Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

01.03.2022

Przyznawanie kart pobytu dla obywateli Ukrainy

Karta pobytu jest dokumentem wydawanym cudzoziemcowi, któremu uprzednio wojewoda lub Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, udzielił zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ono udzielane w formie decyzji administracyjnej, cudzoziemcowi, który spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ze względu na deklarowany cel pobytu, a wskazane przez niego okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie uzasadniają jego przebywanie w naszym kraju.

Interpelacja nr 30585 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przyznawania kart pobytu dla obcokrajowców

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego w Lesznie zgłosiła się liczna grupa przedstawicieli obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Lesznie i okolicach. Wielu z nich na początku swojego przyjazdu do Polski nie porozumiewa się w sposób komunikatywny w języku polskim, co powoduje problemy w urzędach i innych instytucjach. Szczególnie zwrócili oni uwagę na trudności w rejestracji oraz oczekiwaniu na wydanie karty pobytu na pobyt w Polsce.

Z przekazanych mi informacji wynika, że bardzo szybko wyczerpuje się ilość numerków dostępnych w danym okresie w wojewódzkich urzędach. Drugą zgłaszaną sprawą jest także czas oczekiwania na wydanie karty pobytu. Mimo złożenia kompletu dokumentów w urzędach wojewódzkich, obcokrajowcy czekają na wydanie dokumentów od kilku miesięcy, nawet do dwóch lat.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Jakie dokumenty zobowiązany jest złożyć cudzoziemiec, by otrzymać kartę pobytu?

2. Jaki jest średni czas oczekiwania na wydanie karty pobytu dla obcokrajowca w poszczególnych województwach? Proszę o podanie danych z podziałem na poszczególne delegatury podlegające urzędom wojewódzkim.

3. Ile w 2021 roku zostało złożonych wniosków o wydanie karty pobytu dla obcokrajowca w poszczególnych województwach? Proszę o podanie danych z podziałem na miesiące oraz poszczególne delegatury podlegające urzędom wojewódzkim.

4. Jakie czynności są podejmowane, a które poprzedzają wydanie ważności karty pobytu po złożeniu kompletu dokumentów, a przed jej wydaniem?

5. Z czego wynika tak długi czas oczekiwania na wydanie karty pobytu?

Z poważaniem

Grzegorz Rusiecki, 14-01-2022

Odpowiedź na interpelację nr 30585 w sprawie przyznawania kart pobytu dla obcokrajowców

Szanowna Pani Marszałek, odpowiadając na interpelację numer 30585 Pana Posła Grzegorza Rusieckiego w sprawie przyznawania kart pobytu dla obcokrajowców na wstępie wyjaśniam, że karta pobytu jest dokumentem wydawanym cudzoziemcowi, któremu uprzednio wojewoda [1] lub Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) [2], udzielił zezwolenia na pobyt [3] na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ono udzielane w formie decyzji administracyjnej, cudzoziemcowi, który spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach [4], ze względu na deklarowany cel pobytu, a wskazane przez niego okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie uzasadniają jego przebywanie w naszym kraju [5]. Natomiast karta pobytu oprócz potwierdzenia posiadania przez cudzoziemca rzeczonego zezwolenia pobytowego, potwierdza również tożsamość danego cudzoziemca oraz uprawnia go do przekraczania granicy RP (wraz z dokumentem podróży).

Wniosek o udzielenie danego zezwolenia, co do zasady, jest składany osobiście przez cudzoziemca, w trakcie jego legalnego pobytu na terytorium Polski, podczas umówionej wcześniej wizyty w urzędzie wojewódzkim. Osobiste stawiennictwo wynika z ustawowego obowiązku oddania przez cudzoziemca odcisków linii papilarnych na potrzeby personalizacji karty pobytu, a także okazania oryginału ważnego dokumentu podróży oraz porównania wizerunku cudzoziemca z załączonymi do wniosku fotografiami [6].

Zgodnie z art. 106 ust. 2, art. 203 ust. 2 oraz art. 219 ust. 2 ustawy, cudzoziemiec ubiegając się odpowiednio o zezwolenie na pobyt: czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE przedstawia ważny dokument podróży i dołącza do wniosku aktualne fotografie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie danego zezwolenia. W przypadku dopełnienia przez cudzoziemca wymogów formalnych i przedstawienia kompletnej (tj. niewymagającej uzupełnienia po stronie aplikującego) dokumentacji już na etapie składania wniosku, wojewoda sprawdza w pierwszej kolejności czy istnieją przeszkody uniemożliwiające wszczęcie postępowania administracyjnego w danej sprawie [7]. Jeśli takie przesłanki nie zachodzą, w toku postępowania wojewoda ocenia czy cudzoziemiec spełnia wymogi materialnoprawne właściwe dla danego typu zezwolenia oraz dokonuje przewidzianych przepisami prawa sprawdzeń i ustaleń [8], a następnie wydaje decyzję w sprawie. Prowadząc postępowanie administracyjne organ podejmuje z urzędu oraz na wniosek strony wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, a także zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego (co może obejmować np. wezwanie cudzoziemca do uzupełnienia dokumentacji).

Jednocześnie należy zauważyć, że cudzoziemcy często składają wnioski o udzielenie zezwolenia pobytowego bez koniecznej dokumentacji, potwierdzającej spełnienie wymogów udzielenia zezwolenia danego typu, a następnie uzupełniają materiał dowodowy, niezgodnie z wezwaniami wojewody (niepełne bądź nieadekwatne dokumenty lub takie, których ważność kończy się w krótkim czasie). Niejednokrotnie powoduje to konieczność skierowania do cudzoziemca kolejnego wezwania, a przede wszystkim wydłuża całe postępowanie, z przyczyn, które nie leżą po stronie organu tylko strony lub reprezentującego ją pełnomocnika. Zdarza się, że niektórzy pełnomocnicy w sposób celowy przedłużają postępowania, także w sytuacji, gdy brak jest przesłanek pozwalających na udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia pobytowego. Strona oraz jej pełnomocnik, jeśli taki został ustanowiony, są współodpowiedzialni za jakość współpracy z organem przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy, bowiem w dużej mierze od ich zaangażowania wynika nie tylko sposób załatwienia sprawy, ale również termin, w jakim zostanie ona rozpatrzona. Opieranie zatem przeświadczenia o złej woli bądź nieudolności organów rozpatrujących sprawy dotyczące legalizacji pobytu wyłącznie na podstawie mediany terminu rozpatrywania spraw administracyjnych może być dla nich krzywdzące.

Dlatego jest zasadne, by cudzoziemiec już w chwili składania wniosku o zezwolenie pobytowe dopełnił wszystkich niezbędnych formalności, w tym przedstawił dokumenty konieczne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie danego zezwolenia. Załączenie pełnej dokumentacji już na etapie składania wniosku jest działaniem zgodnym z interesem strony. Porządkuje i upraszcza postępowanie, bowiem już na wstępnym etapie organ może dokonać prawidłowych ustaleń dotyczących sytuacji cudzoziemca, co niewątpliwie przyspiesza proces rozpatrywania wniosku oraz niweluje ryzyka związane z koniecznością uzupełnienia dokumentacji przez cudzoziemca w dalszym toku postępowania o udzielenie zezwolenia pobytowego.

Resortowi spraw wewnętrznych i administracji jest znana kwestia niedogodności wynikających dla obywateli państw trzecich, w tym również Ukrainy, z faktu przedłużających się postępowań w sprawach legalizacji ich pobytu na terytorium RP, a sytuacja dotycząca przewlekłości postępowań jest stale monitorowana. Opóźnienia w rozpatrywaniu spraw administracyjnych przez wojewodów czy – w przypadku postępowań odwoławczych – Szefa UdSC są wynikiem znacząco narastającego w ostatnich latach napływu cudzoziemców do Polski.

Średnie czasy trwania postępowań w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały i rezydenta długoterminowego UE w 2021 r. w poszczególnych urzędach wojewódzkich zostały zaprezentowa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »