wyrobów stalowych od "P." S.A. w B. na podstawie 4 faktur VAT, na łączną wartość netto [...] zł i podatek VAT [...] zł.

Odnosząc się do transakcji z K. G. organ wskazał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie potwierdza nabycia stali konstrukcyjnej, która miała być stosowana według strony na budowie hali dla spółki P. S.A. w B. W toku czynności sprawdzających przeprowadzonych u K. G. nie stwierdzono dowodów zakupu jakichkolwiek wyrobów stalowych oraz tego, aby kontrahent skarżącego dysponował stalą konstrukcyjną. W konsekwencji organ uznał, że powyższy kontrahent nie dostarczył stronie omawianego towaru handlowego. Za nierzetelny organ uznał również zakup 248.697,39 m2 tkaniny jutowej, udokumentowanej fakturami wystawionymi przez K. G. W tym zakresie organ ustalił, że wystawca faktur nie posiadał takiego materiału i nie dokonał jego sprzedaży. Fakt niedysponowania przez K. G. stalą konstrukcyjną i tkaniną jutową oraz brak faktycznej sprzedaży tych towarów na rzecz skarżącego stwierdzony został w decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia [...] r. wydanej dla K. G. w zakresie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2009 r.

W zakresie zakupu przez firmę skarżącego 5.000 m2 geotkaniny organ w toku przeprowadzonego postępowania kontrolnego w "K." sp. z o. o. w G. ustalił, że przedłożona faktura nie dokumentowała rzeczywistej sprzedaży. Skontrolowana spółka nie była w posiadaniu geotkaniny i w konsekwencji nie mogła dokonać sprzedaży tego towaru. W wyniku tego postępowania ustalono, że K. G. - działając w imieniu spółki "K." jako jej prokurent - w porozumieniu z odbiorcą faktury, tj. firmą skarżącego, dokonał fikcyjnej sprzedaży towaru.

Następnymi zakwestionowanymi transakcjami jest nabycie usług transportowych, udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi przez PPHU "D." w T. W tym zakresie organ podał, że wskazane faktury nie zostały opatrzone danymi dotyczącymi imienia i nazwiska osoby prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PPHU "D.". Organ kontroli skarbowej ustalił, że faktury te nie dokumentują rzeczywistych operacji gospodarczych. W toku postępowania przeprowadzonego przez organ pierwszej instancji ustalono, że wynikający ze spornych faktur NIP został nadany J. S., zam. w T. przy ul. [...]. Okoliczności faktyczne dotyczące tych usług nie są znane ani stronie, ani kontrahentowi. J. S. nie okazał jakichkolwiek dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pod firmą PPHU "D.". Natomiast w wyjaśnieniach do protokołu z czynności sprawdzających J. S. stwierdził, że nie zna skarżącego, nie miał kontaktu z żadną osobą z przedsiębiorstwa "I.", nie prowadzi działalności gospodarczej od połowy lat 90-tych, jak również nie prowadził działalności gospodarczej pod nazwą PPHU "D.". Niezależnie od tego ustalono w postępowaniu, w oparciu o dane ewidencji CEPIK, że ani J. S., ani jego żona M., nie posiadali środków transportu. J. S. nie był w 2009 r. czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do braku nabycia przez firmę skarżącego wyrobów stalowych od spółki "P." w listopadzie i grudniu 2009 r. organ stwierdził, że w rzeczywistości podatnik nie dokonał obrotu wyrobami stalowymi - wystawiono jedynie faktury mające dokumentować transakcje w zakresie obrotu stalą. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami w 2009 r. strona nabyła od "P." S.A. w B. 6.606,167 t wyrobów stalowych za łączną kwotę netto [...] zł, podatek VAT w wysokości [...] zł. W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających w "P." S.A. ustalono, że zakupione przez skarżącego wyroby stalowe w całości pochodziły z zakupów dokonanych przez "P." S.A. w spółce "B." S.A w S. Porównanie średniej ceny zakupu wyrobów stalowych w transakcjach zakupu dokonanych przez stronę oraz cen rynkowych wskazuje, że średnia cena zakupu wyrobów stalowych w zależności od asortymentu była od 48,99 % - 80,76% wyższa do cen rynkowych obowiązujących w momencie zakupu. Skarżący wszystkie wyroby stalowe nabyte w 2009 r. od "P." S.A. za kwotę netto [...] zł (a uprzednio nabyte przez "P." S.A. od "B." S.A.) po upływie niespełna miesiąca tj. w dniach 17 grudnia 2009 r. i 05 stycznia 2010 r. sprzedał do "B." S.A. za kwotę [...] zł, a więc poniósł stratę w wysokości [...] zł.

Oprócz transakcji zakupu wyrobów stalowych z "P." S.A. skarżący realizował dla tego podmiotu budowę hali produkcyjnej wraz z suwnicami, na podstawie umowy o roboty budowlane zawartej w dniu 19 października 2009 r. Organ wskazał również, że wystawiając dla spółki "P." S.A. faktury związane z budową hali na kwotę [...] zł i uzyskując dochód w kwocie [...] zł, skarżący uzyskał nie spotykaną w branży budowlanej rentowność w wysokości 46,8 %.

W ocenie organu odwoławczego, ukształtowanie przez strony przebiegu transakcji w ten sposób, że towar pochodzący z "B." S.A., poprzez "P." S.A., zostaje sprzedany skarżącemu i następnie skarżący dokonuje sprzedaży do "B." S.A., jak również ustalenie ceny sprzedaży wyrobów stalowych dla strony na poziomie niezgodnym z cenami rynkowymi dowodzi, że celem tych transakcji było zminimalizowanie skutków podatkowych związanych z wystawieniem faktur VAT dla "P." S.A. dotyczących budowy hali.

W zakresie braku faktycznego wykonania usługi naprawy podbudowy nawierzchni placu na rzecz "K." sp. z o. o. w G. organ stwierdził, że z materiału dowodowego wynika, iż roboty te nie zostały wykonane. W toku postępowania kontrolnego przeprowadzonego w spółce "K." przesłuchano w charakterze świadków prezesa zarządu spółki, kierownika ochrony spółki, magazyniera, kierownika produkcji, a także osobę która prowadziła działalność gospodarczą w pomieszczeniach wynajmowanych od spółki "K." i pracownicę spółki "K.". Z każdego z powołanych zeznań wynika, że w 2009 r. skarżący nie wykonał dla "K." robót w zakresie naprawy podbudowy nawierzchni na placu. Przeprowadzone oględziny terenu wokół hali magazynowej należącej do "K." potwierdziły, że na terenie tej spółki nie zostały wykonane jakiekolwiek roboty przez firmę "I.". Na wykonanych zdjęciach zostały ujęte miejsca wskazane przez skarżącego, na których były rzekomo wykonywane roboty. Z fotografii tych wynika, że przedmiotowe roboty nie zostały wykonane - nawierzchnia we wszystkich wskazanych przez stronę miejscach jest stara, zniszczona i nie remontowana od wielu lat. Organ wskazał również, że postępowanie kontrolne przeprowadzone w spółce "K." zakończyło się wydaniem decyzji z dnia [...] r. w zakresie podatku od towarów i usług za kwiecień i wrzesień 2009 r., w której stwierdzono, że faktury wystawione przez skarżącego dla powyższego podmiotu dotyczące dostawy robót budowlanych oraz sprzedaż firmie skarżącego geotkaniny nie potwierdzały faktycznie dokonanych czynności.

Organ ponadto wskazał, że wszystkie powyższe ustalenia w zakresie braku faktycznych zakupów i sprzedaży ww. towarów i usług, były przedmiotem rozważań WSA w Bydgoszczy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r., który w wyroku z dnia 09 października 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 314/13 uznał, że zakwestionowane faktury dotyczyły czynności, które nie miały miejsca w rzeczywistości.

W skardze strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w części obniżenia prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług w łącznej wysokości [...] zł, w konsekwencji powyższego o uchylenie zobowiązania podatkowego określonego na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT w łącznej kwocie [...] zł. Zaskarżonej decyzji podatnik zarzucił naruszenie:
- art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o VAT poprzez błędną wykładnię i uznanie, że podatek naliczony w wysokości [...] zł z zakupu tkaniny jutowej od "A." K. G. nie podlega odliczeniu od podatku należnego;
- art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o VAT poprzez błędną wykładnię i uznanie, że podatek naliczony w wysokości [...] zł z zakupu geotkaniny z "K." sp. z o.o. nie podlega odliczeniu od podatku należnego;
- art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o VAT poprzez błędną wykładnię i uznanie, że podatek naliczony w wysokości [...] zł z zakupu usług transportowych od "D." J. S. nie podlega odliczeniu od podatku należnego;
- art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o VAT poprzez błędną wykładnię i uznanie, że podatek naliczony w wysokości [...] zł z zakupu wyrobów stalowych od "P." S.A. nie podlega odliczeniu od podatku należnego;
- art. 108 ust. 1 ustawy o VAT poprzez błędne zastosowanie w sytuacji ujęcia podatku należnego o wartości sankcji we wszystkich ewidencjach i deklaracjach prowadzonych dla potrzeb podatku od towarów i usług.;
- art. 180 § 1 w zw. z art. 188 O.p. poprzez odmowę przeprowadzenia dowodu z zeznań byłej prezes "P." S.A. A. S. na okoliczność stosowania tkanin jutowych na budowie w B. oraz na okoliczność oczywistego powiązania usługi budowy hali z zakupem stali wobec późniejszych dowodów materialnych tzn. sprawozdań finansowych "P." S.A. za 2008 r. i 2009 r. oraz listu intencyjnego w sprawie przejęcia "P." S.A. przez "B." S.A.;
- art. 180 § 1 w zw. z art. 188 O.p. poprzez odmowę przeprowadzenia dowodu ze sprawozdań finansowych "P." S.A. za 2008 r. i 2009 r., listu intencyjnego w sprawie przejęcia "P." S.A. przez "B." S.A., sprawozdania z działalności spółki "P." S.A. za 2009 r. na oczywistą okoliczność powiązania budowy hali dla "P." S.A. z zakupem stali od "P." S.A. oraz na oczywistą okoliczność niewiarygodności zeznań najważniejszego świadka Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. – A. S. w sprawie powiązania ww. dwóch kontraktów;
- art. 180 § 1 w zw. z art. 188 O.p. poprzez odmowę przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego - Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania [...] w T. na okoliczność powiązania transakcji budowy hali w B. z zakupem wyrobów stalowych od "P." S.A.;
- art. 180 § 1 w zw. z art. 188 O.p. poprzez odmowę przeprowadzenia dowodu z opinii wybranego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. biegłego posiadającego wiadomości specjalne na okoliczność oczywistego powiązania usługi budowy hali w B. z zakupem wyrobów stalowych od "P." S.A.;
- art. 180 § 1 w zw. z art. 188 O.p. poprzez odmowę przeprowadzenia dowodu z odkrywek na budowie w M., W., P. i B. na okoliczność stosowania tkanin jutowych na tych budowach rezygnując tym samym z ostatecznego nie podlegającego dyskusji rozwiązania tej kwestii;
- art. 180 § 1 w zw. z art. 188 O.p. poprzez odmowę włączenia do akt postępowania w sprawie podatku od towarów i usług całego materiału dowodowego wnioskowanego przez skarżącego w postępowaniu odnośnie podatku dochodowego za 2009 r. w sytuacji wybiórczego przeniesienia niektórych dowodów do nowego postępowania wg uznania Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej pomijając interes podatnika;
- art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 O.p. w wyniku niedopuszczenia w sprawie dowodów do rozpatrzenia stosując dowolność ustaleń w sprzeczności z wymienionymi zasadami;
- art. 187 § 3 O.p. poprzez przekroczenie w ramach zasad swobodnej oceny granic dowolności przyjmując za wiarygodne zeznania świadków posiadając jednocześnie biegunowo inną wiedzę z dokumentów;
- art. 210 § 4 O.p. w wyniku nieustosunkowania się do wszystkich zarzutów skarżącego i podania przyczyn, z powodu których argumentom skarżącego odmówiono wiarygodności;
- art. 120, art. 121 § 1, art. 124 w zw. z art. 191 O.p. na skutek błędnej interpretacji dowodów poprzez przekroczenie w ramach swobodnej oceny dowodów granic dowolności - brak wiarygodności, obiektywizmu, logiki, a wręcz działanie w ramach błędu intelektualnego poprzez dowolną i stronniczą interpretację.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja nie narusza prawa.

Zgodnie z art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153 poz. 1269, ze m.), sądy administracyjne kontrolują prawidłowość zaskarżonych aktów administracyjnych, między innymi decyzji ostatecznych, przy uwzględnieniu kryterium ich zgodności z prawem. Decyzja podlega uchyleniu, jeśli sąd stwierdzi naruszenie prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, naruszenie prawa będące podstawą wznowienia postępowania lub inne naruszenie prawa mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 270), dalej jako "p.p.s.a.") lub też naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia nieważności decyzji (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Badając przedmiotową sprawę według przedstawionych kryteriów Sąd takiego naruszenia się nie dopatrzył.

Spór sprowadza się do zawyżenia podatku naliczonego o łączną kwotę [...] zł w związku z odliczeniem podatku VAT z faktur, które w ocenie organu nie dokumentowały faktycznie wykonanych czynności. Ponadto organ ustalił, że podatnik zawyżył podatek należny poprzez ujęcie w rozliczeniu 5 faktur VAT stwierdzających czynności faktycznie niedokonane, w których wykazał podatek w łącznej wysokości [...] zł.

Na początek WSA uznał, że stan faktyczny przyjęty w zaskarżonej decyzji jest prawidłowy. Przede wszystkim należy stwierdzić, że postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych ma na celu ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego w kontekście określonej normy materialnego prawa podatkowego. Postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych nie jest celem w samym sobie, lecz stanowi poszukiwanie odpowiedzi, czy w określonym stanie faktycznym sytuacja podatnika podpada, czy też nie podpada pod hipotezę (a w konsekwencji i dyspozycję) określonej normy materialnego prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: "ustawa o VAT"), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

WSA wyjaśnia, że wprawdzie prawo do odliczenia podatku jako integralna część mechanizmu funkcjonowania podatku od wartości dodanej jest fundamentalnym prawem podatnika i zasadniczo nie może być ograniczane, to jednak zasada ta nie ma nieograniczonego zasięgu i może doznać wyjątku w tych wszystkich przypadkach, gdy miało miejsce działanie w nieuczciwych celach lub nadużycie prawa, a osoby, które brały udział w takich działaniach nie mogą powoływać się na przepisy prawa wspólnotowego, w tym także na wynikającą z tych przepisów zasadę neutralności podatku od wartości dodanej. W przypadku ustalenia, że zakwestionowane faktury nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, gdyż wskazywały innego niż w rzeczywistości sprzedawcę oraz rodzaj sprzedawanego towaru, organy są zobowiązane do odmówienia prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z tych faktur. Tylko faktura rzetelna od strony podmiotowej i przedmiotowej, tzn. dokumentująca rzeczywistą czynność opodatkowaną podatnika, przez niego wykonaną i udokumentowaną tą fakturą, daje jej odbiorcy uprawnienie do odliczenia wykazanego w niej podatku.

Przepisy art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT należy rozumieć w ten sposób, że prawo do odliczenia może dotyczyć wyłącznie tych czynności, które faktycznie zostały dokonane i to przez podmiot wystawiający fakturę. Sama faktura nie tworzy prawa do odliczenia VAT na niej wykazanego. Przysługuje ono tylko wówczas, gdy podatek naliczony związany jest z faktycznie dokonanymi przez jej wystawcę czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności.

Należy przy tym wskazać, że przepis ten nie jest sprzeczny z art. 17(6) VI dyrektywy i art. 176 dyrektywy 2006/112/WE, a wręcz przeciwnie jest wynikiem zezwolenia wynikającego z tych właśnie przepisów wspólnotowych, które pozwalają na odstępstwo od zasady neutralności. Jeżeli podatnik nie przestrzega standardów przejrzystego i rzetelnego prowadzenia swojej działalności gospodarczej, to obniża w toczącym się następnie postępowaniu podatkowym swoją wiarygodność, co skutkować może niekorzystną dla niego oceną zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Co więcej, podatnik, który wystawi fakturę dokumentującą czynności niewykonane jest zobowiązany do zapłaty VAT, natomiast odbiorca takiej faktury nie ma prawa do odliczenia podatku.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Art. 108 ust. 1 ustawy o VAT przewiduje szczególny przypadek samoistnego powstania obowiązku podatkowego w efekcie samego wystawienia faktury wykazującej kwotę podatku od towarów i usług. Niezależnie od tego, czy w sprawie zaistniał obrót będący podstawą opodatkowania podatkiem VAT, jak również niezależnie od rozmiarów i konsekwencji podatkowych tego obrotu - każdy wystawca tzw. pustej faktury liczyć się winien z koniecznością zapłaty wykazanego w niej podatku.

W ocenie WSA ustalenia w powyższym zakresie zostały dokonane w całokształcie materiału dowodowego (art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: "O.p.")), zgromadzonego i zbadanego w sposób wyczerpujący (art. 187 § 1 O.p). Organ rozpatrzył zarówno poszczególne dowody z osobna, jak również we wzajemnej łączności i ustosunkował się do różnic w zebranych dowodach. Mógł kierować się nie tylko wiedzą, ale i doświadczeniem życiowym i jego rozumowanie było zgodne z prawidłami logiki.

Jednocześnie należy wskazać, że stan faktyczny był już wcześniej ustalany i oceniany na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych. Tut. Sąd wyrokiem z 9 października 2013r., I SA/Bd 314/13, uznał go za niebudzący wątpliwości. Podobnie należy ocenić materiał sprawy obecnie.

Po pierwsze, organ zakwestionował nabycie stali konstrukcyjnej w ilości 18.000 kg od firmy "A." K. G., udokumentowane fakturą VAT nr 42/09 wystawioną w dniu 24 września 2009 r. na kwotę netto [...] zł i podatek VAT [...] zł. Skarżący nie wdał się wspór. WSA działając z urzędu przyznał rację organowi, że przeprowadzone postępowanie dowodowe zaprzeczyło okolicznościom wykazanym na zakwestionowanej fakturze.

Po drugie WSA podzielił ocenę organu w tym przedmiocie i zgodził się z wnioskami co do zakwestionowania przez organ 42 faktur w wys. [...] zł z tytułu zakupu 248.697,39 m2 tkaniny jutowej wynikającej z faktur wystawionych przez K. G.

Organ przeprowadził wystarczające postępowanie wyjaśniające, które wykazało, że wystawca faktury nie miał możliwości dostarczenia tego towaru, a sama jego ilość i wartość potwierdzają ten wniosek. Jak wcześniej wskazano w takim wypadku nie może mieć istotnego znaczenia to, czy skarżący posiadał i zużył ten materiał, bo nie ma to znaczenia przy przekonującym zakwestionowaniu samej faktury.

Pewnym dla Sądu był brak wiedzy podatnika co do szczegółów ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »